Epidemiologi—hypertyreos

- 2-3% av kvinnor drabbas . 5-10ggr vanligare än hos män.
- Unga och medlålders: Graves dominerar
- Äldre: Toxisk knölstruma dominerar
- Toxiskt adenom: 5% av patenterna har dena åkomma (ovanligast)

Anamnes:

- Autoimmun sjukdom hos pat eller i pats släkt ökar risken för att pat har detta i tyroidea
- Ögonsymptom? (exoftalmus): Talar för toxisk diffus autoimmun tyroidit
- Jodtillförsel: Jodhaltiga naturläkemedel (algkapslar)? Jodhaltigt läkemedel (amiodaron - cordarone, röntgenkontrast)? Tyreotoxikos kan drabba ett år efter avslutad behandling med amiodaron!
- Destruktionstyroidit: Symptomen övergående efter ett par veckor. Ersätts då ofta av en hypotyreos.
- Unga och medelålders personer är ofta uttröttade, stressade, oroliga och kräver stort stöd och förståelse. Återhämtning kan ta 6-12 mån.
- Kvinnor i fertil ålder: Om de drabbas måste de skydda sig från graviditet tills de blivit friska.

Symptom

- Unga och medelålders: Hela deras existens påverkas ofta av sjukdomen. Stressade, arbetar ostrukturerat (påbörjar mycket, avslutar lite), har kort stubin (vanl m konflikter i hem och på arbetsplats).
- Äldre patienter: Kan uppvisa en helt egen symptombild med apati, trötthet och hjärtflimmer/svikt (apatisk hypertyreos)
- Lindrig hypertyreos: Lågt TSH + T4 i övre normalområdet. Kan ha klinisk betydelse, ffa hos äldre. Ökad risk för hjärtflimmer, hjärtsvikt, död i hjärt-/kärlsjukdom, riskfaktor för demens. Yngre pat kan få nedsatt livskvalité och benskörhet.

- Uttalad trötthet och nervositet: Patienten är ofta

mycket uppvarvad och helt uttröttad. För sjukskrivning på tal! 50% är ofta ett bra alternativ.
- Hjärtklappning
- Värmeintolerans
- Svettningar
- Muskelsvaghet
- Frekvent tarmtömning
- Problem med samliv

- Depression: Viktigt att inte missa. Kan vara behandlingskrävande. De första 3-6-(12) månaderna brukar upplevas som arbetsamma med humörsvängningar, trötthet, depressivitet. Sedan brukar dessa symptom försvinna.
- Viktnedgång
- Ögonsymptom: Oftalmopati vid Graves

Utredning

- TSH: Basen i utredningen. Låga värden vid hypertyreos. Den känsliga feedbacken gör att detta hormon sjunker vid även innan sjukdomen gett kliniska manifestationer. Förblir supprimerat flera månader efter behandlingsstart. Pat måste därför under denna tid följas med T3/T4.
-
Är tyrotoxikosen sekundär till följd av överproduktion i hypofysen kan TSH istället vara förhöjt (ovanligt tillstånd).
- T4/T3 (fritt)
- TRAk/TRAb: Antikroppar mot TSH-receptorn. Oftast stimulerande och ger då Graves sjukdom. Kan även vara blockerande (dock ovanligt). 95% av pat med Graves har dessa ak.
- TPOak: Ak mot tyreoperoxidas. Påvisar autoimmun tyroideasjukdom. Positiv i 65% av fallen med Graves sjukdom.
- LPK/Granulcyter: Kan sjunka vid tyreotoxikos.
- Leverstatus: ASAT/ALAT/ALP (både lever- och skelett-ALP) kan höjas pga tyreotoxikos.
- Tyreostatika kan påverka dessa värden, varför de bör kontrolleras innan isättning av sådan beh.
- Ca/PTH: Negativ Ca-balans under sjukdomen. Risk för osteoporos, spec hos postmenopausala kvinnor.

Överväg substitution med Ca/Vid D/östrogen.

Tyroideascintigrafi: Med gammakamera efter injektion av svagt radioaktivt preparat.
- Graves: Diffust ökat upptag pga stimulering av körtelaktivitet från antikroppar.
- Toxisk knölstruma: Flera noduli med ökat upptag.
- Adenom: Ensamt område med ökat upptag
- Destruktionstyroidit, faktitia (avsiktligt intag av ökade mängder tyroideahormon), jodinducerad tyrotoxios: Inget upptag.

Radiojodupptag: Pat dricker lösning med radioaktivt jod-131. Upptaget mäts på halsen efter 24h. Gör som bedmning inför radiojodbeh eller för att ureda tyreotoxikos.
- Jodupptag: Graves, adenom, toxisk knölstruma
- Inget jodupptag: Subakut tyroidit, tyst/post partumtyroidit, faktitia, jodutlöst tyreotoxikos.

CT/MRT: Anatomisk utredning av tyroidea. Påverkan på trachea/esofagus? Görs utan kontrast då denna innehåller jod.

Riktlinjer för diagnosticering:

- Uttalade symptom, homogent förstorad tyroidea (ej obligat), höga hormonnivåer: Graves sjukdom. Misstanken stärks ytterligare av ögonsymptom.
- Om mindre uttalade symptom, och avsaknad av tecken till oftalmopati: Graves eller tyst tyroidit. Vid Graves är TRAK och jodupptag förhöjt. Vid tyst tyroidit finns lätt SR-stegring och symptomen avklingar snabbt.
- Palpabel struma med en eller flera resistenser: Adenom eller toxisk knölstruma.
- Smärtande sköldkörtel, feber, hög SR/CRP: Subakut tyroidit.
- Kvinna året efter partus: Post partum tyroidit, Graves sjukdom. Analysera TSH, T4 och TRAk. Vid Graves är TRAk förhöjt. Vid post partumtyroidit är förloppet snabbt avklingande och symptomen

diskreta. Denna form av tyroidit går efter ett par veckor ofta över i en mer kliniskt påtaglig hypotyreos.

Vårdnivå:

- VC: Subakut tyroidit. Post-partumtyroidit
- Endokrinolog/internmedicinare med spec intresse: Graves. Toxisk knölstruma. Adenom.
- Gravid kvinna som drabbas: Snabbt remiss till endokrinolog. Denne tar i sin tur kontakt med specialistmödravård.

Behandling:

Symptomatisk

- Beta-blockad mot besvärande takykardi. Selektiv Beta-blockad, tex propranolol 40mg x 3 (individuell dosering).

Tyreostatika

- Tiamizol/propyltiouracil: Hämmar produktionen av tyroideahormoner. Propyltiouracil hämmar också konvertering från T4-T3.
- Det kliniska svaret kan dock ta flera veckor på sig. Detta beror delvis på den långa halveringstiden hos T 4 , och delvis på de ganska stora förråd av hormoner som kan lagras i tyroidea. Dessa måste tömmas innan effekten av den minskade produktionen syns.
-
Vid stressad patient pga sjukdomen kan denna behandling sättas in vid ett första besök. Tag sedan ett återbesök när symptomen lugnat sig för att diskutera definitiv behandling.
- Definitiv behandling av Graves. Behandla i 18-24 mån då sjukdomen oftast klingar av under den tiden.
- Preoperativ behandling eller behandling inför radiojod av toxiskt adenom/knölstruma.
- Behandling sker oftast i kombination med Levaxin (tyroxin) för att ge en lagom dos av hormonerna.
- Kvinnor som behandlas skall ej bli gravida då tiamizol ger missbildningar.
- Recidiv är vanliga efter behandling.
- Agranulocytos: Fruktad biverkan. Informera pat om att direkt kontakta VC vid halsont/feber för kontroll av LPK. Om LPK < 1,2 avbryt behandling genast. Om

Handläggning av tyreotoxikos

Referenser

Hypertyreos. Olivius, C. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1231 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!