Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Anestesins stadier och problem under anestesin

Laryngospasm

- Stämbandsspasm under excitationsstadiet: Framkallas särskilt av manipulation av ansikte och hals
- Stämbanden ställer sig krampartat medialt och lämnar i stort sätt ingen luftspalt.
- Pat blir hypoxisk och muskelslapp varpå

luftvägen så småningom återkommer.
- Behandling: Snabb fördjupning av anestesin eller snabb väckning.
- Förebyggande: Undvik alla stimuli under nedsövningen och ge adekvata doser narkosmedel för att snabbt söva patienten och därmed snabbt passera excitationsstadiet.

 

Awareness

- Betyder att pat har bevarade sinnesintryck från anestesin: Sällan smärta, oftast ljud. Kan dock vara mycket traumatiska! Viktigt att lyssna till patientens berättelse efteråt.
- Orsaker till awareness: Tekniska fel eller mänskliga faktorn, vilket resulterat i feldosering av anestesimedel.
- Tecken till awareness:

Sympaticusaktivitet (svettning, blekhet, pupilldilatation, stegrat puls/BT).
- Förebygg genom: Tillräcklig sedering, bevarande av spontanandning (om möjligt—då förändrad andning är ett tecken till awareness), undvik muskelrelaxantia (pat kan i större utsträckning ge uttryck för awareness).

Otillräcklig ventilation

- Första tecknet: Ökat PCO2, vilket ses

som ökat etCO2.
- PCO2 > 10kPa: Sympaticuspådrag med svettning, takykardi och hypertoni. Kärldilaterande effekt (rodnad och varm hud).
- Hypoxi: Är ett sent tecken på hypoventilation.
- Orsaker: Luftvägsobstruktion (ofri luftväg eller bronkokonstriktion). Andningsdämpande läkemedel.

Normal, välventilerad alveol

Atelektatisk alveol: Syresätter inte förbiasserande blod. En shunt bildas

Mixat syrerikt och syrefattigt blod ger en fallande saturation

God ventilation

Dålig ventilation

PO2
PCO2

PO2
PCO2

Dålig ventilation ger sjunkande PO2, men innan dess stigande PCO2

Mixat syrerikt och syrefattigt blod ger en fallande saturation

Trakealtuben för långt ned ger ventilering av enbart ena lungan: En stor shunt bildas!

Försämrad diffussion till följd av hjärtsvikt med lungödem ger hypoxi. CO2 diffunderar lätt och hyperkapni ses sällan här.

Orsaker till hypoxi under narkos

Anestesistadier

Stadium
Andning
Cirkulation
Blinkreflex
Ljusreflex

1: Inledningsstadium: Från fullt vaken till medvetsförlust.
-
Orientering och tankeverksamhet upphör.
-
Smärtupplevelser är avtrubbade.
- Mindre ingrepp som repositioner kan utföras

Regelbunden

Opåverkad

Normal

Normal

2. Excitationsstadiet: Vid dessa koncentrationer av anestesimedel är hämningen av inhiberande neuron större än hämningen av de exciterande. Pat blir hyperexcitabel och känslig för yttre stimuli.
- Mycket känslig för externa stimuli: Ofrivilliga rörelser, vagala reaktioner (bradykardi), laryngospasm
- Ökade kräkreflexer samt salivation.
- Undvik kirurgi och manipulation med pat: Lugn och ro i OP-salen!

Oregelbunden andning

Risk för laryngospasm

 

I stort sett opåverkad men vagala reaktioner med bradykardi kan uppstå

Ögonen rör sig från sida till sida eller är riktade åt annat håll än centralt.

Bevarad blinkreflex.

Bevarad ljusreflex

3. Kirurgisk anestesi: Från blinkreflexens upphörande till allvarlig depression av andning och cirkulation.
- Förutsättningarna för kirurgi är optimala: Regelbunden andning, som dock försämras tillsammans med cirkulationen vid de djupare delarna av detta stadium.

Åter regelbunden andning

Påverkad vid de djupare delarna av detta stadium

Upphör: Ögonen är fixerade framåt.

Försvinner i djupare delar av stadiet: Pupillerna vidgas

4. Överdosering: Förlamning av livsviktiga centra i medulla.
- Avsaknad av reflexer
- Pat går in i
respiratorisk och cirkulatorisk kollaps

Andnings- stillestånd

Kraftigt påverkad: Cirkulations- kollaps

Upphävd

Upphävd

Referenser

Anestesi i praktiken. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 147-160 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)
Gasutbytet i Lungorna. Jonson, B; Wollmer, P. Klinisk fysiologi: 51-68 Utgåva 2 - Liber: 2005 (Jonson, B; Wollmer, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!