Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Kranialnerver

Nerv

Funktion

skada

N olfactorius (I)

Autonom efferens: Lukt

- Anosmi: Partiell/total, uni/bilateral
- Förändringar i nässlemhinnan: Förkylning. Svårare virusinf kan ge permanent.
- Trauma: Mot näsan/skallbenet. Permanent.
- Läkemedel: Långvarigt bruk av näsdroppar eller penicillamin. Kan ge bestående anosmi.
- Tumör: Frontalt gliom, olfaktoriusmeningeom.

N opticus (II)

Autonom efferens: Syn

Se förra sidan.

N oculomotorius (III)

- Lämnar ur ventrala mesencefalon , i interpeduncelära fossan.

- Somatisk efferens: m Obliqus inferior, m Rectus superior, medialis, inferior, m levator palpabrae superioris (lyft av ögonlocket)
-
Autonom efferens: Parasympatisk innervering av ciliära muskulaturen (via ganglion ciliare, ackommodation) samt till m sphincter pupillae (pupillkonstriktion)

Se föregående sidan.

N troclearis (IV)

- Lämnar hjärnstammen på den dorsala sidan under colliculus superior (övre delen av pons). Samma väg in i ögonhålan som VI.

Somatisk efferens: m Obliqus superior, drar ögat nedåt och lateralt (eller nedåt när det står i nasalt läge).

N trigeminus (V)

- Nerven går från laterala pons . Delar sig i tre i ganglion semilunare :
-
N Ophtalmica in i ögonhålan.
-
N Maxillaris under ögonhålan genom os maxillaris.
-
N mandibularis ut genom foramen ovale

Somatisk afferens:

- n Ophtalmica: Nässlemhinnor (anteriora delen), panna, ögon, övre ögonlock, övre delen av näsan

- n Maxillaris: Nedre ögonlock, hud ovanför munnen, övre tandraden, tandköttet, mellanväggen i näsan och posteriora delen av näshålans slemhinna.

- n Mandibularis: Nedre tandraden och dess tandkött, tungan sensoriskt, hud i nedre käken och uppåt, lateralt ända upp i temporalregionen.

 

Somatisk efferens: Käkmuskler, m tensor tympani.

- Infarkt i hjärnstammen: PICA-syndrom tex
- Infektion: Herpes zoster. Ger bältros i ansiktet.
- Tumör: I ponsvinkeln.

Nerv

Funktion/Skada

N abducens (VI)

- Lämnar hjärnstammen i gränsen pons-medulla nära medellinjen . Går genom sinus cavernosus, fissura supraorbitalis in i ögonhålan.

Somatisk efferens: m Rectus lateralis – rör ögat temporalt

N facialis (VII)

Se nedan

N vestibulocochlearis (VIII)

- Utgång från cerebellopontina vinkelns underkant (gräns medulla-pons)

Somatisk afferens: Hörsel (cochlearis) och balans (vestibularis)

N glossopharyngeus (IX)

- Utgång från medulla , rostralt om vagusfibrerna. Lämnar kraniet genom foramen jugulare .
- Löper tätt med n vagus , vilket gör att isolerad pares i N IX i stort sett inte existerar.

- Somatisk afferens: Posteriora 1/3 av tungan (smaklökar)

- Autonom efferens: Glandula parotis och salivkörtlar bak på tungan

- Autonom afferens: Baroreceptorer (sträckreceptorer) på a carotis interna (sinus caroticus). Leder impulser till nucleus solitarius som skickar impulser vidare till efferenta vagusnuklei.

N vagus (X)

- Fibrerna går ut från Laterala medulla och lämnar skallen via foramen jugulare
- Nucleus solitarius är omkoppling för autonom afferens.
- Somatisk efferens från nucleus ambiguus

Autonom efferens: Utgör stora delar av parasympatiska nervsystemet . Hjärta (minskar HR), GI (ökad motorik, sekretion), Lungor (bronkokonstriktion, ökad sekretion), lever, pancreas (ökar insulin-, och enzymsekretion)

- Autonom afferens: Ger interoceptiva signaler (hunger, mättnad, ev sjuklighetsbeteende), baroreceptorsignaler om blodtryck

- Somatisk efferens: Svalg, stämband (laryngeus recurrens), mjuka gommen. Pares (särskilt bilateralt) ger dysfagi, regurgitation av föda till näsan vid sväljning (sväljmuskulatur), artikulationsstörning, nasalt tal (larynxmuskler), heshet och stridor (n recurrens). Unilateralt pares ger ridåfenomen i gommen då den paretiska sidan dras över mot den friska.

N accessorius (XI)

- Nukleus i övre ryggmärgen , lämnar skallen i foramen jugulae

Motorik: Sternocleidomastoideus, trapezius

N hypoglossus (XII)

- Nukleus i medulla , golvet på fjärde ventrikeln.
- Lämnar skallen i
hypoglossus-kanalen i os occipitale , passerar fram till tungan

Tungans motorik (viljestyrt vid ätande, tal; reflexmässigt vid sväljning)

 

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!