Diagnoser som ger hosta

Orsak

Associerade symptom, kommentarer

Infektionshosta

Förkylningsvirus

- Rhino, corona, RS (ger krupp hos små bran) mfl.

- Förkylning och akut bronkit med hosta.
- Hostan kan då kvarstå under flera veckor.
-
Krupp: Stridor, heshet, skällande hosta hos litet barn.
- I slutfasen produktiv, slemmig hosta där saliven sväljs. Om den ej går över på 3 v, misstänk ateletkas eller bakteriell pålagring.

Influensavirus

- Influensa, parainfluensa, metapneumonivirus, adenovirus.

- Vuxna får oftast inte snuva i samband med influensa.

Pneumoni

- Pneumokocker, H influenzae, mykoplasma, legionella, C psittaci,  S aureus mfl.

- Purulent hosta vanligt. Ibland blodtillblandad.
-
Torrhosta vanligare bland atypiska pneumonier (mycoplasma, chlamydofila, legionella). Torrhostan kan sitta kvar i veckor efter utläkt infektion (mycoplasma, C pneumoniae—TWAR)

Tuberkulos

- Mycobacterium tuberculosis/bovis/avium intracellulare

- Långvarig sjukdom: Viktnedgång, feber, nattliga svettningar.
- Tuberkulosexponering i andra länder än Sverige

Kikhosta

- Bordetella pertussis: Aerob gramnegativ bakterie.

- Hostattack som avslutas med kikning. Farlig för spädbarn.
-
Ovanlig pga utbrett vaccinationsprogram.

Sinuit och otit

- Hosta pga slem som rinner ned från övre luftvägar.

Allergier, astma, obstruktivitet

KOL

Rökare. Slemmig hosta som förekommer extra mycket på morgonen. Äldre individer.

Astma

- Förlängt exspirium och rhonki. Alla åldrar. Ansträngning och kyla förvärrar.
- Kronisk hypersekretion ger rosslande ljud i bröstet och lös, produktiv hosta.

Hyperreaktiva luftvägar

- Agens kan vara parfymer eller rök.

- Segt slem saknas. Sekret rinner ned från övre luftvägar och orsakar hosta genom irritation.

Hjärtsvikt, lungödem

- Hypertoni, VOC, perimyokardit, endokardit, stor lungemboli, mm: Anamnes med hjärtsjukdom!

- Förvärras vid horisontalläge (mer venöst återflöde)
- Rosa, skummigt, löst slem vid lungödem.

Orsak

Associerade symptom, kommentarer

Lungödem

- Plötsligt isättande dyspné
-
Torrhostan kommer senare.
- Andningskorrelerade pleuritsmärtor förekommer

Malignitet

- Lunga, esofagus, körtelmetastaser, tyroidea, mm

- Kronisk hosta. Ibland blodigt slem. Ofta viktnedgång, dålig aptit, trötthet och rökning. Sväljningssvårigheter förekommer

Läkemedel

- ACE-hämmare: Vanlig orsak till torrhosta. Denna kan uppträda efter flera månaders medicinering.

Autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar

- Sarkoidos
- Wegeners granulomatos (mfl vaskuliter)
- Lungfibros/fibrotiserande alveolit

- Dyspné, torrhosta, fotledsartrit vid sarkoidos
-
Wegeners: Symptom från sinus vanligt. Njurpåverkan, hemoptys.
- Lungfibros: Torrhosta, andfåddhet, kan ha norm lungrtg. DT!

GERD

- Hiatusbråck, funktionell dyspepsi

- Hosta, halsbränna. Förvärras vid horisontalläge.
- Aspiration av magsaft, välling eller annat ger lös, rosslig, produktiv hosta.

Högt andningshinder

- Urakut insjuknande. Hård skällande hosta, inspiratorisk stridor

Cystisk fibros

- Medfödd mutation i CFTR-genen .

- Kroniska obstruktiva besvär hos ung person. Upprepade nedre luftvägsinfektioner, samtidig pankreatit/steatorré.
- Hereditet

Övrigt

- Struma som trycker mot trachea, näspolyper, pneumothorax, bronkiektasier, pleurit
- Barn med neurologiskt handikapp: CP, mental retardation, uttalad muskelsvaghet. Dreglar, sväljer fel, får mat i näsa och mun. Lös, rosslig, oproduktiv hosta.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!