Sida 7 . Copyright Erik Boberg

hypotension, särskilt vid dehydrering.
- Undvik NO pga risk för ökat ICP.
- Behandling av mycket höga tryck (>230/130 efter 2h på avd) helst peroralt.

Feber

- Feber vid akut stroke beror oftast på infektion (pneumoni/aspiration/UVI) eller DVT. Inte på stroken i sig!
- Kroppstemp < 37,5
eftersträvas för att inte belasta hjärnan extra.
- Paracetamol.

Hyperglykemi

- Insulinbehandla om P-glukos > 12 mmol/l. Hyperglykemi ger ökad risk för blödning efter ischemisk stroke.
- Undvik hypoglykemi .

Behandling av riskfaktorer

  - Blodtryck: Skall hållas inom rekommenderade nivåer (<140/90). Behandling även på äldre har en bevisad gynnsam effekt. Lägre tryck minskar risken för stroke, men måste vägas mot komplikationer som ortostatisk hypotention.
- Blodfettssänkning: Statiner bör ges till alla som genomgått stroke. De har sekundärpreventiv effekt även på patienter med normala blodfettsnivåer.
- Trombocytaggregationshämmare: Trombyl i lågdos som sekundärprevention till alla som genomgått stroke/TIA. Ger en relativ riskreduktion på c:a 25-30%.
- Dipyridamol är ett ämne som motverkar upptaget av adenosin till erytrocyter, endotelceller och trombocyter. Adenosinkoncentrationen i blodet ökar därmed. Adenosinet aktiverar trombocytens A2-receptorer och höjer intracellulärt cAMP, vilket motverkar trombocytaggregation. Dipyridamol + ASA (Persantin/Asasantin) har i flera studier visats ge en minskad incidens av stroke/TIA vid sekundärprevention, jämfört med behandling med ASA enbart.

- Antikoagulantia: Warfarin skall starkt övervägas vid förmaksflimmer, klaffproteser och reumatisk hjärtsjukdom. Ungefärlig strokerisk vid förmaksflimmer är 5%/år, något högre vid debuten.

Carotisstenos

Indikationer för kirurgi:
- >50% stenos + symptom (även vid lägre stenosgrad om bristande svar på medicinsk behandling),
- Asymptomatisk patient <75 år med >60% stenos.
- Blåsljud som upplevs som invalidiserande
av patienten.

Postoperativt: Kontroll av neurolog efter 30 dagar och 1 år. Livstidsbehandling med ASA/klopidogrel.

Chads-score

C ongestive heart failure, H ypertension, A ge >75, D iabetes mellitus, S troke (2p)

CHADS-poäng

Strokerisk (%/år)

Val av behandling

0

1,9

ASA (75-320mg/dag)

1

2,8

ASA / Waran (INR 2-3)

2

4,0

Waran

3

5,9

Waran

4

8,5

Waran

5

12,5

Waran

6

18,2

Waran

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

1 trådar om denna sida i forumet

Claudia Swierz
Kan du ange någon bra referens som du rekommenderar i detta sammanhang?
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!