Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Cellskada och celldöd

- Funktionsförlust och celldöd är inte likställda. En cell som skadas av tex ischemi förlorar snart sin funktion (en hjärtmuskelcell slutar kontrahera efter 1-2 min, men dör inte förrns efter 20-30 min).
-
Det tar 2-3 timmar innan cellförändringar går att se i elektronmikroskop och 6-12 timmar innan de syns i ljusmikroskop (hjärtmuskelceller).
-
Generell tidsordning: Funktionsförlust -> celldöd -> ultrastrukturella förändringar -> ljusmikroskopiska förändringar -> stora morfologiska förändringar

- PONOR (Point Of NO Return) passerar cellen någon gång under skadeförloppet och kommer då att dö. Vad som avgör att cellen passerat denna punkt är oklart.

Apoptos eller nekros?

- Hur cellen dör beror främst på typen av skador: protein- och DNA-skador brukar inducera apotos. Skador på cellmembranet leder generellt till nekros.

Nekros

- Okontrollerad celldöd som uppstår när cellen skadats så illa att dess homeostas ej längre kan upprätthållas.
- Utlöser en inflammation vilken attraherar immunceller som städar upp skräpet.
- Man skiljer på olika typer av nekros.

Koagulativ nekros

- Både strukturella proteiner och enzymer denatureras vid nekrosen , vilket gör att de döda cellerna ej så fort bryts ned. Detta bevarar vävnadens struktur ett par dagar.
-
Till slut tas de döda cellerna bort med hjälp av fagocytos och nedbrytning av leukocyternas enzymer.
-
Karakteristiskt för infarkter i alla solida organ utom hjärnan.

Vätske- (Liquefactive) nekros

- Orsakas av bakteriell eller ibland fungal infektion som drar till sig inflammatoriska celler vars enzymer bryter ned vävnaden till viskös vätska.
-
Hypoxisk celldöd i CNS startar ofta denna reaktion.
-
Om infektion utlöst reaktionen kallas vätskan för var…

Gangränös nekros

- Nekros som följs av infektion och förruttnelse av den nekrotiska vävnaden. Till exempel en extremitet som förlorat sin blodtillförsel.
-
Tarmen är mycket känslig för att bilda gangrän pga dess rika bakterieflora. I tarmen blir gangränen oftast dessutom våta, då kollateralkärl ser till att området

får en viss blodtillförsel.
-
Gangrän kan också vara torra , tex när en tå pga kärlskador inte får tillräcklig blodförsörjning. Då blir den svart, torkar ihop och isoleras ofta från levande vävnad. Till slut faller den av.
-
Gangränen blir svarta på grund av nedbrytningen av hemoglobin i området som ger järninlagringar.
-
Egen tillämpning: A. brachialis kapas under strid av en värja. Soldatens arm får ingen blodtillförsel på grund av avsaknad av kollateraler och invaderas därför av bakterier på grund av bristen på försvar. Den ohämmade bakterietillväxten gör att armen ruttnar (gangränös nekros) och armen måste snart amputeras för att förhindra att infektionen sprider sig till intilliggande frisk vävnad och ut i blodbanan, vilket skulle kunna orsaka sepsis.

Ost- (caseous) nekros

- Ofta inom ett avgränsat inflammatoriskt område (tex vid tuberkulos i de tuberkler som bildas).
-
Gulvit till färgen
-
Samling av fragmenterade, lyserade celler med amorft granulärt, utseende.
-
Arkitekturen förstörd.

Fettnekros

- Områden med destruerad fettvävnad .
-
Orsakas ofta av utsläpp av pankreatiskt lipas i peritoneala hålan till följd av pankreatit.
-
Det destruerade fettet kan förena sig med Ca2+ och bilda kristalliknande områden som lätt känns igen.

Fibrinös nekros

- Antikropp-antigenkomplex fastnar i kärlväggen vid hypersensitivitetsreaktioner av typ III.
-
Komplexen adhererar fibrin och skapar inflammation i kärlväggen.

Celldöd: Apoptos och nekros

Tid

Oval: C8
Oval: C3

P53

Pro-apoptotiskt Bcl2 (BAX/BAK)

Anti-apoptotiskt Bcl2 (Bcl2)

Oval: C9
Rounded Rectangle: Apoptosom

Fas-liganden binder till FAS (receptor) och utlöser dödskaskaden!

Överlevnadsreceptor (R): När ligander binder till stimuleras cellöverlevnad.

Apoptos

Egenskap

Nekrotisk cell

Apoptotisk cell

Cellstorlek

Förstorad

Förminskad

Nukleus

karyolys -> Pyknosi -> karyorhexi

Fragmentering till nukleosomstora bitar

Plasmamembran

Förstörs

Intakt, men strukturförändrat, speciellt vad gäller lipidorientering

Cellulärt innehåll

Enzymatisk nedbrytning; kan läcka ut

Intakt; kan släppas ut i apoptotiska kroppar

Inflammation av närliggande vävnad

Oftast

Nej

Fysiologisk/patologisk roll

Enbart patologisk, kulmen av irreversibel cellskada

Ofta fysiologisk, borttag av oönskade celler; patologisk i vissa former av cellskada, speciellt på DNA

Referenser

Cell injury, Cell death, and Adaptations. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 1-30 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!