Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Anestesi vid kronisk sjukdom

Ischemisk hjärtsjukdom
Klaffsjukdom
Reumatoid artrit

- Risk för hjärtinfarkt vid kirurgi / anestesi. Extra hög de första 6mån efter ny infarkt!
-
Eftersträva god diastolisk perfusion av koronarkärl genom att hålla diastoliska trycket uppe , hjärtfrekvensen nere . Behandla ev anemi, och håll syremättnaden hög .
-
Håll hjärtarbetet nere genom att hålla en lagom afterload, samt undvika takykardi och avkylning.
-
Optimera svikt– och anginamedicinering . Ha nitro och BT-höjande läkemedel till hands. KAD för diuresmonitorering.
- Artärkateter under operationen: Håll bra koll på blodtrycket!

- Utred alla blåsljud med EKO före operation.
- Aortastenos: Problematiskt pga högt VK-arbete och därmed syrekrav och känslighet för diastoliskt tryckfall.
- Antibiotikaprofylax pga risk för endokardit vid alla klaffel och samtidig operation.

- Vanlig sjukdom som ofta kräver kirurgi för att lindra ledbesvär.
- NSAID ger ökad blödningsbenägenhet.
- Systemiskt kortison ökar risk för ateroskleros och binjurebarkssvikt.
- Tillstånd associerade med RA: Anemi, njursjukdom, ökad infektionskänslighet, hudatrofi
- Luftvägar: Led– och skelettförändringar i ansikte och nacke. Kan försvåra hållandet av fri luftväg. Atlas- densleden kan vara instabil, vilket ger risk för densluxation med  skada på ryggmärgen.
- Röntga RA-pat som har nackproblem. I flekterat läge så att ev luxationsbenägenhet provoceras.
- Fiberoptisk intubering eller regional anestesi är 2 metoder för att undivka risk för ryggmärgsskador.

Hypertoni
Diabetes: 5ggr ökad kirurgisk mortalitet

- Riskfaktor för ishcemisk hjärtsjukdom, karotisstenos, perifer kärlsjukdom, njurinsufficiens.
- Labilt perifert motstånd ger uttalade BT-svängningar under anestesi. Särskilt problematiskt i kombination med koronarinsuff!
- Välreglerat BT ger bättre förutsättningar och pat skall ta BT-medicinering även på OP-dagen.

- Försämrad sårläkning och nedsatt leukocytfunktion ökar risken för sårinfektioner.
- Neuropatin
medför flera risker i samband med anestesi.
1. Ofullständig ventrikeltömning
med risk för aspiration.
2. Blåstömningssvårigheter motiverar frikostik användning av KAD, särskilt vid ryggbedövning
3. Autonom dysfunktion ger försämrad BT-reglering
4. Kan ha grav IHD utan att känna angina
- Hypoglykemier och vätskerubbningar:
Står inte för majoriteten av komplikationerna, men bör beaktas. Halvera insulindosen på op-dagen, avstå från perorala antidiabetika , ge 5% glukosdropp hela dagen, täta sockerkontroller .

Njursjukdom

- Hyperkalemi: [K] 2,9-5,9 innan anestesi. Justera! Undvik suxameton då det frisätter K ur muskulaturen.
- Anemi: Ökad transfusionsberedskap. Ev preop EPO.
- Läkemedelseliminering: Ffa vissa kompetitiva muskelrelaxantia elimineras via njurarna. Välj andra typer.
- Håll adekvat diures: Vätska och undvik NSAID.

Lung– och luftvägssjukdomar

 

- Obstruktivitet (kronisk bronkit, astma, emfysem): Risk för postop bronkospasm, pneumoni, purulent bronkit, atelektaser, pneumothorax.
- Preop: Funktionsanamnes, PEF, spirometri, artärblodgas.
- Behandla infektion: Antibiotika om purulent slem tex.
- Bronkdilatering: Intensifiera. Terbutalin, ipratropium och i svåra fall även kortison.
- Andningsgymnastik med sjukgymnast: Viktigt! Kräver bra postop smärtlindring för genomförande.

- Rökare med hosta: Kan bli obstruktiva vid anestesi och kirurgi pga extra påfrestning (trots avsaknad av KOL-diagnos). Minskad risk om 2 mån rökfrihet preop. Rökning försvårar sårläkning. Förbättring om 1 mån rökfrihet preop.
- Undvik histaminfrisättande anestesimedel: Tiopental, petidin, mivakurium
- Använd bronkdilaterande anestesimedel: Propofol, ketamin.
- Högre tryck och FiO2 krävs till obstruktiva pat. Cave pneumothorax! CPAP (postop) och PEEP (perop) för att blåsa ut atelektaser.
- Undvik NSAID pga risk för bronkospasm.

 

Referenser

Anestesi vid kroniska sjukdomar. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 171-182 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!