Kortisol—fysiologiska effekter

Dygnsrytm: Genereras i SCN (suprachiasmatiska nukleus). Detta får signaler från retina som berättar om det är ljust eller mörkt ute.

Fysiska och emotionella stimuli: Kontakt med limbiska systemet (ffa amygdala). Signaler härifrån stimulerar till CRH-syntes och frisättning.

Neuron i hypothalamus som producerar CRH. Hormonet utsöndras i deras axonterminaler och sekreras därifrån ut i blodet.

CRH transporteras med hypofysens portakretslopp till hypofysens framlob.

Text Box: Cortikotrofa celler i hypofysens framlob syntetiserar ACTH, vilket sekreras ut i blodet.

Kortisol

ACTH stimulerar i sin tur binjurebarken att producera kortisol (i Zona Fasciculata) och aldosteron (i Zona glmoerulosa).
- Stimulit till aldosteronproduktion är inte lika starkt som det till kortisolproduktion.

Text Box: Feedback: Kortisolet har en negativ feedback på produktionen av såväl CRH som ACTH. ACTH har en negativ feedback på produktionen av CRH.
Text Box: Levern: Inducerar syntes av enzymer involverade i aminosyrametabolism och bidrar på detta sätt till konverteringen av dessa till glukos via glukoneogenes.

Proteiner

Glukos

Text Box: Fettceller: Ökar mobiliseringen av fett från adipocyter. Detta skapar en alternativ energikälla (istället för glukos) och ökar därmed tillgängligheten på glukos. Sker genom ökning av katekolaminernas och andra hormoners cAMP-medierade effekter på fettväven (HSL tex).
Fett mobiliseras främst från extremiteterna. I buken, ansiktet och på andra ställen lagras fettet istället in, vilket ger upphov till det speciella utseende man kan observera hos patienter som har för höga kortisolnivåer i blodet under lång tid (cushings syndrom).
Text Box: Hud: Nedbrytningen av hudens kollagen som ökas vid ökade glukokortikoidnivåer ger försvagad hud som lätt blöder och de karakteristiska striae som ses främst på buken hos många cushing-patienter.
Text Box: Skelettet: Glukokortikoidernas proteinnedbrytande effekter bryter ned benmatrix. Dessutom inhiberar de calciumupptaget från tarmen och minskar osteoblasternas förmåga att syntetisera nytt ben. Detta ger osteoporos med tiden.
Text Box: Immunförsvaret: Akut effekt är att frisätta fler lymfocyter från benmärgen.
- Lymfocytantalet i blodet minskas kraftigt av kortisolpåslag då hormonet ökar deras sekvestrering i retikuloendoteliala systemet.
- Glukokortikoiderna påverkar syntesen (negativt) av en stor mängd cytokiner och COX-2. Detta medieras genom hämning av NFkB och Activator Protein 1 (AP-1). 
- Inflammation stimulerar till kortisolpåslag, vilket i sin tur hämmar inflammationen
- Kortisol aktiverar lipocortin, vilken i sin tur hämmar fosfolipas A2.
Text Box: Kroppsvatten: Ökar clearance av vatten utan lösta produkter (salter) och minskar risken för vattenintoxikation.
- Har mineralokortikoida effekter i höga nivåer.
- Minskar transport av vatten in i celler. 
- Ökar exkretion av vatten i njuren. Ökar GFR och verkar direkt på njurtubuli.

Kortisol

Intracellulär receptor (GR), aktivering påverkar genuttryck.

Referenser

Hormones and reproduction - adrenal cortex and glucocorticoid synthesis. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 296-297 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)
The Adrenal Gland. Barret, EJ. Medical Physiology: 1049-1065 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!