Akut och Kronisk Myeloisk Leukemi (AML/KML)

Basofil

Eosinofil

Trombocyter

Neutrofil

Makrofag

Erytrocyt

Text Box: Monocyt CFU (CFU-M)
Text Box: Neutrofil CFU (CFU-G)
Text Box: Monocyt
Text Box: Megakarycyt
Text Box: Multipotent myeloid stamcell (CFU-GEMM)

Proliferationsstimulerande mutationer. Mutationer i gener som styr tillväxt och överlevnad.

Differentieringshämmande mutationer vid AML.

Anemi och trombocytopeni: Vanligt vid myeloida leukemier. Uppstår pga tillbakatryckning av produktionen av erytrocyter och trombocyter till följd av att benmärgen översvämmas av de leukemiska blasterna.

Text Box: Förstadie till trombocyter
Text Box: Förstadie till erytrocyter
Text Box: Förstadie till eosinofiler
Text Box: Förstadie till basofiler
Text Box: Förstadie till Monocyter och neutrofiler

Etiologi och patogenes

Akut myeloisk leukemi

- AML är en malign sjukdom som drabbar myeloida cellinjer. Den leder till expansion av förstadier till framför allt olika granulocyter. I mer sällsynta fall kan förstadier till även erytrocyter och trombocyter involveras.
-
Ofta är både celltillväxten ökad och cellutmognaden minskad hos de drabbade cellinjerna.
-
En mångfald av mutationer i gener som styr cellöverlevnad, proliferation och differentiering har visats delaktiga i patogenesen bakom sjukdomen. Liksom vid många andra cancerformer uppstår AML till följd av ackumulationer av mutationer i protoonkgener och tumörsuppressorgener.
-
Translokationer av DNA är vanligt förekommande vid AML och flera olika vanliga förändringar har beskrivits. Olika translokationer och andra kända mutationer definierar subtyper av AML och har betydelse för val av behandling och prognos för patienten.
- AML kan delas in i många subtyper, beroende på vilka mutationer som ligger till grund för sjukdomen, beroende på om den inducerats av annan kemoterapi, AML med dysplasi i flera cellinjer och övrig AML..

Promyelocytisk leukemi

- Ett exempel på en känd translokation är translokationen av genen för Retinoic Acid Receptor alfa (RARA—en intracellulär receptor för vitamin A som styr transkription av många gener) från kromosom 17 till kromosom 15 där den fäster till Promyelocytisk Leukemi genen (PML) .
-
Detta resulterar i att RARA transkriberas med PML till ett fusionsprotein (PML-RARA). Detta protein tenderar att blockera gentranskription och därmed blockera differentieringen av den drabbade cellen.
-
Denna mutation ger upphov till en särskild subklass av AML kallad Akut Promyelocytisk Leukemi (APL). Denna subklass kan behandlas med vitamin A. Detta trycker tillbaka blockaden av gentranskriptionen och tillåter differentiering av de omogna blasterna. Samtidigt behandlas patienterne med cytostatika för att ta död på den ursprungliga tumörklonen.

Klorom

- En solid tumör av leukemiska celler (ett sarkom). Kan sitta i GI-kanalen, lungor, mediastinum, prostata, skelettet mfl organ. En ovanlig form av AML. En viss translokation (mellan kromosom 8 och 21) ligger

BCR-ABL translokation för KML: Denna translokation ger ett tyrosinkinas (när genen uttrycks) som är konstant aktiverat. Detta aktiverar nedströms signalvägar vilka leder till bla minskad apoptos.

Translokation av RARA mfl mutationer (RARA = Retinoic Acid Receptor Alpha). Hindrar utmognaden av de prolifererande förstadierna vilket bidrar till utvecklandet av  en massa omogna blaster i benmärg och som sedan även läcker ut till perifert blod.
-
RARA-translokation ger PML.

Referenser

Acute and Chronic Myeloid Leukaemia. Wetzler, M; Byrd, J; Bloomfield, C. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 677-686 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
Akut myeloisk leukemi. Juliusson, G. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=806 (Läst: 2012-12-25) (Internetmedicins redaktion)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!