Erytrocyt

Text Box: Erytroid CFU (CFU-E)
Text Box: Multipotent myeloid stamcell (CFU-GEMM)

Trombocyter

Text Box: Megakaryocyt CFU (CFU-Meg)
Text Box: Megakaryoblast
Text Box: Megakarycyt

TPO

EPO

TPO

JAK2

Cellsignallering: JAK2 autofosforyleras när EPO/TPO binder receptorn. Detta leder till aktivering av cellsignalkaskader vilket modifierar transkriptionen av gener involverade i apoptos, proliferation,  och celldifferentiering.

JAK2 är också viktig vid syntesen av receptorn och förflyttningen av denna till cellytan.

EPO

Polycytemia vera och polycytemi

Granulocyter och monocyter

Epidemiologi

- Incidens: 2/100 000 (200/år insjuknar i Sverige)
-
Medianålder vid diagnos: 70 år. 5% är < 40 vid debut.
-
Båda könen drabbas i samma utsträckning.

Etiologi och patogenes

- Polycytemia Vera innebär en ökad produktion av blodceller från de myeloida cellinjerna. Oftast rör det sig om erytrocyter, ibland om trombocyter och i vissa fall om granulocyter/monocyter.
-
Den exakta etiologin är okänd.
-
Mutation (V617F)  JAK2: Denna ses hos 95% av patienterna. Mutationen drabbar signalleringen från EPO– och TPO-receptorerna och ger därför framför allt påverkan på de cellinjer som ger upphov till erytrocyter och trombocyter.
- De andra myeloida cellerna kan också stiga då CFU-GEMM ger upphov till även dessa. G-CSF är den tillväxtfaktor som styr produktionen av  basofiler, eosinofiler, neutrofiler och monocyter. Dess signallering är inte beroende av JAK2 .
-
Myelofibros:
- Leukemi:
1-5% risk att utveckla AML efter 10 år med PV.

Symptom och resultat av sjukdomen

- Symptomen beror av den erytrocytos som sjukdomen framför allt ger upphov till. Erytrocytos resulterar i ökad viskositet i blodet.
-
Man kan inte på symptombasis skilja PV från andra orsaker till erytrocytos.
- Neurologiska symptom: Yrsel, tinnitus,

huvudvärk, störd syn, TIA-attacker.
- Systolisk hypertension: Pga ökad erytrocytcellmassa och ibland ökad blodvolym.
-
Tromboser: Kan vara det initiala symptomet. Både venösa och arteriella förekommer. Oftast cerebrala, kardiella eller mesenteriska kärl . Misstänk alltid PV om en patient har levervenstrombos. Fingerischemi
-
Blödningsrisk: Ökad blödningsbenägenhet beror i första hand på bildandet av stora mängder tromber i cirkulationen. Detta förbrukar trombocyter och koagulationsfaktorer, vilket ger blödningsbenägenhet. Patienterna kan även få ett förvärvad von Willebrand syndrom där aktiverade trombocyter binder in von Willebrand Faktorn, vilket gör att denna töms från cirkulationen. Detta leder till samma blödningsbenägenhet som vid hereditär von Willebrands sjukdom. Lätt att få blåmärken, näsblod, GI-blödning
- Hyperurikemi: Pga stort antal erytrocyter och hög turnover, vilket ger hög uratproduktion. Ger gikt, urinsyrastenar mm.
- Magsår: Pga överdriven histaminproduktion från basofiler.

Utredning/ differentialdiagnostik

- Vid erytrocytos i kombination med trombocytos/leukocytos är diagnosen oftast uppenbar. Om däremot patienten endast har högt Hb/EVF finns det flera differentialdiagnostiska alternativ:

Relativ erytrocytos

- Minskad plasmavolym ger ett sekundärt stegrat Hb/EVF . >90% av dessa har normalt/måttligt förhöjt EPO.

- Dehydrering, androgener, tobak, alkohol, (ofta medelålders, överviktiga män med hypertoni, och stressad livsföring)

Absolut Erytrocytos

- En ökad EPO-produktion ger erytrocytos med stegrat Hb/EVF.
-
Hypoxi: Tillstånd som leder till en kronisk hypoxi stimulerar EPO-produktion i njuren. Kolmonoxidförgiftning, vistelse på hög höjd, lungsjukdom, shunt av blod från höger till vänster, sömnapnésyndrom, neurologisk sjukdom.
- Njursjukdomar: Dessa leder till ökad EPO-produktion om de leder till en ischemi i njuren (vilket är den signal som normalt stimulerar EPO-produktionen). Njurartärstenos, FSGS, Membranös GN, njurtransplantation.
- Tumörer: Vissa tumörer kan vara EPO-producerande. Hypernefrom, hepatom, binjuretumörer, meningiom, cerebellära hemiangioblastom, feokromocytom, fibromyom i uterus.
- Läkemedel: Androgener, rekombinant EPO
-
Familjär erytrocytos: Chuvash, EPO-receptormutationer.

Utredning

- Mät EPO: Normalt vid relativ erytrocytos. Stegrat (eller i övre normalområdet) vid hypoxisk erytrocytos, erytrocytos pga njursjukdom och erytrocytos pga malignitet.
-
Vid PV är EPO sänkt eller i nedre referensområdet. Detta har hög specificitet.
- Kontrollera JAK2-V617F mutationen: Denna har inte absolut sensitivitet och specificitet för PV, men är bra att kolla hos en patient med hög Hb/EVF samt EPO i nedre normalområdet.
- Benmärgsbiopsi: Pga eventuell

Referenser

Polycytemia vera. Samuelsson, J. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=3455 (Läst: 2012-12-25) (Internetmedicins redaktion)
Polycythemia vera and Other Myeloproliferative Diseases. Spivak, J. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 671-676 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!