Sida 2 . Copyright Erik Boberg

stående. Parkinsonpatienter tenderar att gå framåtlutade.
- Kognitiv dysfunktion: Nedsatt närminne, minskad mental och finmotorisk snabbhet (tar tid att ”få fram saker”). Passivitet, oförmåga att planera (frontallobssymptom). Subtil vakenhetsstänkning. Uttalad demens = sannolikare med annan diagnos.
- Blåsrubbning: Täta trängningar initialt. Progress till inkontinens. Drabbar också avföringen.

Epidemiologi—NPH

- Prevalens: 22/100 000
- Incidens: 5,5 / 100 000. Ungefär densamma som för MS.
- Ålder: Förekommer i alla åldrar, men medelålder för debut är 73 år.

Utredning

- Sjukgymnast: Hjälper till med bedömning av motorik och postura.
- Neuropsykologisk testning: Utförs av arbetsterapeut.
- Neuroradiologi: CT/MRT kan visa på vidgade ventriklar och ett högt Evans index, men det går inte att säkert urskilja NPH från parenkymatrofi. Avsaknad av uttalade vitsubstansförändringar eller atrofi talar för NPH.
- LP: Borrelia-serologi, annan immunologi i CNS?

CSF-tapptest

- Utförande: Gångtest dag 1. 4h före samma tidpunkt dag 2 tappas pat på 50ml likvor. Vid samma tidpunkt dag 2 görs ett nytt gångtest. 10% förbättring är positivt utfall.
- Pos tapptest + klinik + radiologi: Ger en bekräftad diagnos
- Neg tapptest: Utesluter inte värde av operation (shunt).

CSF-infusionstest

- Tillförsel av vätska till CSF under ett konstant tryck. Flöde och tryckökning mäts. Resistensen i systemet är talande för om NPH föreligger (hög resistens).

Icke kommunicerande hydrocefalus—akut handläggning

- CT/MR: Med kontrast. Påvisar även ev tumör.
- Handlägg sedan skyndsamt: Remiss till NK + ring!

Behandling

- Kirurgisk: Ventrikulocisternostomi eller inläggning av shunt/dränage akut.

Shuntkomplikationer

- 80% får någon komplikation inom 10 år efter inopererad shunt. 50% av shuntarna är bytta efter 5 år.

Mekanisk komplikation ger ökat ICP

- Mekanisk komplikation: Stopp i slangen, avbrott, migrering av shunten, felplacering.
- Hos vuxna samma symptom som vid det akuta insjuknandet:
Huvudvärk, illamående, kräkning, trötthet, medvetandesänkning, konfusion, visusnedsättning (papillödem), blickpares.
- Hos barn: Blickpares, spänd fontanell, apnéer, hyperreflexi, vida skalpvener, växlande huvudomfång, dålig aptit.

Infektion

- Frekvens: 7%.
- Oftast peroperativ kontamination med hudflora: S Aureus, KNS.
- Oklar feber: CRP ofta lågt. Även symptom som vid shuntstopp.
- Åtgärder: Lp/punktion av shuntkammare (celler, laktat, odling), borttagning av shunten (obligat!), ventrikeldrän om beroende av dränage, antibiotika, ny shunt när infektionen läkt (blank likvorodling).

Undershuntning ger ofullständig symptomlindring

- Besvär på morgonen: Huvudvärk som släpper när man gått upp.
- Spädbarn: För snabbt växande huvudomfång.

Övershuntning

- Sammanfallet ventrikelsystem: Huvudvärk som liknar LP-huvudvärk (lindras vid sänggående)
- Spädbarn: Omlotta benkanter, minskat huvudomfång. Kan ge prematur slutning av suturerna i skallen med behov av uppklippning.
- Risk för subduralhematom: Bryggvener spricker.
- MRT kan ställa om en ställbar shunt: De ställs med magneter. Måste finnas kompetens för återställning.

Referenser

Hydrocefalus, icke-kommunicerande. Cesarini, K. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1333 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)
Hydrocefalus, kommunicerande. Cesarini, K. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1334 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Hydrocefalus