Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Borreliainfektion

Protoplasmisk cylinder

Flagell

Borrelia burgdorferi

Gramnegativ spirochet. Yttre och inre cellmembran, cellvägg och flagell.

Fästingar: Sprider borrelian (fungerar som vektor) från dess reservoar (gnagare, harar, fåglar) till människan.

Stadium 1: Erytema chronicum migrans

- Fås efter 1/150 fästingbett: Subkliniska infektioner har dock en betydligt högre frekvens, särskilt i endemiska områden (vid södra kusterna i Sverige)
- Cirkulär hudrodnad med uppklarning centralt. Kan bli ganska stora (migrerar utåt). Kan också uppträda med central, mer djupröd rodnad , utan uppklarning.
- Borrelialymfocytom hör också till detta stadium.
- Uppstår 1-4 veckor efter infektion: Kan läka ut av sig själva, men risk finns för progress till mer avancerade stadier om ej behandling ges.
- Multipla erytem talar för hematogen spridning.

Stadium 2: Disseminerad infektion

- Om behandling mot tidiga manifestationer inte ges: Kan dock uppträda utan tidigare manifestationer!
- Hjärta och leder: Vanligare i USA, ovanligt i Sverige.
- Meningitsymptom: Huvudvärk, nackstyvhet, feber förekommer ibland.
- Allmänpåverkan: Trötthet, aptitlöshet, viktnedgång. Förekommer i uttalade fall.
- Radikulitsymptom: Från både kranialnerver och ryggmärgsnerver. Både sensoriska och motoriska.
- Mononeuropatier också förekommande
- Motoriska symptom: Ensidig facialispares vanligast.
- Sensoriska symptom: Smärtor ofta dominerande. Neuralgiskt intensiv, svårbehandlad med analgetika.
- Smärtor i proximala extremiteter vanligt.
- Lokalisation och förlopp: Varierande intensitet och lokalisation över tid. Oftast asymmetriska symptom .
- Vanligast med lindriga, partiella sjukdomsbilder: Tex enbart isolerad perifer facialispares.

Stadium 3

- Om obehandlad stadium 2: Dock sällsynt med övergång till stadium 3.
- Sker efter en lång latens: Månader till år.
- Kranialnervsengagemang, myelopati, encefalopati,
- Multipla signalförändringar på MRT
- Intrakraniella arteriter
- Acrodermatitis chronicum atrophicans:
Blåröda hudförändringar, solitärt eller fläckvis, oftast på fötter eller ben. Svullnad. Atrofisk hud. Perifer neuropati i anslutning.

Text Box: Acrodermatitis chronica atrophicans
Text Box: Myelopati och encefalopati
Text Box: Radikulopati
Text Box: Perifer nervpåverkan
Text Box: Perifer facialispares
Text Box: Erythema chronicum migrans

Diagnostik

- Anamnes: Fästingexposition?
- Klinisk bild: Hudmanifestationer?

Serologi

- Se bild ovan för tolkning: Oftast positiv efter 2 veckor med neurologiska symptom.
- IgG positivitet
är vanligt hos kliniskt friska i endemiska områden (tidigare exposition). Kan försvåra diagnostiken.
- Falskt positivt IgM: Förekommer. IgM som inte serokonverteras till IgG anses inte stödja diagnosen.

Lumbalpunktion

- Mononukleär pleocytos kan vara lätt och enda fyndet. Kan bli uttalad i svåra fall.
- Proteinstegring: Kan också vara enda fyndet. Ökad albuminkvot som tecken till barriärskada och intratekal IgG-produktion (ökat IgG index) förekommer vanligen.

- Glukoskvot: Kan ibland vara sänkt.
- Likvorförändringarna kan bli långvariga även efter behandling.

Behandling

- Stadium 1: Penicillin V 1g x 3/doxycyklin 200mg dag 1 och 100mg x 1 dag 2-9
- Stadium 2 och 3: Doxycyklin 400mg dag 1 och 2, sedan 200mgx1 med total behandlingstid 2 veckor. Ceftriaxon eller Penicillin G kan ges IV som alternativ.
- Förbättring efter 2 veckor förväntas om diagnosen är riktig.
- Behandla även vid lindrigt fall eller tveksamhet: Detta för att minska risk för senkomplikationer.

Referenser

Borrelia. Hagberg, L. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=107 (Läst: 2012-12-29) (Internetmedicins redaktion)
Fästingburna infektioner i Sverige. Forsberg, P. Infektionsmedicin: 377-381 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Borrelia