Sida 11 . Copyright Erik Boberg

CTG-rubbningar och åtgärder av dessa: Decelerationer

Tillstånd, definition

Orsaker

Åtgärd

Uniforma, tidiga decelerationer

- U-formade, uniforma, koordinerade med värkarna.

- Vagal stimulering med påföljande parasympatisk aktivitet: Uppstår vid tryck på fostrets huvud i samband med värkar.

- Normalt mönster och kräver i regel ingen åtgärd.

Uniforma, sena decelerationer

- Som de tidiga, men ligger efter värkarna. Deras topp (eller botten) matchar inte värkens topp och de fortgår då värken tagit slut.

Fosterhypoxi + uteruskontraktioner:
1. Vid uteruskontraktion minskar eller upphör cirkulationen i intervillösa utrymmet på placentans maternella sida.
2. Detta ger en minskning av syretillförseln till fostret , vilken är mest uttalad 30-60s efter kontraktionens topp.
3. Hypoxi hos fostret (pga dåliga reserver vid kontraktionen?) ger bradykardi via aktivering av kemoreceptorer.
4. Efter bradykardin aktiveras sympaticus och ger en perifer kärlkonstriktion med stegrat BT som följd. Detta ger en kvardröjning av bradykardin trots att kontraktionen avtagit och syretillförseln normaliserats.

Tillstånd som relateras till uniforma, sena decelerationer:
- Preeklampsi
- Överburenhet
- Tillväxthämning
- Vena cava syndrom
- Hyperaktivt värkarbete (överstimulering med OT)
- EDA, PCB (paracervikal blockad)
- Ablatio placentae
- Fetal och maternell anemi
Hypertont värkarbete
- Andra orsaker till försämrad uterusgenomblödning.

- Allvarligt. Noggrann analys av CTG:ts övriga parametrar.
- Skalpelektrod: Kolla variabilitet
- Enstaka isolerade, ej uttalade: Accepteras, expektans.
- Avbryt ev OT-infusion. Överväg tokolytika
- Överväg skalpblodprov
- Uniforma sena decelerationer + nedsatt variabilitet eller takykardi: Kan vara tecken på metabol acidos eller fosterasfyxi. Överväg omedelbar förlossning.

Variabla decelerationer:

- Varierar i form, djup, duration och ibland tidsrelation till kontraktionerna
- Ses
i början, vid toppen, eller i slutet av kontraktioner.
- Amplituden kan variera mellan olika kontraktioner.
- Snabb förändring av mönstret
- Pre- och post-accelerationer ses ofta.

1. Tryck mot navelsträngen
2. Sänkt blodflöde i navelvenen till fostret (tunn vägg, lättkomprimerad).
3. Sänkt BT hos fostret (sämre återflöde av blod till det från placenta). 
4. Aktivering av sympaticus (reflektoriskt till sänkt BT) ger pre-acceleration
5. Ökat tryck komprimerar även navelartär
6. Sänkt återflöde från foster till placenta
7. Bradykardi (deceleration).
8. När trycket släpper kan en överstimulering av sympaticus ge en post-acceleration innan trycket åter stabiliserat sig.
- Vid långvarig kompression av endast navelvenen kommer artärflödet också att hämmas pga nedsatt återflöde av det blod som pressas ut till placenta genom artären. Detta ger en BT-stegring hos fostret , vilken kompenseras med en förlängd bradykardi så länge kompressionen kvarstår. Detta kallas komplicerad variabel deceleration.

Orsaker till variabla decelerationer:
- Kontraktioner med kompression av navelsträngen.
- Ökat tryck mot fostrets ögonglober vid deflektionsläge
- Sätesbjudning: Under utdrivningsskedet särskilt.
- Vattenavgång: Trycket mot fostret ökar plötsligt.
- Oligohydramnios
- Tidigt tecken på navelsträngskomplikation (tex prolaps)
- Under utdrivningsskedet: Tilltagande styrka i kontraktioner.

- Vaginalundersökning: Navelsträngsprolaps?
- Ändra moderns läge: Lindra ev tryck på navelsträng?
- Avbryt OT-infusion om tecken till överstimulering.
- Om oligohydramnios: Ev Infusion av koksalt intrauterint via kateter för att ge mer plats.
- Variabla decelerationer + bradykardi/nedsatt variabilitet: Tag skalpblodprov. Om metabol acidos överväg att avsluta förlossningen skyndsamt.

Referenser

CTG-utbildning. Svensk förening för obstetrik och gynekologi. CTG och fosterövervakning http://www.ctgutbildni- ng.se (Läst: 2011-10-31) (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)
Fosterövervakning under förlossningen. Amer-Wåhlin, I; Herbst, A. Obstetrik: 253-268 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!