Fysiologiska effekter

- Hormonerna binder intranukleära receptorer som bildar heterodimerer med RXR och fäster till DNA där de modulerar transkription . Hormonernas verkan är alltså relativt långsam.
-
Höjer BMR genom att öka metabolism av nedanstående ämnen: Detta genererar fruktlösa cirklar av enzymatiska reaktioner som höjer BMR.
-
Kolhydrater: Ökar glukosproduktion i levern ( ­ glukoneogenes genom syntes av PEP-karboxylas, pyruvatkarboxylas, glukos-6-fosfatas mfl). Ett ökat insulinpåslag som svar gör att hyperglykemi undviks.
-
Proteiner: Ökad proteolys och proteinsyntes , främst i muskler. Då proteolysaktivitetesökningen är större än syntesökningen fås en nettoförlust av muskelproteiner, vilka tjänar som substrat vid glukoneogenesen som stimuleras i levern.
-
Fett: Ökad lipolys i fettvävnaden. Detta ger levern både glycerol till glukoneogenes och FFA:s som används som energikälla vid glukoneogenesen. Låga nivåer av T 3 krävs dessutom för normal FFA-syntes i levern, men höga nivåer skiftar balansen så att nettolipolys skapas och fettväven bryts ned.
-
Na/K-pumpen: Syntes av denna ökar till följd av T 3 -stimulering. Detta leder till en ökad ATP-driven pumpning av joner genom kroppens cellers plasmamembran.
- De ökade koncentrationsgradienterna som bildas följs av ökat läckage (av någon anledning), varför koncentrationerna inte förändras till följd av denna effekt.
Ännu en fruktlös cykel som genererar värme och höjer BMR.
- Sympaticuseffekt: Tyroideahormonerna höjer sensitiviteten hos perifer vävnad för Adrenalin och Noradrenalin. Detta sker åtminstone till viss del pga ökad produktion av β- adrenerga receptorer.
-
Tillväxt/utveckling: Essentiella för normal utveckling, både i tillväxt och mentalitet. Cretinism är ett tillstånd som drabbar barn med brist på tyroideahormoner (antingn medfött eller till följd av jodbrist, något som nästan helt eliminerats i västvärlden genom supplementering av jod till salt) och innebär permanent mental efterblivenhet och kortvuxenhet om det inte rättas till med supplement tidigt.
-
Tillväxtbristerna kan rättas till i mycket högre grad än vad den mentala efterblivenheten kan, om man ger supplementerande hormon i tid.

Tyreotoxikos

- Överproduktion av tyroideahormon , till vilken hypertyroidism (hyperfunktion hos tyroidea) är den vanligaste orsaken.
- Orsaker till överproduktion: Initialt i alla former av tyroidit. Graves sjukdom.
- Symptomen är varierande och beror oftast av de normala funktionerna hos T 3 och T 4 som överdrivs.

Hypotyreos

- Primär orsakad av minskad produktion av T 3 och T 4 från tyroidea.

- Sekundär orsakad av minskad TSH-produktion från hypofysen eller TRH-produktion från hypotalamus.

- Orsakas av: Jodbrist, Längre gången tyroidit (Hashimotos vanligast).
-
Till en början ospecifika symptom: Trötthet, depression, ”känsla av att något är fel”.
- Senare, mer specifika symptom: Uttalad trötthet, frusenhet, torr hud, obstipation, bradykardi, mental tröghet, ansiktssvullnad, håravfall.

Patofysiologiska effekter (syndrom)

Bakomliggande orsak

Effekt på kroppen

Symptom

Överaktivitet i sympatiska nervsystemet (tyroideahormonerna ökar sensitiviteten för adrenalin/noradrenalin)

Svettkörtlar styrs av sympatikus

Konstitutionella symptom: Överdriven svettning. Mjuk, varm och rodnad hud. Värmeintolerans

ENS är påverkat av sympatiska nervsystemet

Gastrointestinala symptom: Hypermobilitet, malabsorption, diarré

Hjärtrytm styrs av sympatikus

Hjärtsymptom: Palpitationer, takykardi, hjärtsvikt hos äldre med redan förekommande hjärtsjukdom.

Muskelaktivitet och humör påverkas av sympatikus

Neuromuskulära: Nervositet, darrningar, irritabilitet

Sympatisk överstimulering av m levator palpebrae superioris

Okulära manifestationer: Vidgad stirrande blick och slöa ögonlock

Noradrenalin är orexigent

Ökad aptit

Ökad metabolism, fruktlösa cykler.

Ökad metabolism, med ökad nedbrytning av fett och protein i kroppen.

Viktnedgång

Proteinkatabolism för att ge substrat till leverns ökade glukoneogenes

Proximal muskelsvaghet (tyroideamyopati).

Graves sjukdom

Kraftig höjning av katekolaminnivåer, oftast hos individer som redan har Graves sjukdom

Tyroideastorm: Ett akut tillstånd som ofta leder till död till följd av hjärtarrytmi om det inte behandlas. Kallas även tyreotoxisk kris.

Ackumulering av lucker bindväv bakom ögonen

Utåtstående ögon, stirrande blick (endoftalmos).

Apatisk hypertyroidism

Gammal ålder och olika samexisterande sjukdomar

Dolda symptom på tyrotoxikos – diagnos ställs ofta då labbtester tas till följd av oförklarad viktnedgång eller försvårad hjärtsjukdom.

Referenser

The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)
The thyroid gland. Barrett, E. Medical Physiology: 1035-1048 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!