Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Dyspepsi - handläggning

Definition

1 eller flera av nedanstående symptom:
- Besvärande ”uppkördhet” efter måltid
- Tidig mättnadskänsla
- Smärta/ont/brännande känsla
i epigastriet

Alarmsymptom / absoluta indikatorer för gastroskopi

- Debut > 50 års ålder
- Debut < 50 års ålder + att alternativ strategi ej tillämpas
- Dysfagi
- Smärta vid sväljning
- Upprepade kräkningar
- Anamnes
GI-blödning , eller pos F-Hb
- Test & scope + pos H Pylori test

Malignitetsmisstanke

- Anemi
- Viktnedgång
- Ikterus
- Palpabel resistens

Relativa indikationer för gastroskopi

- ASA/NSAID-behandling
- Orolig patient
som önskar gastroskopi

Inga alarmsymptom: Alternativ strategi?

Empirisk behandling

- Ge PPI på prov i symptomlindrande syfte.
- Kan antas ej ha effekt i de flesta fall.
- Risk för rebound vid utsättning.
- Måste följas upp.

Gastroskopi

- På många håll förstahandsval även för dessa patienter. Bör utföras inom 7-10 dagar då hög risk för falskt negativ undersökning annars finns.

Test & treat

- Testa för förekomst av H pylori

Pos
Neg

Trippelbehandling

- Högdos PPI
- 2 av följande 3: Metronidazol / klaritromycin / amoxicillin
- 40% av H Pylori stammar resistenta mot metronidazol , men klinisk effekt ses i alla fall oftast av preparatet!

Effekt

>90% eradikeringsfrekvens i läkemedelsprövningar
I praktiken dock c:a 70% (compliance!)

Vid recidiv

- Odla från biopsimaterial och resistensbestäm
- Behandla enl resistensmönster

Test & scope

- Testa för förekomst av H pylori

Pos
Neg

Diagnosticerat ulcus

Tester för H pylori

Non invasiva

- Serologi för H Pylori antikroppar: Bra sensitivitet, kan därmed utesluta sjukdom hos många. Påverkas ej av PPI / H1-blockerare. Kan ej undersöka om infektion är utläkt!
- Urea utandningstest:
Testar ammoniak i utandningsluften, vilket produceras av H Pylori genom att den fermenterar urea till ammoniak. Sensitivitet och specificitet > 95%! Kan ge falskt negativt resultat vid beh med PPI . Påvisar aktiv infektion och blir negativt vid utläkning.
- H Pylori antigen i feces: I alla praktiska avseenden likvärdigt med urea utandningstest (sensitivitet, specificitet, risk för falskt neg vid PPI, påvisar utläkning).

Invasiva

- CLO-test (på antral biopsi): Samma princip som urea utandningstest. Samma egenskaper.
- Odling: På px taget vid skopi. Golden standard. Kan påverkas av PPI.

Referenser

Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Johnsson, F; Agréus, L. Läkemedelsboken: 79-91 Utgåva 2014 - Läkemedelsverket: 2014 (Andersson Öhrvik, P; Hambn, C; Magnusson, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!