Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Chorionamnionit

- Infekterad uterus och fosterhinnor: Bakteriespridning från cervix, vagina.

Symptom

- Smärta/ömhet över uterus
- Feber
- Fostertakykardi
- För tidig vattenavgång:
Infektionen ger en inflammation i fosterhinnorna, vilket försvagar dem. Detta i kombination med ökade tryck från fostret kan ge en för tidig bristning av dem.

Diagnostik

- Odling från vagina, urin, amnion
- Histopatologisk undersökning av placenta post partum

Behandling

- Förlossning är grundprincip
- Antibiotika:
Erytromycin + cefalosporin. Eller efter odlingssvar.

Komplikationer

- Fosterdöd
- Prematur förlossning
- Sepsis hos det nyfödda barnet
- Endometrit post partum

Riskfaktorer

Rökning

- Ändrar fostervattnets sammansättning: Försämrar dess antibakteriella effekt
- Minskar produktion av IL-10 i fostret: Denna cytokin är reglerande. Minskad mängd ökar risk för kraftigt cytokinpåslag.
- Försämrar ”slemproppen” som sitter i cervix och normalt förhindrar passage av bakterier.

- Detta är nikotineffekter: Troligen är snusning ännu farligare!

Grupp B streptokocker

- Kan förutom chorionamnioniten ge infektion av barnet i samband med förlossningen .
- Barnet får infektionen via luftvägarna och en svår pneumoni med dålig prognos. 15% mortalitet.
- I Sverige behandlas vissa riskgrupper med
antibiotika i samband med förlossning för att undvika spridning till barnet: GBS-kolonisering + prematur födsel , feber under förlossningen , långvarig vattenavgång , tidigare fött barn med allvarlig GBS-infektion

Listeria monocytogenes

- Diagnostik: Blododling.
- Behandling: Antibiotika (amoxicillin?)
- Prevention: Ät inte opastöriserade ostar och andra födoämnen som kan innehålla bakterien under graviditet.

Klamydia och Gonorré

- Ovanliga hos gravida kvinnor i Sverige
- Ger ofta mycket diskreta symptom:
Diagnostik måste göras på vida indikationer. Odla för gonorré, PCR för klamydia.
- Infektionerna kan ge fetal infektion och prematur förlossning, samt låg födslovikt.
- De ger också risk för
konjunktivit, keratit och pneumoni. De senare kan orsaka blindhet hos barnet.

Tuberkulos

- Samma förlopp hos modern som hos en icke gravid.
- Kan ge svår sjukdom hos barnet!

Infektioner under graviditet

Bakterier tar sig upp i vaginan

- Grupp B streptokocker: Växer både aerobt och anaerobt.
- Koloniserar 1/3 av alla kvinnor genitalt och rektalt någon gång under graviditeten. Ger inga symptom om de inte orsakar chorionamnioit eller UVI .
- Andra  patogener:
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis

Extrauterin infektion

De tar sig in genom cervix och koloniserar uterus utanför amnion

Intrauterin infektion (chorionamnionit)

Så småningom tar de sig igenom hinnorna och infekterar inne i amnionhålan. Detta kan ske utan att hinnorna brister.

Fetal cytokinemi

Uppstår när bakterierna invaderat fostret .
- Kan skada fostrets hjärna, ge CP-skador.

Bakteriell UVI

- Dilatation av njurbäcken, uretärer, urinblåsa: Ökar risk för reflux av urin och bakterier. Försvårar tömning av blåsan.
- Ökad risk för UVI.
- Behandla på samma sätt som UVI hos icke gravida.

Listeria Monocytogenes

- Infekterar via födan: Opastöriserade mejeriprodukter.
- Ger subklinisk infektion hos den normala, icke gravida vuxna.
- Gravida kan få klinisk infektion: Feber, lätt influensaliknande bild (huvudvärk, myalgi, ryggvärk, ev buksymptom).
- Infektionen kan ge
för tidiga värkar och vattenavgång
- Fostret kan smittas hematogent via placenta:
Sepsis med intrauterin död, eller hög mortalitet efter födsel.

Bakteriell vaginos

- Ökad anaerob flora i vaginan
- 3 av 4 av dessa kriterier: 1. Flytning, 2. Karakteristisk lukt då flytningen beh m kaliumklorid (”snifftest”), 3. pH > 4,5, 4. clueceller vid mikroskopering
- Kopplat till prematuritet , oklart om behandling minskar risken. Smittar ej fostret.
- Behandling symptomatisk: AB, peroralt eller lokalt.

Tuberkulos

- Kan smitta barnet transplacentärt men det är mycket ovanligt
- Kan också smitta vid förlossning om urogenital Tb, men även det mycket ovanligt.
- Framför allt smittsamt efter förlossningen och då luftburen smitta, pga intim kontakt mellan moder och barn.

Referenser

Infektioner under graviditet. Forsgren, M; Petersson, K. Obstetrik: 393-408 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!