Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Utredning och handläggning av Parkinsons sjukdom

salvansikte), seborrétendens.
- Hypersalivation beror på nedsatt sväljningsautomatik.
- Nedsatt lukt: Kan bero på skador i det mesokortikala dopaminerga bansystemet. Detta symptom uppkommer ofta tidigt i förloppet och har föreslagits som möjlig grund för screening.

Restless legs

- Obehagliga parestesier i benen som försvinner vid rörelse. Mest uttalat/enbart förekommande på kvällen eller natten. Stör nattsömnen.
- Mycket vanligt (35%) bland parkinson-patienter. Behandlingen är L-dopa.

REM-sömnsjukdom

- Livliga rörelser under REM-sömn då man normalt sett har en fysiologisk paralys. Kan ge sömngångeri.
- Vanligt debutsymptom:
Kan föregå de motoriska besvären med flera år.

Behandlingsprinciper

L-dopa (i kombination med AAD-hämmare)

- Dosinställning kan oftast ske i öppenvård: Ökning med 50-100mg/vecka. Måldos är den som ger bästa möjliga symptomlindring utan biverkningar. Behandlingen är symptomatisk!
- 400mg/dygn är en vanlig dos man uppnår (fördelad på 4 doseringar).
- Biverkningar: Gastrointestinala med illamående (adapteras ofta), hallucinationer, konfusion (särskilt hos äldre pat). Sömnstörningar med mardrömmar och hypnagoga hallucinationer. Postural hypotension.
- Koreatiska hyperkinesier: Indikerar att dosen är för hög. Sänk eller sprid över fler doseringstillfällen.

On-off fenomen

- Uppträder oftast senare i förloppet , efter en tids behandling.
- Normalt sker en kontinuerlig, tonisk stimulering

av postsynaptiska dopaminreceptorer. Detta kräver en förmåga hos DA-neuronen att lagra in det dopamin som krävs för att ge denna kontinuerliga stimulering.
-
Progress av sjukdomen ger neuronförlust i hjärnan och därmed minskad förmåga att lagra in dopamin.
-
Då blir stimuleringsgraden mer direkt relaterad till plasmanivåerna av L-Dopa , och receptorerna stimuleras intermittent.
- Detta leder till plastiska förändringar i de dopaminerga synapserna och on-off symptom. Symptomen kan fluktuera mellan rigiditet och hyperkinesier.

- On-Off fenomen kan reduceras vid kontinuerlig infusion av L-Dopa (duodopa, apomorfinpump), eller genom DBS av STN.

Depåtabletter L-Dopa

- Vid uppkomst av dosglapp i senare sjukdomsfas.
- Ger 15-40% lägre plasmakoncentration, 2-3h till maximal P-koncentration och biotillgänglighet sjunker med 15-30%.

L-Dopa i intestinal gel

- Kontinuerlig infusion: Minskar svängningar i plasmakoncentration och är bra vid On-off fenomen.
- Dyrt. Specialistbehandling.

Löslig L-dopa

- Snabbare upptag: Mer förutsägbar effekt
- Vid: Uppvaknande, i täta doseringar (varannan

timma) för att ge jämna plasmakonc (sent i sjukdomsförloppet).

Dopaminreceptorantagonister

- Effektivt underlägsna L-Dopa: Kan ändå användas som monoterapi vid tidig sjukdom då detta kan minska risk för symptomfluktuationer senare under behandlingen.
- Tillägg till L-Dopa: För att reducera dosglapp och On-Off fenomen.
- Biverkningar: Illamående, hypotension, hallucinos, konfusion (dopaminerga biverkningar). Pleurit och lungfibros (ovanliga biverkningar). Sömnattacker (pat måste avstå från bilkörning om dessa uppstår) indikerar ev behandlingsbyte.

Behandling av visuell hallucinos

- Vanlig biverkan vid avancerad parkinson + dopaminerga farmaka.
- Låg dos atypiskt neuroleptikum:
Klozapin eller

Problem i samband med behandling av PD
Förslag på åtgärder

Svårt att komma igång på morgonen

Tillägg av lösligt L-Dopa som pat kan ta på morgonen

Stelhet nattetid

L-dopa i depå vid sänggående. Lösligt L-dopa vb på natten

Dosglapp

Öka totaldosen L-dopa. Byt till depå/dopaminagonist i tillägg

On-Off problem

Svår tremor

Antikolinergika hos yngre. Propranolol i andra hand.
- Kombinera ev L-dopa behandling med dopaminagonist.

Otillräcklig symptomlindring trots ovan åtgärder

- MAO-B/COMT antagonist eller apomorfin.
- Lösligt L-dopa 10-12ggr/dygn

Hyperkinesier

Sänk totaldos L-dopa. Tillägg av dopaminagonist.

Ortostatism

Sänk dos av läkemedel. Sätt ut MAO-B antagonist. Stödstrumpor. Farmakologisk beh av ortostatism (BT-höjare).

Hallucinationer

1. Ut med MAO/COMT-hämmare. 2. Sänk DA-agonist. 3. Klozapin/Quetiapin

Smärtor i tex ländrygg: Vid varierande L-dopakoncentrationer.

Tricyklika, antidepressiva.

Referenser

Parkinsons sjukdom. Widner, H; Marktorp, C. Läkemedelsboken: 977-994 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)
Rörelsestörningar. Aquilonius, S-M. Neurologi: 258-276 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!