Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Epidemiologi

- Vanligaste gynekologiska cancerformen: Drygt 1300 fall/år i Sverige.
- Tredje vanligaste cancerformen hos kvinnan och 7:e vanligaste totalt sett bland tumörer.
- Medelålder för insjuknande: 63 år. Postmenopausala kvinnans cancer. 10% < 50 år, 1% < 40 år.

Endometroid cancer

- Utgör 80% av all endometriecancer.
- Kallas endometroida
pga att de liknar endometriekörtlar.
- Patogenes: Man tror att fel i mismatch-repair systemet samt mutationer i PTEN-genen (en

tumörsupressorgen) är centrala i bildandet av denna cancertyp.
- Patogenesen härleds från fynden att endometroidt karcinom är den näst vanligaste cancerformen som uppstår hos de med ärftligt ickepolypost coloncancersyndrom (HNPCC) (där de drabbade har fel på mismatch-systemet) och en av cancerformerna hos de med Cowden´s syndrom (där patienterna har mutatiomer i PTEN-genen). Samt att dessa mutationer även återfinns i många sporadiskt uppkomna endometroida karcinom.
- Personer med HNPCC har en livstidsrisk på 40-60% för endometriecancer och 12% risk för ovarialcancer.
- Uppstår i mukosan och kan invadera myometriet. Där kan de tränga in i blodkärl och metastasera till regionala lymfknutor.

3 grader av endometroid cancer

- Beror av andelen solida partier i tumören. Högre grad ger sämre prognos.
- Grad 1: Högdifferentierad
- Grad 2: Medelhögt differentierad
- Grad 3: Lågt differentierad.

Icke endometroid cancer

- Alla är typ 2: Egenskaper enligt tabellen här brevid.
- Räknas alltid som högrisktumörer:
Graderas inte.

Seröst carcinom

- Den mest aggressiva av de icke endometroida tumörerna.
- I stort sett alla har p53-mutationer , det är dock ovanligt med mutationer i mismatch eller PTEN.
- Bildar små tofsar och papiller istället för körtlar (som de endometroida).
- Mycket mer utbredd atypi.
- Beter sig som lågt differentierade tumörer
och är mycket aggressiva – har dålig prognos.
- Samma symptom/utveckling som de endometroida. Prognosen är starkt beroende av hur stor/utbredd tumören är. Även små kan vara farliga då de kan spridas via äggledarna till peritoneum.

Metastaser till endometriet

- Bröstcancer: 47% av metastaserna
- Ventrikelcancer: 29%
- Kutant melanom, lung-, colon-, pankreas-, njurcancer: 3-4% vardera (?)
- Behandlas på annat sätt och bör därför särskiljas från primär endometriecancer.

Symptom på endometriecancer

Onormal blödning

- Vanligaste symptomet på endometriecancer.
- Endometriecancer är relativt vanligt bland postmenopausala kvinnor som får blödningar! Utred!
- Risken är åldersberoende och beroende av andra samtida riskfaktorer: . <10% prevalens <65 år, 60% prevalens > 85 år. 
- Perimenopausala kvinnor och kvinnor som behandlas med östrogener: Förändrat blödningsmönster skall tolkas som varningssignal. Särskilt vid långdragna blödningar perimenopausalt.

Flytning

- Ibland enda symptomet: Nytillkommen
- I början vattnig men sedan gulaktig pga blodkroppar och nekrotiskt material från tumören.

Lokala symptom

- Tryck på blåsa eller tarm: Differentialdiagnoser här är dock myom och ovarialcystor.

Diagnostik och utredning

- Gyn US + vaginalt ultraljud: Uterus storlek, form, rörlighet i lilla bäckenet. Utväxter på uterus, ovarier? Endometrietjocklek, -utseende, infiltration i myometriet? Ascites i fossa Douglasi?
- Endometrietjocklek hos en normal postmenopausal kvinna: < 4,5mm. Detta är den dubbla endometrietjockleken (mellan motstående myometriekanter vid ultraljud)
- Biopsi av endometriet: För histopatologisk diagnos. Om förtjockat endometrium hos postmenopausal

Klinik—corpuscancer

Typer av corpuscancer

Typ 1
Typ 2

Östrogenberoende: Kopplade till fetma, infertilitet, sen menopaus, hyperöstrogenism

Ej östrogenberoende

Högt differentierade

Lågt differentierade

Mutation eller deletion i PTEN

Mutation eller deletion i p53.

Hyperplasier i omgivande endometrium

Atrofiskt endometrium kring tumören.

God prognos

Dålig prognos

Yngre kvinnor

Äldre kvinnor

Endometroid cancer: 80% av denna typ av corpuscancer tillhör grupp 1

Samtliga icke endometroida formerna tillhör denna grupp. 10% av den endometroida cancern hamnar också här.

Riskfaktorer och relativ risk

Östrogenberoende riskfaktorer

Tidig menarke

2,4

Sen menopaus

1,5-2,6

Nulliparitet

7,6

Vikt > 85kg

1,9-7,2

BMI > 29

2,7-4,2

Tamoxifen

2-3

Östrogenbehandling utan gestagen

9,5

Övriga riskfaktorer

Komplex atypisk hyperplasi

29

Diabetes

2,0

Skyddsfaktorer

Hög paritet: Progesteronutsöndring under graviditeten skyddar.

0,5-0,3

P-pilleranvändning

0,6

Rökning: Antiöstrogena effekter på endometriet

0,9-0,4

Histologiska typer

Endometroida

Villoglandulär

Sekretorisk

Ciliated cell

Med skivepiteldifferentiering / -metaplasi

Icke endometroida

Serös papillär cancer

Transitional cell cancer

Klarcellscancer

Småcellig cancer

Mucinös cancer

Odifferentierad cancer

Skivepitelcancer

MMMT (Müllersk blandtumör)

Blandad cancer

Referenser

Endometriecancer. Marcickiewicz, J. Gynekologi: 223-234 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!