Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Absorptionsmekanismer

1. Diffusion

- Viktig för farmakokinetiska mekanismer .
- Beror av
permeabiliteteskoefficienten (P) och koncentrationsskillnaden över membranet
- P består av läkemedlets löslighet i membranet, vilken beskrivs som koefficienten mellan den mängd läkemedel som är löst i membranet och mängden läkemedel i omgivningen.
-
Den andra beståndsdelen i P är molekylernas förmåga att röra sig inne i membranet (varierar endast lite mellan olika läkemedel – lösligheten viktigast).

Laddning

- Svaga syror/baser blir laddade vid höga resp låga pH. Detta påverkar deras distribution i kroppen. Svaga syror blir laddade i basisk miljö och svaga baser blir laddade i en sur miljö.
-
Laddade molekyler tar sig inte lätt genom cellmembran , varför en svagt sur substans fångas i basisk urin och en svagt basisk i sur magsaft (se bild ovan vid eliminering).
-
För att behandla aspirinöverdos alkaliniseras urinen . Om detta görs genom intag av bikarbonat blir öven plasmats pH högre och aspirinet dras ut från CNS. Om det istället görs med acetazolamid som hämmar karbanhydras (CA) minskar pH i plasma (medan det ökar i urinen) detta gör att aspirinet i större utsträckning hamnar  i CNS än tidigare (som bieffekt). Därför är bikarbonatet att föredra…

Aquaporiner (membranproteiner)

- Oftast för små för att läkemedelsmolekyler ska kunna använde dem för passage (~0,4nm i diameter).

2. och 3. Bärarproteiner

- Viktig för farmakokinetiska mekanismer
-
Energikrävande pumpar (aktiv transport). Förflyttningshastigheten är här begränsad av antalet

ATP

ADP

1.

2.

3.

4.

bärarmolekyler (vid för höga koncentrationer läkemedel upptas alla av transporten). Detta öppnar för konkurrens mellan ämnen som förflyttas med samma bärarproteiner.
-
Passiva bärare (faciliterad diffusion) som flyttar substanser längs koncentrationsgradienten. Hastigheten begränsas bara av koncentrationsgradienten.
-
Bärarproteinerna är viktiga i: Blod-hjärn-barriären, GI-trakten, Njurtubuli, Gallgångarna, Placentan

4. Pinocytos

- Viktigt enbart för större molekyler , tex insulin.

 

Rounded Rectangle: Centralt compartment (blodbanan)
Rounded Rectangle: Perifert compartment (tex fettväv)
Oval: Oralt intag
IV administrering

Distribution av läkemedel

Utsöndring
Metabolism
Ackumulering i kroppsfett och annan vävnad

- De flesta läkemedel lagras i låg grad in i kroppsfett (tex morfin som har en fett-vatten koefficient på 0,4).
- Några (tex thiopenol, med koefficient 10)
utgör undantag. Thiopenolet (bedövningsmedel) är begränsat till att vara kortverkande , då det snabbt lagras in i kroppsfettet och blir verkningslöst.
-
Fett har låg blodförsörjning (2% av CO) och inlagring i denna vävnad sker därför långsamt, varför hänsyn till denna inlagring vid de flesta fall ej behöver tas om läkemedlet ges akut.
-
Kroniskt administrerade läkemedel lagras däremot till stor del in i kroppsfett om de är lipidlösliga.
- Melanin (retina; Chloroquine), Ca2+ (tänder, ben; Tetracykliner), lever/lungor (amiodarone) är andra exempel på ställen där inlagring av läkemedel sker.
-
Samtliga inlagringar kan vara skadliga för nämnda organ.

Plasmaproteinbindning

- Albumin viktigast , sedan β- globulin och sura glykoproteiner.
-
Enbart den obundna mängden läkemedel är farmakologiskt aktiv (kan vara så lite som 1% av

Rounded Rectangle: Bundet till plasmaproteiner
Rounded Rectangle: Fritt

totala mängden)
-
Hur mycket läkemedel som binds beror av koncentrationen fritt läkemedel, affinitet för bindningsställen samt koncentration av plasmaproteiner.
-
[Albumin] = 0,6mmol/l i plasma, varje molekyl har 2 bindningsställen. 1,2mmol/l läkemedel kan alltså maximalt bindas. Detta är långt mer än verksamma doser för de flesta läkemedel.
-
Alltså beror den del av läkemedlet som bundit till albumin främst på affiniteten för albumin (långt ifrån alla sites är upptagna). Koncentrationen bundet står i proportion till koncentrationen fritt, med affiniteten som proportionalitetsbestämmare.
-
För de fåtal läkemedel som verkar vid koncentrationer i närheten av 1,2mmol/l kan en ökning i dosen ge mycket kraftiga verksamma koncentrationsökningar (då albuminet blir saturerat).
-
Flera läkemedel kan konkurrera om albuminplatserna och på detta sätt skapa en interaktion som höjer de fria, verksamma plasmakoncentrationerna.

Referenser

Absorption and distribution of drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 98-128 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!