Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Mätning av blockadens effekt

- Görs mha TOF (Train Of Four) , dvs 4 elektriska impulser som ges i följd till ulnarisnerven genom ytelektroder på volarsidan av handleden.
- Svaret mäts i m adductor pollicis brevis. Vid icke depolariserande blockad ses en successiv minskning av svarsamplituden (se förra sidan) och en generell sänkning av densamma.
- NMB drabbar först central muskulatur
(diafragma, bröstkorg, etc) pga högt blodflöde till dessa delar av kroppen och sist perifer muskulatur. När ett adekvat svar fås i handen kan man därför dra slutsatsen att patientens andningsmuskulatur har återfått adekvat styrka och det är därmed okej att väcka patienten.

När skall man reversera icke depolariserande NMB?

- När svaret vid TOF-mätning indikerar att blockaden är mindre djup: Dvs när den tredje impulsen kan registreras. Om man reverserar vid mycket djup blockad tar reverseringen lång tid (10-60 min), medan den enbart tar 10-20 min vid ytligare blockad.

Depolariserande NMB

- Snabb anslagstid: 30-60s. Används vid snabb intubering (Crash induction).
-
Crash induction ges till pat med hiatushernia, akuta patienter, gravida i 3:e trimestern, extremt överviktiga patienter för att minska risken för aspiration .
- För att minska aspirationsrisken
ventilerar man inte dessa patienter på mask innan intuberingen då man vid sådan ventilering riskerar att blåsa ned luft i magen och orsaka kräkning.

Biverkningar

- Pga nedan angivna biverkningar är suxameton inte förstahandsval vid behov av muskelrelaxation utan används bara då man kräver en mycket snabb effekt.
- Postoperativa muskelsmärtor:
Liknar träningsvärk.

1:a dygnet postop. Lindriga och kräver sällan behandling. Sannolikt pga ofysiologiska kontraktioner till följd av läkemedlet.
- Hyperkalemi: Generaliserad muskeldepolarisation ger frisättning av K extracellulärt (genom de öppnade nikotinerga jonkanalerna). Oftast c:a 0,5mmol/l stegring av [K], men vid utbredd vävnadsskada eller denerverad muskulatur kan [K] snabbt stiga till 8-10mmol/l, vilket kan utlösa VF. Suxameton är därför kontraindicerat vid hyperkalemi, stora brännskador, utbredda infektioner och tetraplegi
- Bradyarytmier:
Suxameton är besläktat med ACh och ger därmed stimulering av muskarina receptorer i hjärtat. Detta kan ge bradykardier och överledningsrubbningar, samt VES. Antikolinergika ges av denna anledning alltid tillsammans med suxametonet till yngre barn, men inte till vuxna pga risk för takykardier och myokardischemi (här har man istället beredskap att ge om bradykardi skulle uppstå).
- Skall– och ögonskador: Vid sådana skador kan suxameton utlösa kraftig intrakraniell, resp intraockular tryckstegring med herniering resp protrusion av ögonvävnad som följd.
- Malign hypertermi

Icke depolariserande NMB

Farmakokinetik

- Passerar ej BBB och placenta
- Distributionsvolym:
Motsvarar i stort sett extracellulära vattenvolymen. Detta pga hög joniseringsgrad.
- Metabolism i lever och njurar, utsöndring via urin och galla. Anpassa dosering vid sänkt lever-/ njurfunktion.

Biverkningar

- Relativt få jämfört med depolariserande NMB
- Histaminfrisättning kan ge reaktioner från lokaliserad hudrodnad till svår anafylaxi (sällsynt).
- BT-fall och takykardi: Pga partiell blockad av

nikotinerga receptorer i ganglier och muskarina receptorer (dålig specificitet för nikotinerga receptorer) i hjärtat.
- Pat med MG och lambert eaton: Känsliga för denna form av muskelblockad och den ges därför inte till dem.

Mer om muskelrelaxantia—neuromuskulär blockad (NMB)

Läkemedel för neuromuskulär blockad

Namn
Intubationsdos
Anslagstid
Duration

Suxameton (Celokurin) - depolariserande NMB

1,0 mg/kg

30-60 s

5-10 min

Rokuron (Esmeron) - icke depolariserande NMB

0,60 mg/kg

60-90 s

30 min

Referenser

Anestesiologisk farmakologi. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 67-130 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!