Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Na

Na

Ca

ACh

Ca

Neuromuskulär blockad

K

Rounded Rectangle: ACh-esteras

Cholin + Acetat

Text Box: Aktiverar muskelkontraktion

Ca

Text Box: Depolarisation

Ca

Na

ACh

Postsynaptisk, nikotinerg ACh-receptor:

- Denna utgör en jonkanal som vid aktivering släpper in Na och ut K ur muskelcellen. Detta depolariserar muskelcellen (mer Na släpps in än K ut) och tillåter öppnandet av spänningskänsliga Ca-kanaler.
-
Insläppet av Ca i muskeln aktiverar sedan de kontraktila proteinerna och skapar en muskelkontraktion.

Presynaptisk ACh-receptor

- Bindning till denna stimulerar frisättning av mer ACh till synapsklyftan.
- Detta medför att ACh-frisättningen ökar vid repeterad stimulering , dvs muskelsvaret blir kraftigare och kraftigare.
- Om denna receptor blockeras får man ett uttröttningsfenomen, dvs att muskeln inte förmår bibehålla kontraktionsstyrkan vid upprepad stimulering

Cholin

ACoA

Återanvänt Cholin: När ACh sönderdelas av esteraset bildas acetat och cholin. Cholinet tas upp mha aktiv transport och återförenas med Acetyl-CoA (ACoA) till nytt acetylcholin.

När behövs neuromuskulär blockad?

- Intubering: För att minska risk för spasm och för att underlätta nedförandet av tuben.
- Övre bukkirurgi
- Stora rekonstruktiva ortopediska ingrepp
- Mikroskopiassisterad ögon– och neurokirurgi:
För att minska risken för reflektoriska muskelrörelser, vilka kan skada de organ man då opererar i.

Lokalanestetika

- Blockerar spänningskänsliga Na-kanaler och därmed depolarisationen av nerverna till muskulaturen.
- Ger på detta sätt en muskelavslappnande effekt, tex vid
spinalanestesi .

Depolariserande muskelblockad

- Tex Suxameton (Celokurin): Aktiverar ACh-receptorerna och depolariserar muskelcellen.
- Aktiveringen är dock mer långvarig än vid ACh-stimulering och ger en så långdragen muskelstimulering att muskeln tröttas ut och kan därmed inte längre svara på nya impulser.
- Om en stor dos ges, så att blockaden blir långvarig så blir motorändplattan okänslig för acetylkolin, den övergår i ett desensitiserat stadium. Detta har samma effekt som en icke depolariserande blockad.
- Depolarisationen ger upphov till ofrivilliga muskelryckningar
, fascikulationer, när effekten sätter in.

Na

Na

K

Icke depolariserande muskelblockad

- Tex Rokuron (Esmeron): Kompetitiv blockad av ACh-receptorn. Ingen egen effekt på receptorn. Reversibel hämning.
- Längre anslagstid än för suxameton:
Sannolikt pga större molekylvikt hos dessa läkemedel, vilket ger en långsammare transport till motorändplattorna.
- Kan reverseras farmakologiskt med acetylkolinesterashämmare. Dessa ökar nivåerna av ACh i synapsklyftorna och tränger därmed ut rokuronet ur dessa.

1.

2.

3.

4.

5.

blockad
4: Icke depol. Blockad: Uttröttning vid tetanisk stimulering pga blockad av presynaptiska ACh-receptorer. Post tetanisk potentiering.
5: Kraftig icke depol blockad

Reversera icke depolariserande blockad

- Neostigmin: ACh-esteras hämmare. Ökar nivåerna av ACh i synapsklyftorna och tränger därmed ut rokuronet ur dessa.
- Ges tillsammans med antikolinergika (Atropin/ Robinul) för att hämma potentiella kolinerga biverkningar då ACh ökar även i parasympatiska nervsystemet av neostigminet.

Rokuron

Suxa- meton

1: Normalsvar
2: Depolariserande blockad
3: Kraftig depol.

Muskelsvar

Tetanisk stimulering

Referenser

Anestesiologisk farmakologi. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 67-130 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!