Sida 3 . Copyright Erik Boberg

kvinna. Sensitivitet 81-99%, specificitet 98%
- Endometrietjocklek hos premenopausal kvinna:
Varierar med menscykeln. I vilken del av cykeln befinner sig kvinnan?
- Cytologprov från cervix eller vagina: För differentialdiagnostik hos ffa premenopausala kvinnor. Cervixcancer?

Preoperativ bedömning av stadium

- Stadieindelning enligt FIGO: Görs mha bilddiagnostik och PAD från operationspreparat.
- Den preoperativa bedömningen är felaktig i 20% av fallen: Den kan alltså inte ersätta undersökning av extirperat material, men är viktig för val av behandling.
- Undersökningar: Gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, lungröntgen, CT thorax/buk (misstanke om mer avancerad sjukdom)

Behandling

- Perioperativ bedömning av utbredning i buken: Palpation och inspektion. Lever, diafragmakupoler, oment, hela tarmen, mesenteriet, parakoliska rännor, pelvina och paraaortala körtlar.
- Bedömning av bäckenet perioperativt: Ubredning, överväxt på blåsa, adnexa, tarmväggar.
- Total hysterektomi + bilateral salpingooforektomi: Standardbehandling.

Cytostatika + strålning

- Kombination vid mer avancerad tumör: Behöver oftast inte användas då 80% av endometriecancer hittas i stadium I och 5-årsöverlevnaden är god.
- Cytostatika preoperativt: Om preop kartläggning visar att tumören är så pass utbredd att komplett kirurgisk resektion inte är möjlig. Operationen görs efter att tumörbördan minskats med cytostatikan.

Progesteron

- Särskilt högt differentierade tumörer svarar bra: De har oftare östrogen- och progesteronreceptorer än de med lägre differentieringsgrad.

Corpuscancer: Behandling och prognos

100%

50%

75%

25%

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

10 år

0

2

4

6

8

Prognos vid olika stadier av corpuscancer. Relativ överlevnad

- Relativ överlevnad: Överlevnad korrigerad till förväntad överlevnad för svensk befolkning i samma ålder

differentieringsgrad.
- Ålder:
>70 år ger sämre prognos.

Recidiv

- Symptom: Viktnedgång, smärtor, vaginal blödning.
- När uppstår recidiv? 35% första året, 75% inom 3 år, >90% inom 5 år.
- Lokalisation: 50% vagina, 25% fjärrecidiv, 25% vaginal + fjärrecidiv.
- Överlevnaden är densamma för pat med asymptomatiska och symptomatiska recidiv.
- Strålning:
Effektiv behandling om recidivet uppstått i ett icke tidigare strålat område.

Leiomyom (myom)

- Komplett eller partiell remission hos 1/3 av corpuscancrarna. 30-40% av de högt differentierade och 0-15% av de lågt differentierade.

Prognos

- 5-årsöverlevnad totalt sett: 73%. 84% i relativ 5- årsöverlevnad
- Seropapillär, klarcellscancer, millers blandtumör: Sämre överlevnad (60%).
- Övriga typer: Över 80% sammantaget.
- Icke endometroida cancerfall står för endast 10% av insjuknanden, men 50% av recidiv och dödsfall.

Prognostiska faktorer

- Stadium, myometriuminfiltration, histologisk typ,

- Benigna tumörer från glatt muskulatur i uterus.
- Kvinnans vanligaste benigna tumör , hittas hos 30-50% av kvinnor i reproduktiv ålder. Mycket vanligare hos svarta än hos vita (genetisk komponent?).
- Kallas oftare för
muskelknutor (”fibroids” - fibrom) då de är hårda.
- Tydligt avgränsade, gråvita massor med spiralformade snittytor. Kan vara stjälkade och riskerar då att torkvera.
- Oftast flera stycken. De kan bli betydligt större än uterus självt.
- Kan vara
intramurala (i endometriet), submukosala (precis under endometriet) eller subserosala (under serosan).
- Parasiterande leiomyom kan bildas av de subserosala då de sträcker ut stjälkar som fäster i andra organ, snor blodflöde därifrån, och till slut blir helt fria från uterus självt.
- Kan innehålla
cystor, nekros, kalcifiering, fibros och blödningar .
- Kan vara helt symptomfria och upptäcks då vid obduktio.
-
Symptom: Ibland menorragi, med eller utan metrorragi. Torsion av stjälkat myom kan ge intensiv, akut isättande smärta. Nekrosutveckling i myom kan ske vid tex graviditet då östrogenpåslaget ger en kraftig tillväxt. Ger akut isättande smärta.
- Utvecklas sällan till leiomyosarkom. Flera tumörer på en gång ökar inte risken för cancerutveckling.
- Deras tillväxt stimuleras av östrogen och p-piller och de skrumpnar postmenopausalt.

Uterussarkom

- Maligna tumörer i glatt muskulatur i uterus: Uppstår vanligen från mesenchymala celler i myometriet ( leiomyosarkom ) eller i endometriet ( endometriellt stromacellssarkom )
Oftast en enda tumör.
- Epidemiologi: Utgör 4-7% av tumörerna i uterus.
-
Morfologi: Klumpiga massor som invaderar uterusväggen, eller polyplika förändringar som

Referenser

Endometriecancer. Marcickiewicz, J. Gynekologi: 223-234 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!