Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Sömnstörningar

Läkemedel som orsakar sömnstörning

- Teofyllin
- Fenylpropanolamin
(Rinexin)
- Betastimulerare
- Betablockare:
Mardrömmar
- Steroider
- L-dopa:
Mardrömmar, parasomnier
- Bromokriptin: Dopaminagonist
- SSRI
- Hypnotika:
Kan paradoxalt nog ge sömnbesvär. Aktuell behandling kan vara orsak till accentuerade sömnbesvär. Toleransutveckling vid hypnotikabehandling, liksom abstinens vid utsättande, kan ge sömnbesvär.
- Kaffe: Särskilt om det intas på kvällen.
- Alkohol

Insomni

Diagnos enligt DSM IV

- Klagomål på att inte falla i sömn , eller svårighet att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
- Sömnstörning minst
3ggr/vecka under 1 månad
- Tydligt personligt bekymmer eller interfererar med det personliga fungerandet i vardagslivet.

Tidsgränser

- Förlängt insomnande: >30 minuter
- Avbruten sömn: Vakenhet under natten överstigande 45 min eller > 3 uppvaknanden
- För tidigt uppvaknande: Totalsömntid < 6h eller < 80% av tidigare sömntid.

Dagtidssymptom på sömnbrist

- Trötthetskänsla , sömnighet, energiförlust
- Värk
och stelhetskänsla
- Nedsatt koncentration och minnesförmåga
- Irritabilitet och sänkt stämningsläge.

Orsaker till insomni

- Avbruten sömn orsakas oftare av kroppslig sjukdom än svårighet att somna: Smärta, hjärtbesvär, astma, andra andningsbesvär, läkemedel, alkohol.
- För tidigt uppvaknande: Melankolisk depression. Alkoholmissbruk

Psykiatrisk sjukdom och insomni

- 50-60% av patienter med långvarig insomni har en depressiv diagnos: Melankolisk depression, egentlig depression eller dystymi.
- Andra psykiatriska sjukdomar med insomni: Ångesttillstånd (GAD, panikångest, i viss mån fobier). Personlighetsstörning i vissa fall. Psykos och mani kan ha sömnstörning som första symptom.
- Demens, organisk hjärnskada, förvirring: Sömnstörningen är ofta det som i första hand kräver behandling.
- Missbruk: Alkohol och andra droger.

Insomni och somatisk sjukdom

- Smärtsamma sjukdomar: Artros, artriter, lumbago. Sömnbesvären kan användas som ett mått på om besvären behandlats adekvat.
- Sömnbesvär sänker smärttröskeln: Negativ spiral med smärta och insomni.
- Gastrointestinalt: Ulcus, GERD
- Hjärta: Coronarinsuff, Cor incomp
- Endokrina rubbningar: Tyroidea (hypertyreos) ffa
- Urinvägar: Prostataförstoring kan ge nattliga miktioner, otillräcklig ADH under natten (SIADH) likaså.
- Restless legs: Obehagliga, krypande sensationer i benen som kommer nattetid och som avtar om man rör på benen. Stör insomnandet. Nattliga myoklonier som kan störa sömnen. L-dopa eller dopaminagonister kan hjälpa.

Hypersomni

Narkolepsi

- Imperativa insomningsperioder: Sömnattacker. Svårighet att bibehålla kontinuitet i både vakenhet och sömn .
- Sömnattacker dagtid (1-8/dag). Oftast på eftermiddag/kväll
- Duration: sekunder-timmar. I snitt 20 min.
- 25% har ingen föregående känsla av sömnighet
- Kan förebyggas
med planerade tupplurar
- Nattsömnen störd hos 75% av pat. Ökat antal uppvaknanden, mardrömmar. Många behandlas med hypnotika.
- Kataplexi: Anfall med förlust av muskeltonus. Också krav för diagnos. Kommer i samband med sinnesrörelse. Skratt är den vanligaste triggern. Ej medvetandesänkning. Beror av postsynaptisk spinal inhibition, senreflexer kan ej utlösas. Duration 5-30 sek (kan pågå i 30 min!)
- Hypnagoga hallucinationer: Hallucinationer (oftast syn-, kan vara hörsel-/sensoriska) kopplade till insomnande. Ofta känsla av fara. Oftast vid 1:a insomnandet. Kopplat till dagdrömmar av hallucinatorisk karaktär.
- Sömnparalys: Pat vaknar och kan inte röra sig på en liten stund. Duration några sek-15 min. Bryts av yttre stimulering (partner knuffar till en). Skrämmande!
- Debut: Vanligen i tonåren (medel 19 år).
- Prevalens: 20/100 000. Sannolikt underdiagnosticerat.
- Förlopp: Livslång sjukdom.
- Konsekvenser: 43% arbetslösa, 50% deprimerade, mycket farliga i trafiken! Får ej ha körkort.
- Etiologi: 98% HLA-DR2/15 (DQB1*0602/DQA1*0102). Minst 2 gener involverade, multifaktoriell transmission. Omgivningsfaktor (sannolikt infektion) delar ansvaret! 35% konkordans mellan enäggstvillingar. Brister i orexin/hypokretinsystemet kan ligga bakom.

Sömnstörningar

Insomnier (Disorders of initiating and maintaining sleep)

- För kort eller får dålig sömn för att man skall kunna fungera väl på dagen.
-
Insomningssvårighet , nattliga uppvaknanden eller för tidigt morgonuppvaknande .

Oftast sekundär: Psykisk störning, läkemedel, somatisk sjukdom

Primär insomni: Ej påvisbar bakomliggande sjukdom/psykiskt tillstånd/psykologiska faktorer: Insomnin alltid funnits, oftast sedan barndomen. Finns både i perioder med gynnsamma sociala omständigheter och vid mer problemfyllda perioder. Tycks inte påverkas av yttre omständigheter.
- Ofta insomni i släkten (ärftlighet för sömnbesvär)
- Beror kanske
på dåligt fungerande sömnmekanismer.

Hypersomnier (Disorders of excessive sleepiness)

- Farligaste sömnsjukorna

Narkolepsi

Sömnapnésyndrom

Parasomnier

Somnambulism: Sömngång

Bruxism: Tandgnissling

Pavor nocturnus: Nattskräck

Periodiska benrörelser: Restless legs

Dygnsrytmrubbningar

- Fasförskjuten dygnsrytm med dålig anpassning till det sociala 24-timmars dygnet.
- Behandla med ljusterapi eller kronoterapi (successiv framflyttning av sänggående tills en ”normal” tid uppnåtts). EJ Hypnotika.

Försenad sömnfas med oförmåga att sova före tex 03:00 på natten. Dock kan man sedan sova 6-8h.

Skiftarbete (särskilt bakåtroterande scheman) och flygning över flera tidszoner (Jet Lag) är andra typer av rytmstörningar.

Åldrande: Kan ge tidigt sänggående (20:00) och uppvaknande vid 03:00.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!