Antihypertensiva läkemedel

Läkemedel/verkningsmekanism

Effekter och evidens

Biverkningar

Kommentarer

ACE-hämmare/ARB

- ACE-hämmare hämmar konverteringen av Angiotensin (AN) I till II och ARB hämmare ANII-receptor typ I (den receptor som i huvudsak ger de BT-höjande effekterna av ANII)
-
ANII är vasokonstringerande via endotelin-frisättning, och ger via produktion av aldosteron vätskeretention .
- ANII stimulerar även
nedbrytningen av Bradykinin , en vasodilaterande substans som alltså ökar i effekt vid behandling.

- God, väldokumenterad effekt på morbiditet och mortalitet vid hypertoni (likvärdig för båda preparaten)
-
Ännu bättre är effekten vid VK-hypertr ofi (ANII ger remodellering av vä kammare med ökad fibros) och diabetesnefropati (minskar proteinuri)
- Ger effekt på mortalitet och morbiditet hos patienter med hög hjärt-kärlrisk när det läggs till befintlig terapi, oavsett patientens blodtryck!
-
Kombination med Ca-antagonist eller Thiazid potentierar BT-sänkande effekt. Kombinationen med Ca-antagonist har visats ge den största morbiditets– och mortalitetsvinsten.

- Genom hämning av konstriktion av efferent arterioli sjunker GFR och njurens perfusion. Detta leder till en kreatininstegring som dock kan accepteras om den inte överstiger 30%.
- Vid
njurartärstenos kan krea-stegringen bli högre. Om bilateral stenos är preparaten kontraindicerade. Om unilateral kan man behandla, men får då ha i åtanke att man offrar den av stenos drabbade njuren!
- ACE-hämmare kan ge torrhosta , vilket indicerar byte till ARB.
- ACE-hämmare kan även ge
angioödem , en allvarlig och mycket ovanlig biverkning som oftast uppkommer under 1:a året av behandling.

- Kontrollera Na, K, kreatinin före och efter insatt behandling. För ACE-hämmare efter 1-2v och för ARB efter 3-4v.

Ca-antagonister

- Blockerar inflödet av Ca i olika celler.
- Ca krävs både för
kontraktion av glatta muskelceller (SMC) i kärlväggar och för hjärtmuskelcellernas arbete.
- Olika preparatgrupper med
selektivitet för perifera kärl och med effekt även på hjärtmuskulatur finns.
- Hämningen av SMC i perifera kärl ger en
vasodilatation och är BT-sänkande.

- Amlodipin/felodipin är selektiva för perifera kärls SMC och ger en likvärdig BT-sänkning som ACE-I/ARB
-
Dokumentationen för effekter på morbiditet och mortalitet är god .

- Relaterade till vasodilatation: Huvudvärk , ansiktsrodnad , värmekänsla och yrsel
-
Vanligen övergående . Dosberoende .
-
Ankelsvullnad förekommer hos 10%. Denna biverkan ej övergående. Skall ej misstas för hjärtsvikt!

- Kombination med Beta-blockad är möjlig för de perifert selektiva (amlodipin/felodipin)
-
De som verkar på hjärtmuskulaturen bör ej kombineras med Beta-blocka d pga bradykardirisk (påverkar AV-noden).
- Kombinera gärna med ACE-hämmare eller alfa-blockad

Thiaziddiuretika

- Blockerar Na/Cl symporter i distala tubuli
- Minskar reaktivitet i perifera resistenskärl (oklar mekanism men kanske pga minskad mängd Na i kärlens SMCs)

- BT-sänkande effekt ffa pga vasodilatation . Maximal effekt uppstår redan vid låga doser.
- Effekten tar lång tid på sig att inträda.
-
Diuretisk effekt kräver högre doser .
-
Väl dokumenterad effekt på morbiditet/mortalitet.

- Ortostatiska besvär, impotens.
- Risk för
hypokalemi pga förluster till urinen. Tillägg av K-sparande diuretika (tex amilorid) i dessa fall.
- Risk för
hyponatremi och hyperkalcemi (sistnämnda minskar risk för osteoporos).
- Risk för
försämrad glukosintolerans och diabetes mellitus (möjligen genom K => insulinfrisättning i Beta-celler)

- En låg dos ger en BT-sänkande effekt utan att ge några metabola biverkningar eller diuretisk effekt!

Beta-blockerare

- Hämmar Beta-1 receptorn (de selektiva, dvs bisoprolol, metoprolol, atenolol)
- Beta-1-R finns ffa i
hjärtat där de stimulerar kontraktilitet och rytm .
- Beta-1-R finns även i
njuren där de stimulerar till reninfrisättning .

- BT-sänkande effekt pga minskad HR och kontraktilitet.
- De tros även ha
CNS-effekter , vilka är ofullständigt kända.
-
Evidensen för effekter på mortalitet/morbiditet vid enbart hypertoni är inte lika stark som för de andra preparatgrupperna.
- Betablockad har dock en viktig funktion i behandling av
ischemisk hjärtsjukdom, arytmier och hjärtsvikt.

- Sänkt glukostolerans och bronkokonstriktion . Dessa gäller i högre grad de oselektiva beta-blockerarna (sotalol etc)
- Förvärrade symptom vid
Claudicatio pga sänkt CO. Dessa patienter och patienter med diabetes mellitus har dock ofta så grav ischemisk hjärtsjukdom att fördelarna med behandlingen uppväger nackdelarna.
-
CNS-biverkningar , ffa i form av mardrömmar . Gäller ffa de lipofila Beta-blockerarna.

- De lipofila Beta-blockarna (bisoprolol, metoprolol) passerar BBB och har CNS-medierade BT– och antiarytmi-effekter, men ger även i större utsträckning CNS-biverkningar.
- De hydrofila Beta-blockerarna (atenolol) elimineras via njuren och måste dosjusteras vid njursvikt.

Referenser

Hypertoni. Nyström, F; Engfeldt, P. Läkemedelsboken: 339-354 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)
The vascular system. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 298-320 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!