Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Symptom

- Varierar pga de vitt skilda lokalisationerna hos placken mellan olika patienter.
- Mer känsliga områden: Synnerven, ryggmärgens baksträngar. Kan ge markanta symptom (amaurosis fugax, nedsatt sensibilitet).
- Mindre känsliga områden: Periventrikulär vit substans. Ofta kliniskt tyst.
-
Debutsymptom: Vanligast med lätta sensibilitetsstörningar, opticusneurit, eller

gångsvårigheter.

Sensoriska symptom

- Parestesier och lätt domning: Vanligt. Ofta debutsymptom. Lätt att missa pga normalt status och diskreta symptom. Ofta ansikte, ena armen, båda benen. Kan spridas till större områden.
- Lhermittes parestesier: Demyelinisering i baksträngarna i halsryggmärgen. Kan ge korta parestesier (som elstötar) när nacken böjs framåt (pga sträckning av ryggmärgen). Stötarna strålar ned längs ryggen och ut i låren.

Smärta

- Neurogen och nociceptiv. Vanlig.
- Central: Ihållande, brännande, molande, stickande, skärande. Ofta samtidig störd känsel. Ffa i benen.
- Trigeminusneuralgi: Hos 5% av MS-pat.
- Ländryggssmärta: Kan orsakas av olämplig belastning, ökad muskeltonus, osteoporos. Kan ha inslag av rotsmärta.
- Nociceptiv: Muskelsammandragningar i benen kan vara mycket plågsamma, ge kramper. Tros bero på abnorm impulsbildning i de demyeliniserade nerverna. Behandlas med karbamazepin (Tegretol).

Motoriska symptom

- Pareser: Centrala (reflexstegring, spasticitet, Babinskis tecken). Mono/parapares ffa. Tyngdkänsla, snubblingstendens vid promenad.
- Ben mer drabbade än armar
- Cerebellum:
Ataxi (kan vara mycket invalidiserande, ger ataktisk dysartri), intentionstremor, dysmetri. Dessa symptom ovanliga vid debuten. Ger dålig prognos.

Synstörningar

- Unilateral opticusneurit: Vanlig debut. 1-7 dygns accentuering. Rörelsesmärta i ögat, ömhet, nedsatt visus. Centralt skotom + nedsatt färgsinne (macula drabbas hårdast). Förbättring av syn inom 2v oftast.
- Senare i förloppet är ofta båda synnerverna

Symptom

skadade. Kan vara symptomfritt med låg säkerhetsmarginal, vilket innebär att fysisk ansträngning eller stegrad temperatur ger övergående synnedsättning hos pat.
- Intranukleär oftalmoplegi: Relativt specifik för MS.

Yrsel

- Ostadighet, balansstörning: Vanligt. Pga ataxi.
- Pons-lesion: Kan ge häftig yrsel, spontannystagmus, kräkning.

Blås och tarmstörningar

- Mycket vanligt: Tidigt i sjukdomen förstoppning, urinträngning. Senare urininkontinens (överaktiv blåsa) och ev avföringsinkontinens.
- Ökad risk för UVI

Sexuell dysfunktion

- Mycket vanligt: Båda könen! Nedsatt libido, impotens, autonom störning, förändrad sensibilitet, svårighet att uppnå orgasm.

Psykiska störningar

- Depression: Klart ökad risk. Beror troligen på sjukdomens allvarlighetsgrad.
- MS-patienter har en 7ggr så hög suicidfrekvens som övriga befolkningen.
- Kognitiv förmåga: Nedsatt inlärning, uppmärksamhet, begreppsbildning. Blir problem först vid mer avancerad sjukdom.

Trötthet

- Troligen på grund av den pågående inflammationen . Ger liknande trötthet som vid influensa och kan vara förlamande för patienten. Upplevs oftast som det svårast symptomet.
- Mycket vanligt: 70-90% av alla MS-pat.
- Andra orsaker till trötthet hos MS-pat: Sömnstörning, kronisk smärta, depression, medicinering. Kan vara åtgärdbara!

Paroxysmala symptom

- Orsakas sannolikt av ökad temperaturkänslighet

hos partiellt demyeliniserade fibrer. De får ökad excitabilitet och kan aktiveras av mekanisk påverkan eller av impulsaktivitet i angränsande fibrer.
- Hypokalcemi förvärrar hyperexcitabiliteten.
- Behandling: Antiepileptika brukar ha god effekt. Karbamazepin ffa.
- Symptom: Övergående visusnedsättning, ljusblixtar, fokala epileptiska anfall, trigeminusneuralgi, Lhermittes symptom, kramper, dysartri, ataxi.

Debutsymptom
Frekvens (%)

Sensibilitetsstörning i extremitet

31

Synnedsättning

16

Motoriska symptom, långsamt utvecklade

9

Diplopi

7

Gångrubbning

5

Motoriska symptom, akut utvecklade

4

Sensibilitetsstörning i ansikte

3

Yrsel

2

Lhermittes syndrom

2

Blåsrubbning

1

Akut tvärsnittsmyelit

1

Ataxi

1

Smärta

1

Övrigt

3

Flera samtidiga symptom

14

Referenser

Multipel skleros. Ryberg, B; Hillert, J. Neurologi: 367-382 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!