Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Moderns förändringar under graviditet

Lungor

- Ökade tidalvolymer , troligen pga progesteron och östrogen som verkar på respiratoriska centrum i medulla.
- Detta vädrar ut med CO2 så att arteriella PCO2 sjunker, trots en ökad produktion från fostret.
- Vasodilatation i slemhinnor ger nästäppa.

Hjärta, cirkulation

- Plasmavolymen och antalet erytrocyter ökar under graviditet. Plasmavolymsökningen är större, vilket ger ett lägre Hb än normalt hos modern.
- Östrogen och progesteron minskar ANII:s vasokonstringerande effekt och relaxerar kärl. Då ökar RAAS-aktiviteten och mer aldosteron produceras vilket leder till retention av H2O och Na.
- Ökad blodmängd behövs för att försörja uterus, för att förhindra hämning av venöst återflöde i liggande och stående, samt för att skydda modern mot blodförlust under förlossningen.
- Eftersom att ANP-nivåer är normala tolkar man att det vid graviditet, trots ökad blodvolym, föreligger en relativ hypovolemi.
- Minskad perifer resistens:
Pga minskad känslighet för ANII bla. Kärldilatationen ger minskat BT: 5-10mmHg systoliskt, 10-15mmHg diastoliskt.
- Minskat kolloidosmotiskt tryck  pga minskade albuminnivåer: Albuminet sjunker pga ökad plasmavolym, inte pga nedsatt syntes eller ökad destruktion. Ger generella ödem , c:a 3l.
- CO ökar med 45% (genom SV +30% ffa, men också till viss del HR + 15-20/min). Uterus får kraftig ökning från 1-15% av CO. Njurarna ökar till 40% av CO. Hud (ökad värmeavsläpp), hjärta (behöver mer för att orka pumpa mer CO) och bröst (ska växa till).

Trombosrisk

- Trombosrisken ökar 10-faldigt under graviditet: Syntesen av koagulationsfaktorer i levern ökar till följd av stimulering av Östrogen.

Hjärtsviktssymptom hos gravida

- Andfåddhet, trötthet, yrsel, hjärtklappning: Vanliga symptom.
- Uttalade ödem i nedre extremiteter: Pga nedsatt kolloidosmotiskt tryck och pga tryck på vener från livmodern.
- Systoliska biljud: Pga hyperkinetisk cirkulation
- Tendens till hjärtförstoring på EKO: Pga ökad tricuspidalisinsufficiens.
- Icke specifika ST-T förändringar på EKG: Pga förändrad EL-axel.

Gastrointestinalkanalen

- Relaxation av glatt muskulatur: Ventrikel, tarm, colon. Ligger bakom effekterna nedan. Relaxationen beror på progesteronets SMC-relaxerande effekt.
- Obstipation: Nedsatt motilitet i Colon pga relaxationen. Hemorrojder uppstår lätt pga obstipationen, samt pga stas i rektalvener pga kompression från livmodern.
- Ökad ventrikelvolym och minskad tömning, samt försämrad funktion i nedre esofagus:
Ger ökad aspirationsrisk vid tex narkos.
- Sura uppstötningar och halsbränna är också vanligt pga detta.

Njurar, urinvägar

- Dilatation av njurbäcken, uretärer, urinblåsa: Uretärer komprimeras av växande livmoder. Mest uttalat på höger sida pga kompression från hö ovariums venplexa
- Vid ensidig vä vidgning: Misstänk obstruktion (patologisk).
- Ökad GFR med 60%:
Pga ökat renalt blodflöde. Tidigt under graviditet. Minskar reabsorption av albumin, glukos. Albuminuri kan ökar, men skall ej bli > 0,3g/dygn. Viss glukosuri uppstår också.
- Viss Na + K retention: RAAS-påslag (se cirkulation). Detta trots ökad utfiltrerad mängd.

Viktökning

- Vattenretention: 8,5l. 3l av dessa är generella ödem
- Uterus: 50g hos icke gravid, 400g i v 20, 1kg i fullgången tid.
- Foster: 3500g fullgånget (c:a).
- Totalt: 8,5 + 1 + 3,5 = 13kg.
- Fostret är en parasit! Tar den näring det behöver. Ingen anledning för mamman att medvetet äta mer än vanligt. Tvärt om är det bra att inte gå upp så mycket då det minska förlossningskomplikationer!

Labbprover

- Många vanliga labbprover får lägre normalområden under graviditet: Detta beror på ökad plasmavolym och utspädning (sannolikt).
- Kreatinin, urea: En stegring under graviditet tyder alltså på en mer allvarlig njurpåverkan!
- Leverprover
- TPK:
Minskar måttligt (100). Pga utspädning och ökad koagulationsaktivitet.
- LPK: Ökar (upp till 15). Neutrofiler står för majoriteten av ökningen.
- SR stiger: Upp mot 30 i slutet av grav.

Vitaminer

- Kraftigt ökat järnbehov under graviditet. För fostret och modern. Ge profylaktiskt tillskott. Enligt föreläsning då ferritin < 60 mikrogram/l.
- 10-faldigt ökat folatbehov: I vissa fall ersättning. Risk för neuralrörsdefekter. Vissa antiepileptika hämmar folatabsorptionen och bör seponeras under graviditet.

Hud

- Striae (bristningar i hudens bindväv) och hyperpigmentering (MSH + könshormoner).
- Spiders, palmarerytem, telangiektasier: Kärldilatation.

Skelett

- Symfyseolys , mjukare SI-leder , ryggproblem .

Flytning

- Ökad blodgenomströmning till underlivet ger ökad transsudering och en ökad flytning.
- Ökat östrogen ger bättre miljö för laktobacillerna som därmed förökar sig.

Referenser

Moderns fysiologi. Nisell, H. Obstetrik: 71-82 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!