Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Översikt över bakteriella agens som kan ge meningit

Neisseria meningitidis

Allmänt

- G-, aerob, diplokock
- Serotyper A, B, C, W135, X, Y, Z viktigast (delas in beroende av typ av polysackaridkapsel).
- A, B, C, W135 mest virulenta
- B relativt vanlig i Europa

Patogenes

- Många är asymptomatiska bärare. Då ingår meningokockerna i normala svalgfloran.
- De som är bärare verkar vara skyddade mot sjukdom. Varför vissa får sepsis och/eller meningit, medan andra blir asymptomatiska bärare är okänt.
- Fokus för invaderingen av meningokockerna är oftast okänt .
- De utsöndrar endotoxiner när de dör , vilka ger upphov till DIC och septisk chock. Patienter som framgångsrikt behandlas kan därför i början av behandlingen bli sämre när bakterierna dör.

- När bärarfrekvensen överstiger 20% i en population ökar risken för sjukdomsutbrott avsevärt.
- Sekundärfall av sjukdom är 500-800ggr vanligare bland de som bor i samma hushåll som en person som blivit sjuk jämfört med andra kontakter.

Fallbeskrivning

- 12-årig, tidigare frisk flicka.
- Klagar över feber, huvudvärk, illamående
vid 09:00.
- Hudutslag (röda som ej kan tryckas bort – petechier) utvecklas vid 11-tiden.
- Kan lägga hakan mot bröstet
- Avlider 20 minuter senare i ambulansen.

Klassisk klinisk bild

- Snabbt insjuknande utan prodromalsymptom
- Dåligt allmäntillstånd, petechier
- Ju stormigare förlopp, desto mindre uttalade meningitsymptom. Sepsisbilden dominerar.

Diagnostik

- Blododling
- LP om den ej fördröjer handläggningen: Man ser G- diplokocker, stegrat leukocyttal (PMN främst), sänkt sockerkvot, höjd proteinhalt

Behandling

- Intensivvård med övervakning av blödningsstatus, serumkreatinin, elektrolytstatus
- Antibiotika: Utan dröjsmål! Cefotaxim/ceftriaxon IV. 5 dagars behandling räcker oftast. PcG vid verifierad.
- Vätskeersättning: Ringeracetat snabbt. Patienterna oftast betydande dehydrerade.

Prognos

- 5-10% mortalitet. Högre vid komplementdefekter eller <1 års ålder.
- Uttalade petechier, manifest chock, medvetslöshet är prognostiskt negativa tecken.
- Sällan allvarliga kvarstående men

Profylax

- Antibiotikaprofylax: Familjemedlemmar, värnpliktiga på samma logement, barn i samma banhemsgrupp. Ej till skolklass/daghem tex.
- Ciprofloxacin i engångsdos eller rifampicin x 2 i 2 dagar .
- Vaccin: Finns mot serotyp A, C och W135, men ej mot B som är vanligast i Sverige. Består av rent framställda polysackaridkapslar och ges till resenärer till områden där epidemier pågår.

Haemophilus influenzae

Allmänt

- Meningit hos barn orsakas av H influenzae typ B. Den drabbar då barn som ej vaccinerats (vaccination är idag regelmässig i Sverige under 1a levnadsåret, men invandrarbarn kan sakna det).
- Under de första 6 månaderna är barnet skyddat mot infektion av antikroppar från moderns mjölk. Sedan kan det infekteras. HI grupp B är vanligt förekommande och högpatogen, så de flesta infekteras på något sätt före 7 års ålder och utvecklar

Agens
Meningokocker
H influenzae
Pneumokocker
Listeria
Tuberkulos
Klinisk bild

- Snabbt insjukna nde utan prodromalsymptom
- Dåligt allmäntillstånd,
petechier
- Ju stormigare förlopp, desto mindre uttalade meningitsymptom. Sepsisbilden dominerar.

 

- Hastigt insjuknande med feber, allmänpåverkan, huvudvärk
- Tidig CNS-påverkan:
Intrakraniell tryckstegring med medvetandesänkning. Kramper förekommer.
-
Petechier ovanligt (c:a 5% av patienterna)
- Ålder: Barn eller åldring.

- Relativt snabbt insjuknande med hög feber, huvudvärk.
- Snabbt insättande symptom på
ökat intrakraniellt tryck : Sänkt medvetande, fokala neurologiska symptom som kramper.
- Stark misstanke om:
Medelålders eller äldre , luftvägsinfektion , missbrukare , aspleni .

- Nyföddhetsmeningit: Diffus med ökad irritabilitet, måttlig feber, matningssvårigheter.
- Åldringar: Varierande symptomatologi, relativt snabbt insjuknande, påverkat allmäntillstånd, CNS-symptom.

 

- Långsamt förlopp med huvudvärk, feber, neurologiska symptom.
- Ibland atypiskt förlopp med
psykotisk bild .
- Fråga efter
äldre latent Tb

 

CSV

G- diplokocker , stegrat leukocyttal (PMN främst), sänkt sockerkvot, höjd proteinhalt

H influenzae kan ses i CSV efter färgning ( små G- stavar ).

Direktmikroskopi visar G+ diplokocker .

Atypiska fynd för bakteriell meningit. Mindre andel PMN, större andel monocyter. Dock ej lika uttalat som vid tuberkulös meningit. G+ stavar i direktmikroskopi.

Stegrade leukocyter med monocytär övervikt, mycket låg sockerkvot, hög proteinhalt. I 50% kan syrafasta stavar påvisas i direktmikroskop.

Behandling

1. Cefotaxim/ceftriaxon
- Anmälningspliktig

1. Cefotaxim/ceftriaxon
2. Chloramfenicol
3. Ampicillin vid odlingssvar
om ej resistensbestämning talar emot
- Anmälningspliktig

1. Penicillin G
2. Nedsatt känslighet:
Cefotaxim/ meronem i maxdos
- Anmälningspliktig

1. Ampicillin
- Anmälningspliktig

1. Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid. Penetrerar väl till CSV och når goda koncentrationer.
- Anmälningspliktig

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!