Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Patogenes och patofysiologi

Co-stimulering

Text Box: Antigenpresenterande cell
- Presenterar ett antigen som T-cellen reagerar på. 
- Det har spekulerats i om antigenet kan utgöra ett viralt protein med korsreaktivitet mot myelin
Text Box: Th1-lymfocyt
- Aktiveras av det presenterade antigenet.
- T-celler reaktiva mot myelin vanligt även hos friska
Text Box: MHC-molekyl
- Bär den del av antigenet som presenteras för T-cellen
- Förekomst av vissa typer av HLA (DR15, DQ6) är kopplade till MS-uppkomst, men kan inte förklara all sjukdoms-förekomst
Text Box: Antigen
- Okänt. Viralt?

VCAM

VLA-4

LFA-1

ICAM

MHC-1 med myelin-antigen, för vilket T-cellen är reaktiv

Text Box: B-cell
- Aktiveras av den aktiverade T-cellen och börjar producera antikroppar, vilka utgör de oligoklonala banden som kan ses vid likvorundersökning på MS-patienter
- Antikropparnas roll i patogenesen ej helt klarlagd. Troligen underlättande för att makrofager binder till och förstör myelin, samt aktiverande av komplement.
Text Box: Cytokiner: TNFα, IL-1, INFγ
Text Box: Makrofag
- Rekryteras och aktiveras mha de cytokiner och infl mediatorer som T-cellen släpper ut. 
- Skapar egna inflammatoriska mediatorer och fria syreradikaler, vilka angriper och skadar myelinet.
Text Box: Reglerande T-celler
- T-celler som producerar IL-10, TGF-beta (dämpande) har en minskad aktivitet vid MS.
Text Box: Reglerande cytokiner: IL-10, TGF-beta
Myelinförlust

Orsakar nedsatt signalöverföring i axon.
- Lätt demyelinisering sänker ledningshastigheten
och minskar förmågan att snabbt överföra impulser. Detta kan vara asymptomatiskt. Värme kan försämra signalleringen i partiellt demyeliniserade neuron, varför MS-patienter kan få försämrade symptom om de utsätts för värme.
- Uttalad demyelinisering leder till konduktionsblockad.
- Remyelinisering: Sker till en början i placken. Förmågan till detta minskar med tiden, pga förlust av oligodendroglia-celler. Kan inte förklara den snabba symptomregress som oftast sker efter ett skov. Funktionen i nerverna tros istället återställas via rearrangering och nybildning av Na-kanaler i nervcellsmembranet.

Axonskada

- Sker redan tidigt i förloppet vid MS. Avklippta axon i aktiva plack, med amyloidproteiner i ändarna. Axonskadan tros stå bakom en hel del av residualsymptomen efter skov i MS.

Genetik

- Ökad risk om nära släktingar drabbats (25% om enäggstvilling, 2-5% för andra syskon, barn och föräldrar).
- Kopplad till vissa HLAII-gener (DR15, DQ6), vilka ger x4 riskökning, men ej ”på egen hand” kan orsaka sjukdomen, eller förklara all incidens. Ett flertal gener tros ligga bakom sjukdomen, möjligen i samspel.

process med glios.
- Plackens lokalisation: Kan sitta var som helst i CNS, men vanligt är periventrikulärt i vit substans, corpus callosum, halsryggmärg och synnerver.
- Lokal ödembildning: Tros till viss del orsaka funktionsförlust i det drabbade områdets nerver. Mannitolbehandling och kortison, vilka minskar ödemen, ger viss regress av symptomen vid ett akut skov av MS.
- Plackens progress: Mer eller mindre konstant tycks plack komma och gå hos MS-patienter. Det finns ofta 5-10ggr fler plack på MR, än antalet skov som patienten upplevt. Efter flera års förlopp minskar dock ofta sjukdomsaktiviteten, då ett sekundärprogressivt förlopp istället inleds.

Plack

- Härdar av aktiv inflammation. Ses på MR. I början ”aktiva” med höggradig inflammation och ödembildning pga barriärskada. Med tiden sjunkande inflammatorisk aktivitet och övergång till degenerativ

Text Box: Natalizumab

Referenser

Multipel skleros. Ryberg, B; Hillert, J. Neurologi: 367-382 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!