Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Intravenösa anestesimedels farmakologi

Tillförsel

- Oftast som en bolusdos för att inducera medvetslöshet.
- Sedan kan medlet ges kontinuerligt: Som upprepade injektioner eller kontinuerlig infusion.
- Takten på infusionen och storleken på bolusdosen avgör om pat blir sederad eller medvetslös.

Effekt på hjärnan

- Liknar i mångt och mycket de som fås av gasanestesi .

Dosberoende depression av centrala nervsystemets aktivitet

- Vid högre doser sänks aktiviteten i allt ”lägre” delar av hjärnan.
- Kortex påverkas alltså först: Psykiska funktioner och medvetande . Sedan smärtreflexer och motorisk

kontroll .
- Hjärnstammen påverkas
vid stora doser, vilket ger andningsdepression och cikulationskollaps.

Verkningsmekanism

- Ofullständigt känd: Men sannolikt delvis pga interaktion med GABA receptorer.
- Detta ger en generell hämning av hjärnaktiviteten.

Distribution i kroppen

- Propofol binder plasmaproteiner till 98% i cirkulationen.
- Det fördelas också snabbt ut i perifer vävnad, vilket ger en α -fas (snabb sänkning) i koncentrationsminskning efter en bolusdos.
- Detta gör att pat vaknar c:a 10 min efter bolusdosen om inte administreringen fortsätter.
- Ingen signifikant inlagring i

kroppen ses av propofol efter kontinuerlig administrering.
- Om administreringen upphör vaknar patienten snabbt.
- Distributionsvolymen (Vd = Dos / plasmakoncentration) vid steady state är ett viktigt mått som berättar i hur stor utsträckning givet anestesimedel lagras in i perifer vävnad.

Metabolism och eliminering

- Snabb metabolism sker i levern , metaboliterna saknar helt farmakologisk effekt.
- De konjugeras sedan med glukoronid och elimineras via njurarna.
- Denna snabba metabolism svarar för β -fasen av koncentrationsminskningen efter en bolusdos.

Bolusdoser

α

α

α

β

β

β

- Alfa-fasen blir allt längre vid upprepade bolusdoser på grund av att perifer vävnad blir allt mer mättad på anestesimedel och diffussionen dit därmed går långsammare.
- Betafasen behålls konstant.

Gräns för effekt

Specifika intravenösa anestetika

Propofol

- Sveda vid insticksstället: Helt ofarlig.
- Snabb effekt:
Medvetandeförlust inom 1 min efter injektion.
-
Exciationsstadiet passeras snabbt (några sekunder), vilket minskar risken för laryngospasm etc.
- Behagligt insomnande och uppvaknande: Ej mycket postop illamående.
- Viss muskelavslappning:
Kan användas för nedläggande av larynxmask. Passa andningsvägarna, även då medlet används för ”enbart sedering”.
- Andnings– och cirkulationsdämpande: Övervaka och understöd! Extra försiktighet vid hjärt-/kärlsjukdom, hypovolemi, högt andningshinder.
- Kortvarig effekt:
Uppvaknande 10 min efter induktion pga omfördelning med resulterande snabbt sjunkande plasmakoncentration.

Pentothal natrium

- Barbiturat: Induktion av anestesi, kramplösande (vid status EP), sänker metabolismen i CNS och därmed blodflödet dit (används för att sänka ICP).
- Långsam metabolism ger stor risk för ackumulering vid upprepad administrering: Används därför ffa som induktionsmedel.
- Cirkulations– och andningsdeprimerande.
- Kärlretande: Intraarteriel injektion (accidentell) ger trombosrisk och måste behandlas med vasodilaterare lokalt.
- Vävnadsretande: Nekrosrisk om extravasal injektion.

Referenser

Anestesiologisk farmakologi. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 67-130 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!