Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Epidemiologi

- 1 av 3 kvinnor som genomför en abort har gjort minst 1 tidigare abort. Detta trots att det är ett smärtsamt och svårt beslut för i stort sett alla kvinnor.
- I världen: 30-40 miljoner aborter/år. Minst 50% illegala i länder där abort är förbjudet.
- I Sverige: 30-38 000 aborter per år (20st/1000 fertila kvinnor).
- Före grav vecka 12: 94%
- Efter grav vecka 18: 0,6%
- Åldersgrupp: 20-24år vanligast.

Svensk abortlag

- Abort tillåtet om kvinnan begär detta före utgången av 18:e graviditetsveckan (dvs före v 17+6 / 18+0) : Efter detta krävs ett särskilt tillstånd från socialstyrelsens rättsliga råd.
- Helt och hållet kvinnans fria val (före v 18+0).
- Abort ej tillåtet om fostret kan antas vara livsdugligt.

Handläggning

Gynekologisk undersökning/provtagning

- Noggrann anamnes + undersökning för att fastställa graviditetslängden . Detta för att kunna välja lämplig abortmetod.
- Tidigare p-piller? Hur har de fungerat?
- Uteslut pågående genital infektion: Detta för att minska risken för komplikationer.
- Blodgruppering: För att vid behov ge anti-D profylax i samband med ingreppet (Rh– kvinnor).

Psykosocialt stöd

- Bör erbjudas alla kvinnor/par som söker abort

Preventivmedel

- Rådgivning bör erbjudas då det är visat att många kvinnor som genomgår abort har haft problem med att tolerera olika preventivmetoder.
- Spiral: Koppar eller hormon kan sättas in efter första mensen efter medicinsk abort (4-6v efter

aborten), eller direkt efter en kirurgisk abort (utan att detta ökar komplikationsrisken).
- Kombinerade eller gestagen-piller, samt injektions- och inplantations- (p-stav) metoder kan påbörjas operationsdagen, eller dagen efter.

Återbesök efter abort

- Efter aborten för att följa upp ev ändrad preventivmetod och för att fånga upp andra problem som kan ha uppstått.
- Blödningar eller smärtor? Tecken till inkomplett abort, infektion, eller dylikt.
- Graviditetstest
vid återbesöket för att fastställa att aborten är komplett.

Abortmetoder

Farmakologisk (v 5-9)

- Mifepristone: Binder progesteronreceptorn och orsakar lokal progesteronbrist i uterus. Framkallar därmed ett missfall.
- Vaginalt (eller ev peroralt) prostaglandin (gemeprost, misoprostol, Cytotec): Uteruskontraherande. Ges för att åstakomma komplett utstötning av graviditeten. Ges <2 dygn efter mifepristonet på mottagningen för att slutföra aborten.
- Effektivitet: 97% får komplett abort. 2% får inkomplett utstötning och skrapning kan behövas. Hos 1% misslyckas behandlingen och en vakuumaspiration måste göras.
- Komplikationer: Låg frekvens. Smärtor av progesteronbehandlingen förekommer (behandlas med paracetamol, NSAID och ev kodein).

Kirurgisk metod (v 6-13)

- Vakuumaspiration: Dilatation av cervix och sedan tömning av kaviteten mha vakuumsug. Görs i narkos eller med paracervikalblockad + lugnande.
- Cervixdilatation: Mekanisk. Kan underlättas (hos nullipara och efter v 10) mha prostaglandiner lokalt eller oralt före ingreppet.
- Komplikationer: Infektion, blödning, ofullständig

tömning av cervix. Mycket sällsynt med organskador.
- Nedsatt fertilitet hos kvinnor som genomgått abort har inte kunnat visas .

Tvåstegsabort (efter vecka 13)

- Måste göras då det blir allt svårare att få ut graviditeten ur uterus ju längre tid det gått.
- Metoden innebär framkallning av värkarbete: Upprepad tillförsel av prostaglandinanaloger. Förbehandling med mifepriston.
- Om inte aborten blir komplett kan skrapning (exaeres) krävas för att tömma uteruskaviteten. Därav ordet 2-stegsabort.
- Snabb och skonsam induktion av värkarbete
- Görs inneliggande:
Dock sällan > 1 dygn
- Smärtlindring och psykologiskt stöd: Stort behov!

Abort

Referenser

Antikonception och aborter. Odlind, V; Milsom, I. Läkemedelsboken: 519-530 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Abort