gallvägsförändringar.
-
Leverbiopsi

γ -Glutamyltransferas (GT)

- Stiger samtidigt som ALP: GT härstammar också från gallvägar och förväntas stiga tillsammans med ALP. Detta gör att GT används som markör för om en ALP-stegring härrör från levern.
- Alkoholkonsumtion: Isolerad GT-stegring (utan samtidig ALP) talar för alkoholmissbruk, men sensitiviteten i oselekterad population är endast 40%.
- Bra för att visa på återfall hos enskild alkoholmissbrukare.

Halveringstid

- 14 dagar: Beakta detta innan du dömer alkoholisten! Han kan vara abstinent, men ha en kvarvarande stegring.

Protrombinkomplex (PK)

- Koagulationsfaktorer (10, 7, 2) som syntetiseras i levern. Vitamin K beroende.
- Funktion hos leverceller: Bedöms av PK och albumin. Relativt få orsaker finns till PK-stegring, vilket gör det mer lättvärderat än albumin.
- Kort halveringstid: Snabbt förändrad (några dygn) nivå vid förändring i leverfunktionen.

Orsaker till stegring

- Bristande syntesförmåga: Leversvikt
- Brist på vitamin K: Malabsorption (cholestas, tunntarmssjukdom), bristande kost, bredspektrumantibiotika (floran i colon syntetiserar vitamin K).
- Warfarinbehandling: Vid förmaksflimmer etc
- DIC: Förbrukar koagulationsfaktorer i snabb takt
- Genetiskt orsakad faktorbrist: Sällsynt.

Konakiontest

- Tillför vitamin K IV och PK bör sjunka inom ett dygn om leverfunktionen är normal (och stegringen beror av vitaminbrist).

- När man följer utvecklingen av akut leverskada är detta bra att känna till!

Kroniskt höga aminotransferaser

- Mycket vanligt med övergående stegring: Djupare utredning (om avsaknad av symptom eller andra abnormaliteter i lab-värden) måste ej företas förrän efter 6 månader med stegrade prover.
- Tag övriga leverprover: ALP, GT (ASAT/ALAT + GT = expektans), bilirubin, PK, albumin. Om dessa normala och inga symptom, avvakta.
- Födjupad utredning: Se tabeller ovan för diagnoser att undersöka laboratoriemässigt.
- UL: Begränsat värde om symptom/andra leverprover/tecken till annan sjukdom saknas. Steatos kan ses på UL (ökad ekogenicitet), men kan också gå utan UL-fynd.
- Behandling: Råd om viktnedgång vid övervikt. Om proverna då förbättras, misstänk steatos.
- Efter 1 år: Om symptom/patologi i andra prover ej

tillkommit—avsluta utredning. Annars överväg biopsi.

Alkaliskt fosfatas (ALP)

- Flera  isoenzymer: De olika är lokaliserade till olika vävnad (lever, gallvägar, skelett, placenta, tunntarm). Dessa kan analyseras vid tveksamhet över ursprunget till ALP-stegringen.
- ALP + GT: Talar starkt för leverhärkomst av ALP.
- ALP > 5ggr övre normalgräns utan ASAT/ALAT/bilirubin: Talar starkt för extrahepatiskt ursprung.

- Fysiologisk: Växande skelett, graviditet, frakturläkning.
- Skelettsjukdom: Tumör (osteosarkom, skelettmetastas—lungor, bröst, prostata, njure, myelom), Mb Paget, Osteomalaci, hyperparatyroidism, aseptisk bennekros
- Hypertyreos: Graves, toxisk multinodös struma, autommin tyroidit, adenom
- Andra: Reumatoid artrit, PMR, akromegali, lymfom/leukemi, pankreatit, intestinal ischemi, celiaki, Mb Crohn, lunginfarkt, hjärtsvikt
- Levern: Levercancer. Bör ej misstänkas vid isolerad ASAT/ALAT. Tänk även på annan extrahepatisk cancer vid ALP-stegring.
- Läkemedel: Antiepileptika

 Bred utredning

- Anamnes: Symptom, läkemedel, alkohol, tidigare gallvägskirurgi
- Status: Noggrannt! Hjärta, lungor, buk, mammae, prostata, tyroidea, lgll, neurologiskt. Leta efter tumörer.
- Prover: Blodstatus, bilirubin, ALAT, ASAT, GT, Albumin, PK, Na, K, kreatinin, Ca, fosfat
- UL buk: Om misstanke om lever/gallvägar. Vidgade gallvägar? Intra/extrahepatisk tumör? Levermetastaser? Fokala leverförändringar?
- Kompletterande blodprover: För övriga gallvägssjukdomar, AIH, viral hepatit.
-
MRCP: Hög sensitivitet/specificitet för

Aminotransferaser

- Förekommer i alla celler: ALAT-stegring härrör dock alltid från levern, medan ASAT kan orsakas av hemolys, hjärt-, eller skelettmuskelskada.
-
Akut leversjukdom: God överensstämmelse mellan graden av transferasstegring och graden av leverskada (nekroser och inflammation).
- Kronisk leversjukdom: I 70-80% av fallen avspeglar aminotransferaserna den inflammatoriska aktiviteten.
- Leverfunktion: Aminotransferaserna frisätts vid parenkymskada, men slutar frisättas när celler i levern slutar att dö. Avspeglar således inte grad av parenkymreduktion i levern eller grad av cirros.
- Avspeglar tex inte
den redan skedda alkoholinducerade leverskadan.

Halveringstider

- ALAT: 36 timmar
- ASAT: 12 timmar

Differentialdiagnos

Åtgärd/utredning

Uttalad ASAT/ALAT stegring (> c:a 4-5 μ kat/L eller 8ggr övre norm)

Akut virushepatit: Mycket höga nivåer (>100ggr stegring) kan ses.

Anti-HAV, HBsAg, anti-HCV, HCV-RNA

Toxisk leverskada: Läkemedel (PARACETAMOL + andra), svamptoxiner.

Anamnes, S-paracetamol

Akut ischemisk leverskada: Cirkulatorisk chock

- BT, puls etc.

Akut choledocushinder: Oftast gallsten i ductus choledocus.
- Kan även utlösa akut pancreatit (stas i ductus pancreaticus).

- Högt sittande buksmärtor + uttalad stegring av ASAT/ALAT
- Bilirubin och ALP stiger först efter några dagar.
- Vidgade gallgångar: Ses på UL, men det kan dröja upp till 7 dagar.

Exacerbation av kronisk leversjukdom: Relativt ovanligt. Oftast autoimmun hepatit eller viral hepatit

- Anamnes på leversjukdom?
- Hepatitprovtagning (se ovan)
- AIH: SMA och ANA pos hos 90% av pat.

Alcoholic foamy degeneration: Sällsynt manifestation av alkoholinducerad leversjukdom med bättre prognos än alkoholhepatit.
- Bättre prognos än vanlig alkoholhepatit.

- Alkoholanamnes.
- Prover: P-GT, S-CDT, ASAT/ALAT > 1, MCV

Referenser

Patologiska leverprover. Kechagias, S. Patologiska leverprover och praktisk akut hepatologi: 7-16 Utgåva 1 - PM, Universitetssjukhuset i Linköping: 2009 (Kechagias, S)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!