Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Stamceller

- Celler med egen regenereringsförmåga
-
Assymetrisk replikation: Delning genererar en ny stamcell och en som kommer att differentieras
- Finns
i alla labila vävnader och även i viss annan vävnad
- Traditionellt betraktat
genererar stamceller från en vävnad adulta celler av en typ som passar den vävnaden
-
Lokalisering: Man har dock hittat stamceller i flera vävnader, bla benmärg som har förmågan att differentiera åt olika håll, sk vävnadsstamceller eller adulta stamceller
-
Benmärgsstamceller har tex visats kunna generera fett, brosk, ben, endotel och muskelvävnad.
- Denna förmåga har även hittats bland fibroblaster i dermis (2% av dem, plastikkirurgföreläsningen…)

- Embryonala stamceller är de mest mångsidiga…

Regenerativ medicin

- Skapar ny vävnad åt pat som förlorat (plastikkirurgi). Avlägsna kärna från oocyt -> in med kärna från patients cell -> Tillväxt in vitro -> Embryonala stamceller från blastocyst -> differentiering in vivo (lovande prospekt, men hur är det med inbyggd ålder, jfr dolly)
-
Användning av stamceller för att odla fram vävnad in vitro som sedan transplanteras in.

Tillväxtfaktorer

- Proteiner som expanderar cellpopulationer , både genom: Mitos (släpper blockering från cellcykelrepressorer). Celltillväxt (stimulerar proteinsyntes, hämmar nedbrytning). Överlevnad (förhindrar apoptos)
- De har ofta
både mitogen, tillväxtfrämjande och överlevnadsinducerande effekt.
-
Stimulerar även ofta differentiering, kontraktilitet och syntes av spec prot (tex kollagensyntes från fibroblaster)
-
Skapas av leukocyter som rekryterats pga inflammation eller av parenchymceller och bindvävsceller
-
Kallas ibland protoonkogener då de vid mutation kan ge upphov till malign formation

Verkan

- Autokrin: Vid immunsvar (leukocyter aktiverade av sina egna cytokiner till prod). Kompensatorisk hyperplasi (tex leverregenerering)
-
Parakrin: Rekrytering av inflammatoriska celler till skadeområde. Vid sårläkning
-
Endokrin: GH?, IGF?

Receptorer

- Extracellulära – Startar signalkaskad mha second messengers
-
Intracellulära – Binder lipofila ligander och påverkar DNA som transkriptionsfaktorer

Extracellulärmatrix och interaktioner med celler

Dynamiskt, konstant remodellerande vävnad. Komplex av makromolekyler (kollagen, elastin, proteoglykaner – hyaluronsyra… adhesiva glykoprot) som syntetiseras lokalt. Innesluter fibroblaster, immunceller, blodkärl mfl. Innehåller mkt vatten,

bidrar med styvhet (turgor) till vävnader.
-
Reglerar proliferation, rörelse och differentiering hos inneboende celler. Via inlagrade tillväxtfaktorer.
-
Mekaniskt stöd: För förankring och migrering av celler
-
Upprätthållande av deras polaritet
- Celltillväxtkontroll:
Genom signallering via cellulära

Grundläggande mekanismer

Cellcykel

- Cyklin-CDK komplex reglerar framfart genom G1 och mot mitos.
-
Tillväxtfaktorer verkar genom att ta cell från G0 -> G1 och genom att släppa upp nedtryckningen av CDK-aktiviteten som pågår i cellen då den är i G1 och hindrar den från vidare framfart i cykeln.

G 0

G 1

Text Box: S
Text Box: G2
Text Box: M

Celldelning

Tillväxtfaktorer

Tillväxtfaktor

Celler den verkar på

Verkan

EGF (Epidermal)

- Aktiverade makrofager

- Salivkörtlar

- Keratinocyter

- Mitogen för keratinocyter, fibroblaster

- Keratinocytmigrering, granulering

- Vävnadsformation

TGF- α ( Transforming)

- Aktiverade makrofager

- T-lymfocyter

- Keratinocyter

- Mitogen för keratinocyter, fibroblaster

- Keratinocytmigrering, granulering

- Vävnadsformation

- Stimulerar replikation av hepatocyter och många epitelceller

TGF- β

- Trombocyter

- T-lymfocyter

- Makrofager

- Endotelceller

- Keratinocyter

- Glatt muskulatur

- Fibroblaster

- Kemotaxi för PMN:s, makrofager, lymfocyter, fibroblaster, SMC:s

- Stimulerar tissue inhibitor of MMP –syntes, angiogenes, fibroplasi

- Inhiberar produktion av MMP:s, keratinocytproliferation

- Reglerar integrinuttryck och andra cytokiner

HGF (Hepatocyte)

- Mesenchymala celler

- Proliferation av epitelceller, endotelceller, hepatocyter

- Ökar cellmotilitet

VEGF (Vascular Endothelial)

- Mesenchymala celler

- Vaskulär permeabilitet ökar

- Mitogen för endotelceller

PDGF (Platelet Derived)

- Trombocyter

- Makrofager

- Endotelceller

- Keratinocyter

- Glatta muskelceller

- Kemotaxi för PMN:s, makrofager, fibroblaster, SMC:s

- Aktiverar PMN:s, makrofager, fibroblaster

- Mitogen för fibroblaster, endotel, SMC:s

- Stimulerar produktion av MMP:s, fibronektin, hyaluronsyra

- Stimulerar angiogenes, sårremodellering

- Reglerar integrinuttryck

FGF (Fibroblast) -1, -2

- Makrofager

- Mastceller

- T-lymfocyter

- Endotelceller

- Fibroblaster mfl.

- Kemotaxi för fibroblaster

- Mitogen för fibroblaster, keratinocyter

- Stimulerar keratinocytmigrering, angiogenes, sårkontraktion, matrixdeponering

KGF (Keratinocyte)

- Fibroblaster

- Stimulerar keratinocytmigrering, proliferering, differentiering

PMN = Polymorf Nukleära Celler; SMC = Smooth Muscle Cells; MMP = Matrix Metalloproteinas

Referenser

Tissue Repair: Regeneration, Healing, and Fibrosis. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 59-80 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!