Text Box: Ödem

Ökad kapillär permeabilitet och därmed förlust av proteiner från plasma till extracellulärrummet
- Brännskador
- Inflammation

Minskad produktion eller ökade externa förluster av plasmaproteiner:
- Levercirros
- Malnutrition
- Protein loosing enteropati
- Nefros (nefrotiskt syndrom)

Text Box: Minskat kolloidosmotiskt tryck intravasalt
Text Box: Ökat kolloidosmotiskt tryck i extracellulärvätskan
Text Box: Minskad transport av proteiner med lymfsystemet åter till blodbanan (pga ökat tryck på lymfkärlen)
Text Box: Minskad absorption av interstitialvätska

Ökat hydrostatiskt tryck i kapillärerna
- Hjärtsvikt
- Venös obstruktion
- Retention av vatten och salt

Text Box: Vätskeutflöde från cirkulationen till extracellulärrummet
Text Box: Retention av Na och H2O i njurarna

Ödem—mekanismer

Reglering av salt-vattenbalansen

Hyperosmolalitet

Hypovolemi

Hyperkalemi

Hypervolemi

Text Box: Hypothalamus
Text Box: Njure
Text Box: Binjure
Text Box: Hjärta

Törst

ADH

Vattenintag

Vattenretention

Renin

Angiotensinogen

ACE

Angiotensin I

Angiotensin II

Vasokonstriktion

Inducerar syntes av speciella kanalproteiner i distala tubuli. Natriumretention, vätskeretention, kaliumutsöndring.

Vasodilatation (glatt muskelpåverkan i kärlväggen), minskad reabsorption av natrium i njurarna, sänker konc av renin och aldosteron.
- Minskad pre– och afterload.

ANP vid dilatation av förmak (ökat venöst återflöde). BNP vid dilatation av kammare (hjärtsvikt, hypertrofi, hypoxi)

Vatten

- Vi intar normalt mer vatten än vi behöver och homeostasen upprätthålls via utsöndring i urinen.
-
Obligata vattenförluster är: Prespiratio insensibilis + förluster med feces + minimal urinvolym
-
Prespiratio insensibilis: Utandningsluft, hud, slemhinnor—c:a 15ml/kg kroppsvikt. Är högre hos små barn med större yt/volymförhållande och hos de med feber.
-
Minimal urinvolym: 700 nosmol/dygn från metabolismen skall filtreras ut i urin som kan koncentreras till max 1400mosmol/kg => minst 0,5l urin/dygn måste produceras.
-
ADH: Insöndras ffa vid törst av osmoreceptorer i hypotalamus och vid hypovolemi av sträckreceptorer i förmak och större kärl. Ökad sekretion vid fysisk ansträngning, nikotinintag. Minskad sekretion vid alkoholintag.
-
Kortisol: Har svag (1/1000 av aldosteronets) mineralokortikoid verkan. 1000ggr högre konc i plasma än aldosteron -> halva mineralkokortikoida aktiviteten i plasma. Brist på kortisol gör att njurarna förlorar förmågan att utsöndra hypoton urin.
-
Katekolaminer: Påverkar aldosteron, ADH, natriuretiska peptider. Ger vätskeretentioni stressituationer, tex postoperativt.

Text Box: Sträckreceptorer i förmak och större blodkärl.

Reglering och ödembildning

Dagligt intag

Daglig utsöndring

Dryck

1,4-1,8l

Urin

1,4-1,8l

Vatten i födan

0,7-1l

Faces

0,1l

Vatten från metabolismen (huvudsakligen av fett)

0,3-0,4l

Hud

0,3-0,5l

 

 

Lungor

0,6-0,8l

Totalt

2,4-3,2l

 

2,4-3,2l

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!