Sida 10 . Copyright Erik Boberg

CTG-rubbningar och åtgärder av dessa: Förändringar i basalfrekvens och variabilitet

Tillstånd, definition

Orsaker

Åtgärd

Bradykardi

- FHR < 110 under längre tid (>10 min).
- Leder snabbt till hypoxi och asfyxi om inte frekvensen normaliseras.

- Fostret klarar inte att öka sin syresättning och kompenserar med ökad parasympatisk stimulans.
-
Bradykardin kan alltså både utlösas av och förvärra en befintlig hypoxi .
- I utträngningsskedet uppkommer ofta tryck mot ögonbulben och fostret kan få en vagal reflex med bradykardi.
- Plötsligt uttalad hypoxi: Uterusruptur, navelsträngsprolaps, placentaavlossning, eklampsi, okänd orsak.
- Täta decelerationer (FHR hinner inte återhämta sig innan nästa): Kan se ut som bradykardi. Överstimulering med oxytocin.
- Normalvariant: Lätt bradykardi (100-110/min)
- AV-block III: Ger en konstant FHR < 80 (redan vid start av registrering) + nedsatt variabilitet. Mycket svårt att skilja från preterminalt mönster!

- Bolusdos tokolytika: Slå ut värkar och underlätta för fostret. Kan ge återhämtning inför ett kejsarsnitt tex.
- Avbryt ev oxytocininfusion om denna tros ha orsakat bradykardin och om förlossningen inte är nära (påbörjad krystning).
- Lägg pat i sidoläge (helst vä).
- VU för att utesluta navelsträngsprolaps .
- Ingen förbättring inom 10 min: Omgående vaginal förlossning (om sent i utdrivningen) eller urakut kejsarsnitt.
- FHR < 80 + nedsatt variabilitet: Stor risk för hypoxi och grav bör genast avslutas (enl föregående punkt).

Kortvarig nedgång i basalhjärtfrekvens (förlängd deceleration)

- Bradykardi som återhämtar sig inom 10 minuter

- Vena cava syndrom (moder på rygg, kompression av v cava, dålig placenta- perfusion, hypoxi hos foster, bradykardi)
- Navelsträngskompression
- Lokalanestesi (tex efter PCB, spinal)
- Värkrubbning (spontant, eller efter oxytocin/prostaglandin tillförsel)
- Föreliggande fosterdel tränger ned i bäckenet efter hinnsprängning.
- Tillfällig maternell hypoxi och hypotension
- Benign vagal reflex hos barnet

- Förutsätt att det rör sig om en kvarstående bradykardi tills motsatsen är bevisad.
- Kartlägg orsak: VU för att utesluta navelsträngsprolaps
- Avbryt ev oxytocin, ge tokolytika (värkhämmare - terbutalin, oxytocinantagonisten atosiban, PG-synteshämmare)
- Ev skalp-provtagning: Om upprepade förlängda decelerationer, elle kvarstående CTG-avvikelser efter decelereationen.
- Överväg omedelbar förlossning: Om > 10 min deceleration, upprepade nedgångar >25slag/min, nedgångar under 80-100/min

Takykardi

>150-160 slag/min

- Ökad temperatur hos modern: Vätskebrist, epiduralblockad
- Läkemedel: Beta-stimulerare, tokolytika
- Ökad fosteraktivitet (tillfälligt)
- Hypoxi: Kompensering av syrebrist mha takykardi
- Mer sällsynt: Fetal blödning, immunisering, tvillingtransfusion

Takykardi utan andra avvikelser kräver ingen annan åtgärd än expektans + fortsatt kontinuerlig registrering.
- Ge antipyertika om feber hos modern.
- Uteslut läkemedel som orsak till takykardin
- Om HR stiger till 160-180 , överväg skalpblodprov.

Nedsatt variabilitet

Variabilitet < 5 slag/min
- Mycket svårt att bedöma variabiliteten utan en intern registrering (skalpelektrod)

- Hypoxi: Nedsatt variabilitet uppkommer vid grav eller långvarig hypoxi. Inga accelerationer ses då heller.
- Tidigare tecken på hypoxi: Uniforma sena decelerationer, variabla komplicerade decelerationer, bradykardi.
- Djup sömn hos fostret: Max 60 min (fostret sover 40-60 min intervall). Avlösning av episoder med normal variabilitet och accelerationer skall då finnas.
- Läkemedel: Sedativa, morfinpreparat, betametason, magnesiumsulfat mm.

- Sätt skalpelektrod
- Väck fostret: Förbättras variabiliteten? Skiljer mellan sömn och hypoxi. Väck med ljudstimulering eller stimulering av föregående fosterdel.
- Nedsatt variabilitet > 40 min: Överväg skalpprov.
- Nedsatt variabilitet + andra patologiska CTG-mönster = Förlossning nu.
- Upphävd variabilitet: <2 slag/min. Preterminalt mönster , grav hypoxi! Förlös NU!

Ökad variabilitet (Saltatoriskt mönster)

Variabilitet > 25 slag/min

- Navelsträngskompression: Då med samtidiga variabla decelerationer
- Kan föregå nedsatt variabilitet
- Mekoniumaspiration: Saltatoriskt mönster + mekoniumfärgat fostervatten.
- Ofta
oklar orsak .

- Duration > 40 min: Skalpblodprov
- Kombination med andra CTG-avvikelser: Skalpblodprov

Referenser

CTG-utbildning. Svensk förening för obstetrik och gynekologi. CTG och fosterövervakning http://www.ctgutbildni- ng.se (Läst: 2011-10-31) (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)
Fosterövervakning under förlossningen. Amer-Wåhlin, I; Herbst, A. Obstetrik: 253-268 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!