BT-läkemedel efter grad av compliance

1. ARB
2. ACE-hämmare
3. Ca-blockerare
4. Betablockerare
5. Diuretika
6. Alfablockerare

Val av blodtrycksmedicinering

- Diabetes, metabolt syndrom, nedsatt glukostolerans: ACE-hämmare
-
Ischemisk hjärtsjukdom: Betablockad + ACE-hämmare + nitroglycerin
- Hjärtsvikt: ACE-hämmare + Betablockad + diuretika + aldosteronantagonister
- Diskutera fördelar och eventuella biverkningar med patienten när behandlingen sätts in. På detta sätt får du bättre compliance

Övriga preparat

Alfa-blockad

- Minskad sympaticuseffekt på alfa-receptorn . Detta ger perifer vasodilatation.
- Bristande endpoint-dokumentation.
- Biverkningar:
Nästäppa, ortostatism
-
4e-5e alternativ om okontrollerat mycket högt tryck.

Aldosteronantagonister

- Hämmar mineralokortikoidreceptorn . Ger K-sparande och Na-utsläppande effekt med diures som följd. Sänker också BT.
-
Förstahandsval vid primär hyperaldosteronism. Saknar hard endpoint dokumentation vid behandling av primär hypertoni. Dock dokumenterat vid hjärtsvikt.
- Biverkningar av spironolakton: Gynekomasti, impotens. Detta pga viss effekt på androgen receptor. Eplerenon är mer selektiv och har färre biverkningar, men är dyrare, därför 2:a hands alternativ.
- Hyperkalemi: Biverkan. Vid hypokalemi kan dessa preparat dock användas för att spara kalium.

Alliskiren

- Reninhämmare. Tilltalande verkningsmekanism.
- Mycket få biverkningar
- Än så länge låg erfarenhet:
Inga hard endpoints dokumenterade.
- Ej rabatterat av TLV.

Loop-diuretika

- Hämmar 2Cl/Na/K-pumpen i uppåtstigande henles slynga. Kraftig diuretisk effekt.
- Saknar antihypertensiv effekt.
Används som symptomatisk behandling vid hjärt– och njursvikt med ödemproblematik.
- Saknar effekt på hard end points (morbiditet, mortalitet)

 

 

Referenser

Hypertoni. Nyström, F; Engfeldt, P. Läkemedelsboken: 339-354 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!