sjukdom.
-
Rökning: Riskfaktor för ulcus.

Handläggning—blödande ulcus

- Ev akut handläggning om chocksituation: Se kompendie blödningsrubbningar/antikoagulantia om akuta blödningar.
-
Ventrikelsond: Vid misstanke om övre GI-blödning

Undersökningar/behandling

- Akut gastroskopi (1-2h: Visualiserar såret. Möjliggör viss behandling. Indikationer är aktiv transfusionskrävande blödning där operation övervägs, anamnes på leversjukdom.
-
CLO-test på biopsi —färgas av att H pylori höjer pH lokalt. 98% sensitivitet och 100% specificitet. Bästa invasiva testet för förekomst av H pylori.
-
Epinefrin: Man kan släppa ut epinefrin vid gastroskopi för att stilla blodflödet lokalt. Skapar kärlkontraktion, tamponad, vävnadsödem, trombos i närliggande kärl. Ej botande då en begränsning finns i mängden som ges innan risk för systemiska biverkningar pga upptag till blodbanan föreligger. Halvera dosen vid pågående hjärtsjukdom. Kombinera därför adrenalininjektionen med annan endoskopisk behandling.
-
Diatermi, Laser, bränning, argonlaser (koagulation), clips, ligaturer, slyngor: Andra behandlingsformer som går att utföra vid endoskopi.
- Tranexamsyra (Cykolkapron): Prokoagulantia (fibrinolyshämmare). Ges intravenöst.
- PPI: Höjer pH i magsäcken och underlättar därmed för koagulationen. Vanligen fungerar ej koagulationen vid pH < 6,0. pH i ventrikeln är c:a 2-3.
-
Kirurgi: Om blödningen är transfusionskrävande och inte stoppas av ovan nämnda interventioner. Om blödningen är Forrest 1a typ från bakväggen av bulbus duodeni. Gastrotomi/duodenotomi/suturering av blödande ulcus och ligering av kärl/gastrisk resektion . Gör PAD på exciderat material om möjligt att få fram prov.
-
HP-eradikering: Om HP påvisats via CLO-test.

Uppföljning

- H pylori: Urea utandningstest för att påvisa om ej CLO-test tagits redan. Eradikering om positivt svar. Eradikerad H pylori innebär att PPI ej behöver ges.
-
Verifiering av eradikering: Kan ske tidigast 4 veckor efter avslutad eradikering. Kontroll med CLO-test eller urea-utandningstest.
- Följ ventrikelulcus: Tills det läkt! Gastroskopi + biopsi. Första kontrollen c:a 6 veckor efter utskrivning.
-
Om patienten måste stå på NSAID: Ge samtidig PPI.

Handläggning esofagusvaricer

- Aethoxysklerol: Skleroserar venerna genom att komprimera dem och destruera endotel. Trycks ut i kvaddlar från kardia och proximalt.
-
Endoskopisk ligatur: Alternativ till aethoxysklerol.
-
Fibrinlim vid fundusvaricer
-
Sengstakensond: Vid massiv hematemes, cirkulatorisk instabilitet och misstanke om esofagusvaricer, alternativt om endoskopisk terapi ej fungerat.

Sekundärpreventiv behandling

- Glypressin: Vasopressin—minskar portatrycket.
-
Oktreotid: Somatostatinanalog. Minskar splanchnikusflödet genom hämning av VIP och glukagon. Minskar risken för återblödning.

Mallory-Weiss reva

- Bildas i proximala delen av  ventrikeln (kardia) pga upprepade kräkningar då detta sliter på ventrikelväggen som passerar genom diafragma.
- Blödningar från dessa slutar oftast spontant . Annars adrenalin + annan behandling som vid ulcus-
- Ingen uppföljning krävs.

 

Definitioner GI-blödningar

- Blod i GI-kanalen
-
Akut: Om 1-2 dagars anamnes, hemodynamisk påverkan eller behov av transfusion
-
Kronisk: > 2 dagar, ockult, järnbristanemi
- Intermittent: Vanligt att blödningarna är intermittenta. Tänk på detta!
-
Hematemes: Blodfärgad kräkning. Blod som blandas med magsaft blir snabbt relativt snabbt, men ej på en gång! Hematemes kan komma från ventrikeln.
-
Hematochezi: Rött blod från anus.
-
Melena: Svartfärgad avföring pga blodtillblandning. Kommer ofta från övre GI-kanalen.
-
Gräns mellan övre och nedre blödning: Lig Treiz

Källor till övre GI-blödning

- Från Ulcus i ventrikel/duodenum
- Från esofagusvaricer
- 6% mortalitet i Sverige. Mortaliteten stiger med patientens ålder.

Symptom/anamnes talande för

- Blodig (hematemes) eller kaffesumpsliknande kräkning .
-
Svart eller blodig avföring (givetvis nedre blödning här differentialdiagnos)
-
Tidigare ulcussjukdom
-
NSAID eller antikoagulantia
- Annan svår sjukdom och
misstanke om stressulcus
-
Alkoholmissbruk
-
Känd leversjukdom , eller tecken till leversjukdom
-
Kända esofagusvaricer

Ulcus: Orsaker

- H. Pylori: Orsakar 95% av duodenalulcus och 75% av ventrikelulcus.
-
Medicinering med NSAID: Bidragande faktor eller ensam orsak när ej H. Pylori infektion föreligger.
- Stress: Patienter på IVA.
-
Ovanliga orsaker: Malignitet, gastrinom, Crohns

Övre gastrointestinal blödning

Referenser

Gastrointestinal blödning, övre, akut. Redéen, S. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=496 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!