Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Luft

Anestesigas (tillförs som vätska)

O2

- Tillblandning av ”färskgas”: Syre, luft och anestesigas blandas till en blandning som ges till patienten.
- Volym% av de olika gaserna i blandningen kan justeras.
- Färskgasflödet kan också justeras

Cirkulerande gas

- CO2 förs ut och färskgas läggs till: Resterande gas cirkulerar i ett slutet system som pat andas från.
- Det slutna systemets gassammansättning kan justeras genom att flöde och sammansättning av tillförd färskgas modifieras.
- Vill man öka mängden narkosgas för att fördjupa anestesin kan man alltså antingen öka % tillförd gas, eller flödeshastigheten.

Gasblandare
Utförsel ur cirkeln

CO2 Tas omhand av en absorberare. Om mer gas tillförs än vad pat förbrukar stiger trycket i cirkeln. En säkerhetsventil släpper då ut gas så att övertryck förhindras.

Analys av gasflödet till patienten

Syrgas

- %O2 i in-/utandningsluft: Differensen = förbrukningen hos patienten.
- Exempel: Pat med insp 32% — exsp 27% = 5% förbrukning. Om 6L i minutvolym (500mL TV x 12/min) blir förbrukningen 0,3L O2/min. Då skall samma mängd tillföras via gasblandaren. Till exempel 60% O2 tillfört med ett tillfört flöde på 0,5L/min färskgas.
- Om insp % O2 sjunker indikerar detta för lågt tillflöde (lättare än att räkna enligt ovan).

Narkosgas

- Visas på samma sätt som O2 som %-halt i inspiratorisk och exspiratorisk luft.
- Räknas också om till ett MAC-värde: MAC 1,0 motsvarar den exspiratoriska koncentration vid vilken 50% av försökspersoner klarar av en hudincision utan att röra på sig.
- Ett lägre MAC-värde behövs därför innan operationen börjat då pat inte behöver vara lika djupt sederad då man inte opererar.
- En pat som smärtlindrats med en spinal/epidural blockad eller med opioider behöver också ett lägre MAC-värde.

Koldioxid

- etCO2 (endtidalt CO2) mäts kontinuerligt och visas som en kurva.
- Stegrat etCO2 ses vid för låg andningsfrekvens och vise versa.
- Detta kan utnyttjas då man ska väcka patienten då man vill ha ett ökat ”andningsdriv”, vilket man får av ett ökat pCO2 i blodet.

Anestesiapparat och ventilationsövervakning

Alveolära koncentrationer av O2, CO2 och anestesigas motsvarar de som kan mätas upp i utandningsluften.

Parialtryck i blodet: En anestesigas med låg löslighet (tex sevofluran och lustgas ) får snabbare ett högt partialtryck i blod och därmed även i CNS.

Partialtryck i CNS: För anestesigas avgörs sederingsdjupet av partialtrycket i CNS.
- En gas som löser sig  dåligt i blod (tex sevofluran) ger därmed en mer lättstyrd anestesi . Då dess partialtryck i CNS snabbt förändras när tillförd mängd förändras.

Inlagring i fettväv: Fettlösliga gaser som halotan kan lagras in i fettväv under en lång operation och därför (särskilt hos adipösa personer) ge en förlängd uppvakningstid. Sevofluran och lustgas har låg fettlöslighet.

Metabolism av anestesigas: Sker i mycket liten utsträckning . Lustgas är helt inert och metaboliseras inte. Sevofluran metaboliseras till viss del i levern, och man misstänker att metaboliterna kan vara toxiska.

SaO2

PEEP

Inspiratoriskt tryck

Tryck i respiratorn

- PEEP: End-exspiratoriskt tryck. Höj detta för att hålla uppblåsta atelektaser öppna.

Referenser

Anestesiologisk farmakologi. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 67-130 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)
Narkosapparaten. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 55-60 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!