Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Leverencefalopati

- Svår förlust av hepatocellulär funktion och shuntning av blod förbi den skadade levern (från porta direkt till systemkretsloppet) ändrar den metabola miljön som hjärnan exponeras för. Ökade mängder ammoniak förhindrar nervfunktion och bidrar till ödem i hjärnan.
- Vid kronisk leversvikt tros också en
förändrad aminosyrametabolism i hjärnan stå bakom leverencefalopatin som kan utvecklas där.
- Symptom: Beteendestörningar -> förvirring, omtöckning -> koma, död. Stelhet, hyperaktiva reflexer, sällsynta kramper, asterixis
- Behandling: Laktulos. Metaboliseras av tarmbakterier och ger en osmotiskt laxerande effekt. Dessutom reduceras pH i tarmen. Detta minskar upptaget av ammoniak från tarmen.

Palmara erytem och spider naevi

- Försämrad östrogenmetabolism ger hyperöstrogenemi vilket resulterar i palmara rodnader ( lokal vasodilatering ) och spindelangiom i huden (varje angiom är en central pulserande, dilaterad arteriol som små kärl radierar ifrån). Hos mannen ger hyperöstrogenemin även gynekomasti och hypogonadism.

Alfa1-antitrypsinbrist

- Ärftlig sjukdom som ger låga nivåer av α1- antitrypsin (AAT) i serum.
- AAT är ett protein som inhiberar effekterna hos elastinas , catepsin G och proteas 3.
- Dessa enzym
släpps ut av neutrofiler vid inflammation.
- Den minskade inhiberingen av deras funktion som följer av sjukdomen leder till lungemfysem då parenkymet bryts ned av deras aktivitet.
- Cigarettrökning förvärrar emfysemförloppet mycket hos dessa patienter, troligen genom att locka fler immunceller till lungorna.

Syntes av AAT sker i hepatocyter

- Vanligaste kliniskt manifesterande mutationen kallas Z och homozygoter (som skapar proteinet PiZZ [Protease inhibitor ZZ]) har bara 10% av normala AAT-nivån i serum. En annan viktig muterad allel kallas PiS.
- Allelerna är kodominanta. Den normala formen kallas M.
- PiMZ (heterozygot) har intermediära AAT-nivåer i serum.

Leverskada

- Den muterade Z-varianten har en utbytt aminosyra , vilket räcker för en onormal veckning . Då det defekta proteinet dessutom polymeriserar lagras det in i ER i hepatocyterna hos de drabbade.
- Endast PiZZ-varianten är associerad med leverskada.
- Har man samtidigt en försämrad degenerering av felveckade proteiner får man därför inlagring och leverproblem till följd av sin AAT-brist (detta är den troliga orsaken till att bara 8-20% av de med PiZZ-mutation får signifikant leverskada trots att samtliga lagrar in AAT i sina hepatocyter).
- Man tror att hepatocyternas intensiva autofagi som induceras av inlagringen ligger till grund för toxiciteten.

Klinik (PiZZ)

- 85% har tecken till KOL
- 10-20% får kliniskt betydelsefull leversjukdom
som barn (neonatal kolestas, cirros i barndomen)
- 19% av Vuxna >50år har cirros

- 15% av män med PiZZ utvecklar hepatocellulär cancer.
- Levertransplantation enda botet vid svår leverskada
till följd av sjukdomen.

Typ av prteas-inhibitor

% av normala serumnivåer

Prevalens i Sverige

PiMM

100%

 

PiMS

80%

 

PiSS

60%

 

PiMZ

50%

1/22

PiSZ

40%

1/625

PiZZ

10-15%

1/1500

Referenser

The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!