Glukos i cirkulationen

Insulineffekt i cirkulationen

Normalt plasmaglukos

Ökade nivåer av insulin
- Överdriven insulinadministrering
- Administrering vid fel tillfälle
- Felaktig insulintyp

Minskat intag
- Fasta under natten
- Missad måltid/mellanmål

Ökad åtgång
- Fysisk aktivitet

Ökad insulinkänslighet
- Ökad glycemisk kontroll
- Mitt i natten
- Sent efter fysisk aktivitet
- Ökad fysisk kapacitet eller viktminskning

Minskad endogen glukosproduktion
- Efter alkoholintag

Minskad clearance av insulin
- Njursvikt

Blodglukos

Insulinfrisättning

Glukagon-frisättning

Insulinberoende diabetiker

- Eftersom att en person med diabetes som fått hela sin insulinproduktion förstörd inte kan sänka denna som svar på sjunkande blodglukosnivåer så försvinner det första försvaret mot sjunkande blodglukos.
- Eftersom att sjunkande nivåer av insulin vanligen är en signal som stimulerar glukagonnivåer så försvinner även detta andra försvar mot hypoglykemi hos insulinberoende diabetiker.
- Adrenalinpåslag är vanligen det tredje försvaret mot hypoglykemi som sätter in vid bristande glukagonfrisättning. Tröskeln för adrenalinpåslaget sjunker vid upprepade hypoglykemier, vilket medför att även detta försvar ofta försvunnit hos diabetiker.

Hypoglykemiassocierad autonom svikt

- Iatrogen hypoglykemi (alltså pga felaktig insulinadministrering), fysisk aktivitet och nattsömn minskar det symatiska nervsystemets svar på hypoglykemi.
- Detta  gör att adrenalinpåslaget , som är viktigt för stimuleringen av glukosproduktion i frånvaro av glukagon, uteblir och ökar kraftigt risken för att patienten skall drabbas av en ny hypoglykemi .
- Dessutom står sympatiska nervsystemet för de första symptomen på sjunkande blodsocker (palpitationer, tremor, oro, ångest, svettningar, hunger, parestesier). Dessa symptom kan vanligen diabetespatienten känna igen och då svara med att äta något som innehåller socker för att i tid motverka hypoglykemin.
- Detta faktum att en hypoglykemi ökar risken för en ny kan leda diabetespatienten in i en nedåtgående spiral med allt fler hypoglykemier.
- Om man
förhindrar att nya hypoglykemier uppstår under 2-3 veckors tid kan denna nedreglerade sensitivitet i mångt och mycket reverseras.

Förhindrande av hypoglykemier

- Utbildning av patienten
- Frekventa självmonitoreringar av blodsocker
- Flexibla insulin-regimer
- Individualiserade glycemiska mål
- Kontinuerlig kontakt med sjukvården för professionel guidning och stöd
- Beakta både riskfaktorerna för en rubbad balans mellan glukosintag och insulinnivåer (till vänster) och riskfaktorerna som är associerade med autonom svikt (insulinbrist—måste till för att minskningen av insulinfrisättning och höjningen av glukagonfrisättning till följd av sjunkande blodsocker skall utebli, tidigare hypoglykemiska episoder, lågt HbA1c)

Orsak

Förklaring

Läkemedel

Insulin

Viktigast

Sulfonylurea

Insulinfrisättande läkemedel

Etanol

Blockerar glukoneogenes, men ej glykolys. Defekt uppstår efter ett par dagar med bara sprit då glykogendepåerna är tömda.

Quinin, pentamidine, salicylater, sulfonamider, mm

Salicylater minskar glukosproduktion. Sulfonamider ökar insulinfrisättning. Ovanligt dock.

Allvarlig sjukdom

Akut leversvikt

Storproducent av glukos

Njursvikt

Producerar glukos, eliminerar insulin

Hjärtsvikt

Oklart. Leverstas + hypoxi?

Sepsis

Åtgång vid produktion av  cytokiner. Lever-/njursvikt.

Hormonbrister

Kortisol, GH eller båda

Stimulerar glukosproduktion. Efter längre fasta hos tex Addison-patient.

Glukagon och adrenalin

Vid insulinbristdiabetes (förklarat här till vänster)

Endogen hyperinsulinemi

Insulinom

Tumör bestående av beta-celler som producerar insulin

Autoimmunt

Antikroppar mot insulin eller insulinreceptorn

Ektopisk insulinsekretion

Tumör...

Småbarn/barndom : Flera syndrom/tillstånd

Postprandiell hypoglykemi

Efter gastrektomi

Troligen pga snabb ökning av P-glukos och kraftig stegring av GLP-1 som ökar insulinfrisättning och hämmar glukagonfrisättning.

Referenser

Hypoglycemia. Cryer, P. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 2305-2309 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Hypoglykemi