Insulin

Text Box: ↓Glykogensyntes
↑Glykogenolys
↑Glukoneogenes
↓Glykolys
↓FFA-, VLDL-syntes
↑Betaoxidation

Utsöndring av glukos

Bildning av substrat för ketokropps-produktion (Triglycerider -> Acetyl-CoA)

Hyperglykemi

Ketonkroppar

Text Box: ↓Glukosupptag
↓Glykolys
↑Lipolys (TAG -> FFA)
↓Upptag av VLDL
Text Box: ↓Glukosupptag
↓Glykolys
↓Glykogensyntes
↑Proteinnedbrytning
↓Proteinsyntes

Aminosyror: Substrat för glukoneogenes

Katekolaminer, kortisol, GH

Förbrukning av bikarbonat som neutraliserare

Metabol acidos

Hypertriglyceridemin kan bli tillräckligt svår för att orsaka akut pankreatit

- Infektion: pneumoni, UVI, gastroenterit, sepsis
-
Infarkt: Hjärta, cerebral, mesenterisk, perifer
-
Narkotika: Kokain

Ketoacidos

- Glömmer att ta insulin: Ökad risk för de med pump som enbart använder kortverkande. Händer även på vårdavdlningar eller pga okunskap/ignorans hos patienten
- Insulinpumpar som slutar att fungera är en annan utlösande faktor.
-
Ej tillräcklig ökning av insulinet vid ökat behov: Tex  vid infektion etc.

Osmotisk diures

- Polyuri ->Uttorkning
- K-förluster i urinen

K byter plats med H och skapar extracellulär hyperkalemi trots nettoförlusterna i urinen.

Kräkningar, buksmärta: Dessa symptom är vanliga vid ketoacidos och tillskrivs de höga nivåerna av ketokroppar.

Symptom som ofta föregår acidosen:
- Viktminskning
- Nokturi
- 20% av kroppsvätskan kan gå förlorad!

Respiratorisk kompensation: Hyperventilering för att motverka acidosen. Kan resultera i Kaussmals andning (hyperventilation med stora tidalvolymer)

Text Box: Koma och död!
- Blir pH för lågt så är det tack och adjö.

Acetondoft: Acetoacetat faller spontant sönder till aceton som andas ut och ger en karakteristisk söt doft.

Uppkomst

- En ketoacidos kan vara den första manifestationen av en begynnande DM typ 1 , men 80% av de som drabbas av ketoacidos har en sedan tidigare känd DM.
- Acidosen uppstår på grund av en relativ eller absolut insulinbrist:
- Antingen kompenseras inte den nedsatta insulinproduktionen till följd av DM typ 1 på grund av att patienten glömmer att ta sitt insulin eller på grund av att diagnosen ännu inte ställts...
- ...eller så är insulinbehovet ökat till följd av en infektion eller annan sjukdom och kompenseras inte tillräckligt till följd av att patienten saknar insulinbehandling (ännu ej diagnosticerad), eller på grund av att doserna ej ökas efter behovet.
- 50% av ketoacidoserna är triggade av tex en infektion eller infarkt.
- Obalansen mellan glukogena hormoner (glukagon, katekolaminer, kortisol, GH) och insulin ger en nettoökning av acetyl-CoA i levern. TCA-cykeln blir överbelastad (kan ej omhänderta allt acetyl-CoA) och ketokroppsproduktionen sätts igång.
- Ketkropparna bildas i sådan grad att deras försurande effekter inte kan kompenseras tillräckligt fort
(av hyperventilering, buffertmekanismer etc) och metabol acidos utvecklas.
- Obalansen i hormonerna ger samtidigt en hyperglykemi som leder till osmotisk diures och förluster av elektrolyter. Detta torkar ut patienten och kan leda till allvarliga rubbningar.
- De höga nivåerna av ketokroppar framkallar buksmärta och kräkningar. Kräkningarna bidrar ytterligare till vätske- och elektrolytförluster.

Symptom/klinisk bild

- Allmäntillstånd: Slöhet, sänkt medvetande till följd av CNS-påverkan av acidos och vätskeförluster.
-
CNS: Cerebralt ödem är en allvarlig komplikation som främst drabbar barn. Utred differentialdiagnoser till sänkt medvetande som meningit, hypoxi etc.
-
Cirkulation: Takykardi och sänkt BT till följd av vätskeförluster och perifer vasodilatation. Ischemisk sjukdom utlösande faktor?
-
Lungor: Kaussmals andning och fruktdoft till följd av aceton.
-
GI: Illamående, kräkningar, buksmärta. Smärtan kan vara svår och misstolkas som tex appendicit/pancreatit. Misstänk alltid ketoacidos hos patient med DM typ 1 och dessa symptom!
- Det är vanligt att en infektion ligger bakom: Utred detta, även om patienten är feberfri.

Referenser

Diabetes Mellitus. Powers, A. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 2275-2304 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Ketoacidos, diabetes. Attvall, S. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=426 (Läst: 2012-12-15) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!