Behandling av osteoporos

Behandlingsalternativ

Indikationer

Motivering, mekanismer

Text Box: Livsstilsinter-ventioner (icke farmakologisk behandling)

Livsstilsinterventioner har visats kunna förebygga fall (fysisk träning, säkrare hemmiljö), förbättra rörelseförmåga och hälsa , samt optimera hållfasthet för skelett .

Fysisk aktivitet: Förbättrar bentäthet och minskar falltendens. Utomhusaktivitet ökar

vit D-bildning i huden.
- Dagliga promenader, viktbelastande övningar. Sjukgymnast kan ge träningsprogram.

Rökstopp + Måttlighet med alkohol

Kost: För att säkra intag av Ca och Vit D. Undvik överdriven bantning.

Anpassning av hemmet: För att eliminera faktorer som bidrar till fallrisk. Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan bistå.

Tidigare läkemedelsbehandling: Riskpreparat inkluderar sedativa, hypnotika, starka analgetika, BT-sänkare. Är dessa nödvändiga för patienten?

Basen i all osteoporosbehandling. Utred vilka faktorer som är av betydelse för aktuell patient och åtgärda efter förmåga!

Äldre patienter: Stor metaanalys har visat tydlig effekt av Ca+Vit D för pat > 70 år.

Vid vitamin D-brist: Helt klart vid S-kalcidiol < 25nmol/L, har troligen också effekt vid 25-80nmol/L.

Patienter med kortisonbehandling

Alltså alltid som tillägg till antiresorptiv behandling.

Vitamin D + Ca

Bisfosfonater
-
Se till att korrigera ev hypokalcemi och/eller hypoparatyroidism innan behandling sätts in.

Förstahandsval för patienter med hög frakturrisk.
- Aledronsyra och risedronsyra till män.
- Alla bisfosfonater till kvinnor.
50% relativ riskreduktion för kotkompression hos postmenopausala kvinnor med låg bentäthet i rygg/höft och/eller prevalenta kotkompressioner

Östrogenbehandling/SERM (selektiva östrogen-receptormodulerare)

Både östrogen och SERM är andrahands-alternativ vid osteoporosbehandling.

Strontiumranelat

Andrahandsalternativ vid osteoporosbehandling

PTH

Dyr och ny behandling: I samråd med specialist.

Text Box: Antiresorptiv behandling
Text Box: Anabol behandling

Kompenserar negativ Ca-balans hos äldre. Motverar sekundär hyperparatyroidism.

Fallpreventiv effekt: Gynnsam effekt på muskelfunktion och ev CNS

Vid behandling med antiresorptiva

läkemedel har Vit D + Ca också en roll då de säkrar en positiv Ca-balans. De har dock sämre effekt än de antiresorptiva läkemedlen på frakturrisken hos osteoporotiker.

Kortison: Försämrar Ca-upptag och ökar dess utsöndring.

- Kontrollera S-Ca + kreatinin efter 1 månads behandling. Undvik behandling om tidigare njurstensbesvär .

Fäster till apatitkristaller på skelettet. De inkorporeras i benmatrix vid administrering och frisätts långsamt vid benresorption så att osteoklasterna exponeras för dem i höga koncentrationer.
-
Enkla bisfosfonater liknar pyrofosfat till stor del och inkorporeras i ATP-analoger i osteoklasterna. Dessa analoger lagras då in i cellerna som går i apoptos.

- Potenta, kväveinnehållande bisfosfonater (alendronat tex) hindrar bildningen av det ruggade membranet på den sida av osteoklasten som fästs i benet. Detta hindrar benresorption.

Biverkningar: GI-störningar, dyspepsi/svår esofagit, sår/striktur i esofagus pga irritation av slemhinnan i övre GI-kanalen.

- Stressfrakturer: Kan uppstå pga förlust av skelettremodellering (pga nedsatt osteoklastaktivitet) efter många års behandling.

Upptaget från tarmen hämmas kraftigt av många livsmedel . Tag därför inte i samband med måltid.

Östrogenhalten minskar under och efter klimakteriet. Detta leder till benresorption och benförluster . Substitutionsbehandling med östrogen minskar resorption och bevarar benmassa.

Östrogenbehandling medför en ökad risk för bröstcancer . Detta gör att det inte längre finns som förstahandsalternativ vid osteoporosbehandling.
-
Om en patient står på östrogen mot klimakteriebesvär behöver denne dock inte

någon annan preventiv behandling mot osteoporos.

SERM (Raloxifen): Ökar ej risk för bröstcancer. Kan förvärra klimakteriella besvär och ökar risk för DVT.

Ett salt med strontium (Sr) som inkorporeras i skelettet och hämmar benresorption samt stimulerar

bennybildning via en icke klarlagd mekanism.

Effekt på kotkompressioner, höftfrakturer

och perifera frakturer vid behandling av äldre kvinnor med osteoporos.

Biverkningar: Ovanliga.

Ökar bennybildning vid daglig injektion. Tvärt emot den bentäthetsminskande effekten vid kontinuerligt höga halter.

Ger tydlig frakturreduktion , ffa för kotkompressioner .

Biverkningar: Få. Övergående mild

Referenser

Bone Metabolism. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 461-470 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
Rubbningar i kalciumomsättningen - osteoporos och frakturprevention. Törring, O; Albertsson, D; Ljunggren, Ö. Läkemedelsboken: 608-627 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!