Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Morfologisk beskrivning av CIN I-III

- Cervikal Intraepitelial Neoplasi: Uppstår till följd av HPV-infektion och ses som förstadier till cervixcancer. Förändringarna kan uppstå år eller decennier innan karcinomet bildas

- CIN I: Mild dysplasi
-
CIN II: Medelsvår dysplasi: försening av keratinocyternas mognad i mellersta tredjedelen av epitelet. Viss variation i cell- och kärnstorlek, mitoser ovanför basallagret.

- CIN III: Svår dysplasi och karcinom in situ. Stora skillnader i cellstorlek, förlust av cellmognad, mitoser. Hela epitelet är inblandat. Benämns också carcinoma in situ (ej brutit genom basalmembranet)

Övriga riskfaktorer för cervixcancer (förutom HPV)

- Cigarettrökning (polycykliska aromatiska kolväten från cigarettröken som har korsbinder DNA har hittats på platsen för förändringarna). Cigarettrökning är en av de viktigaste faktorerna man definierat som ökar risken att en person med infektion av högrisk-HPV skall utveckla till cancer (långt ifrån alla som har infektionen får ju tumör).
- Östrogenexponering (p-piller): Tycks också öka risken för utveckling av atypier och cancer om personen har högrisk HPV-infektion.
- Flera graviditeter , många sexpartners , partners som har haft många sexpartners… Risk att smittas av HPV och högrisktyper (?).
- Exogen och endogen immundefekt (HIV- och samtidigt HPV-infekterade kvinnor har 5ggr högre incidens av karcinom in situ)

Epidemiologi

- 50-80% av sexuellt aktiva kvinnor infekteras med HPV under sin livstid. 50% av dessa med onkogen virustyp.
- Förekomst av cervixcancer:
Näst vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. I Sverige på 15e plats med 410-450 fall/år och 200 dödsfall.
- Näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i många länder.
- Ålder vid insjuknande:
Toppincidensen för CIN är i 30-årsåldern och för karcinom 45 år.
- Cancerformer:
75% skivepitel, 25% adenokarcinom.

Cervixscreeningen (GCK—Gynekologisk

Cellprovskontroll)

- Cytologprov från cervix: Pap-färgningen av cytologin medför att de flesta cervixförändringar upptäcks när de befinner sig i ett CIN-stadie.
- Hittas atypiska celler behandlas detta med klindamycin mot bakterieinfektion och provet blir då oftast normalt efter 3 dagar. Kvarstår atypin efter 1 månad görs vidare utredning med kolposkopi och typning av HPV-virus.
- Hittas CIN skall utredning med kolposkopi göras direkt .
- Har minskat nyinsjuknandet i cervixcancer med 67%
sedan införandet på slutet av 60-talet.
- Kvinnor 23-50 år: Vart 3e år
- Kvinnor 51-60 år: Vart 5e år (2 kontroller)
- Undantagna från kontrollen: Total hysterektomi av benign orsak.
- 2/3 av kvinnor som insjuknar i cervixcancer har ej deltagit i screeningprogrammet. Siffran är 80% för de som insjuknar med avancerad cervixcancer.
- Ju yngre patient desto större risk att hitta patologiskt cellprov som sedan går i regress:
Psykologiskt lidande för den drabbade! Värdet av screening < 25 års ålder tveksamt—de flesta förändringar i denna grupp går i regress.

Uppföljning vid patologiskt prov

- Beroende av CIN-grad. De med CINIII/CIS har livslång uppföljning.
- Svårvärderad atypi / lätt dysplasi (CIN I): Nytt besök < 3 mån med cytologprov, test för högrisk-HPV (Norchip-test), kolposkopi.
- Svårvärderad atypi x 2 / CIN I x 2+ neg högrisk-HPV: Nytt cytologprov om 6 + 6 mån + åb till BM om 1 år.
- Svårvärderad atypi x 2 / CIN I x 2 + pos högrisk– HPV / CIN II-III oavsett högrisk-HPV: Konisering + ev cervixabrasio / cytobrush.

Vaccination mot cervixcancer

- Gardasil: HPV 16, 18, 6, 11 (de två benigna

Klinik—Cervixcancer

Aorta

A iliaca communis sin/dx

Paraaortala lymfkörtlar

Tryck på uretärer kan i sena stadier ge ett postrenalt hinder och hydronefros.

Neurogen smärta med utstrålning ned i benen pga kompression av nerver (ischiadicus, obturatorius) som passerar bäckenregionen av metastatiska körtlar

Lymfogen spridning till paraaortala körtlar och körtlar i ljumskarna.

Hematogen spridning via lymfan till andra organ (stadium IVB enligt FIGO)

Lokal spridning till blåsa, tarm och vagina sker först. Denna kan ge kompression av uretärer med hydronefros och njursvikt.

Spridning av cervixcancer

Lymfogen spridning till körtlar i ljumskarna.

Referenser

Cervixcancer. Dahm-Kähler, P. Gynekologi: 215-222 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!