- Asymptomatiska unga individer (<70 c:a) för att ha ett utgångsvärde då de i framtiden kan komma i fråga för operation.
-
Mitralisinsufficiens: Högre indicium för undersökning då man vill finna strukturella defekter (tex prolaps, förmaksförstoring) som kan utgöra operationsindikationer.

Arbetsprov

- Visar på eventuella ansträngningsutlösta symptom .
- BT-fall och angina är patologiska fynd och ökar indikationen för operation.

Behandling

- Behandla ev hypertension: Förvärrar de strukturella förändringarna hos hjärtmuskeln till följd av vitiet.

Kirurgi

- Utförlig! Symptomen är ofta avgörande för prognos och behandling.
- Symptom i vila eller vid ansträngning?
- Vilka symptom?
Andfåddhet, yrsel, svimning, flimmer, angina?
-
Infektionstecken: Feber, frossa, trötthet, tonsillit, tandläkaringrepp nyligen. Endokardit eller rheumatisk feber.

Status

- Komplett hjärt och lungstatus: Leta efter tecken till hjärtsvikt (perifera ödem, lungödem, halsvenstas, cyanos), dilaterade kamrar (iktus), tecken till annan sjukdom (ronki som tecken till KOL, differentialdiagnoser till ev bröstsmärta).
-
Pulsar: Carotis, radialis, femoralis. Coarcatio aortae ger ett blåsljud och ett tidsspann mellan radialis och femoralispulsen (femoralis kommer senare).
- Kroppstemp: Endokardit?

EKG

- VK-hypertrofi? Infarkt? Förmaksflimmer?

Provtagning

- Nt-Pro-BNP: Hjärtsvikt?
- Elektrolyer + kreatinin: Njurpåverkan?
- CRP: Endokardit.
- Tyroideaprover: (T4 + TSH) Kan ge upphov till förmaksflimmer och fysiologiskt blåsljud pga takykardi.

Remiss/diskussion med specialist

- Vid allvarliga symptom och < 80 år
- Vid >80 år
- Lindriga/inga symptom och < 80 år:
Gå vidare med egen utredning (EKO/arbetsprov)

Ekokardiografi

- Alla symptomatiska patienter med blåsljud!

Fysiologiska blåsljud

Uppstår då blod strömmar hastigt genom de stora kärlen och hjärtat. Accentueras av tillstånd som ökar blodgenomströmningen (ökad CO), tex anemi, feber, takykardi. Kan försvinna när pulsen lugnar sig.
- Hörs tydligare på
unga och smala personer .
-
Alltid systoliska! Alla diastoliska blåsljud är patologiska.
-
Mjuka , spolformade till karaktären. Fortleds ej till hals, rygg, apex.
- Hörs oftast bäst över hjärtbasen , interkostalrum 2.
-
Patienten saknar anamnes på hjärtbesvär och saknar kardiell symptomatologi .
-
Status: Normala pulsar, iktus ej lateralförskjuten, inga högerkammarpulsationer, normal 1:a och 2:a ton.
- EKG: Normalt.

Anamnes

Klinik/handläggning

Klaffel

Etiologi

Symptom/statusfynd

Handläggning vid upptäckt

Indikation för kirurgi

Mitralisinsufficiens

- Primär klaffsjukdom: Endokardit, rheumatisk hjärtsjukdom
-
Cordaruptur: Hjärtinfarkt, ischemi
-
Dilatation av vä kammare: Hjärtsvikt

- Pansystoliskt, strävt blåsljud
-
PM apex , utstrålning mot vä axill
-
Iktus ofta kraftig och breddökad

- Nyupptäckt blåsljud + feber: Misstänk endokardit! Differentialdiagnos är fysiologiskt blåsljud till följd av febern.
- Nyupptäckt blåsljud i samband med hjärtinfarkt: Misstänk ventrikelseptumruptur eller akut mitralisinsufficiens.

- Fullständigt EKG: Ischemi? VK-förstoring? P mitrale?
- Hjärt/lungröntgen
- Nt-Pro-BNP: Ger vägledning om kardiell påverkan.
- Arbetsprov: BT-fall? Angina?

Specialistremiss/EKO-remiss om:
- Tveksamhet huruvida fysiologiskt eller ej
- Nyupptäckt blåsljud som misstänks vara patologiskt
- Nyupptäckt blåsljud + hjärtsymptom
- Nyupptäckt blåsljud + oklar feber.

OP-indikationer:
- Paroxysmalt förmaksflimmer
- Uttalad mitralisklaffprolaps
- Pulmonell hypertension
- Dilaterat vä förmak

Mitralisstenos

- Rheumatisk hjärtsjukdom (99%)

- Lågfrekvent, mullrande diastoliskt blåsljud. Ev opening snap.

 

Aortastenos

- Medfödd
-
Kalcifiering (tidigare om bicuspid klaff)

- Systoliskt (tidig, mitt eller sent maximum), strävt blåsljud: Ju tidigare i systole maximum ligger, desto vidare stenos.
-
PM I2dx , utstrålning till karotider
-
Andratonen ofta svag eller ohörbar
- Seg, långsam
carotispuls
- Lågt eller högt
BT .

Helt symptomstyrd! Tätheten hos stenosen helt sekundär. Följande symptom är behäftade med dålig prognos och utgör därför OP-indikation
- Angina: 3 års medelöverlevnad
- Svimning: 2 års medelöverlevnad
- Hjärtsvikt: 1,5 års medelöverlevnad
- BT-fall vid arbetsprov hos ung patient.

Aortainsufficiens

- Akut: Aortadissektion, infektiös endokardit
-
Kroniskt: Tillsammans med aortastenos
-
Reumatisk sjukdom: Reumatisk feber, Ankyloserande spondylit, reumatoid artrit

- Diastoliskt, högfrekvent, duschande blåsljud.
- PM I2dx , utstrålning längs vä sternalrand
- Kraftig
carotispuls
-
Högt pulstryck , onormalt lågt diastoliskt tryck.

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!