Sida 3 . Copyright Erik Boberg

då immunitet.
- Äldre patienter kan också få meningit till följd av H influenzae , men då rör det sig oftast om andra kapseltyper, eller okapslade stammar.
- Förutom meningit kan man få ÖLI, pneumoni, mjukdelsinfektioner, osteomyelit, artrit, epiglottit, sepsis.

Patogenes

- Kan ge meningit utan föregående luftvägssymptom. Då har bakterien troligen penetrerat direkt till blodbanan från svalget.
- Otit, sinuit eller pneumoni i anslutning till meningitinsjuknandet är vanligt.
- H influenzae frisätter endotoxiner när den dör, vilka orsakar cytokinfrisättning. Sepsisbilden är dock mindre uttalad än vid meningokockinfektionen och meningiten dominerar oftast.

Sjukdomsbild

- Hastigt insjuknande med feber, allmänpåverkan, huvudvärk
- Tidig CNS-påverkan: Intrakraniell tryckstegring med medvetandesänkning. Kramper förekommer.
- Petechier ovanligt (c:a 5% av patienterna)
- Ålder: Barn eller åldring.
- Blododla! LP om den kan utföras snabbt och riskfritt. H influenzae kan ses i CSV efter färgning (små G- stavar).
- Latexagglutination kan påvisa typ B.

Behandling

- 10% betalaktamasproducerande. Förutsätt resistens mot bencyl-Pc och ampicillin.
- Kör med cefotaxim eller ceftriaxon. 10 dagar.
- I 2:a hand: Kloramfenikol.
- Ampicillin vid odlingssvar om ej resistensbestämning talar emot
- Omedelbar behandlingsstart! Mycket viktigt för prognosen.
- Antibiotika + dexametason (i 4 dagar var 6e timme). Tillägget av kortikosteroider minskar risken

för neurologiska komplikationer, troligen pga reducerad cytokinfrisättning i CNS och därmed reducerat hjärnödem.

Prognos

- 5% mortalitet.
- Ger ofta senkomplikationer i form av hörselskador som uppstår pga att inflammerade ödematösa hjärnhinnor påverkar hörselnerven och dess blodtillförsel vid porus acusticus internus (ingången till temporalbenet där hörselnerven löper in). Låt barnet genomgå audiometri efter tillfrisknande.

Vaccin

- Polysackarid + protein (konjugatvaccin för mer immunogenicitet) mot HiB.
- Ges till alla barn i Sverige under 1a levnadsåret

Streptococcus pneumoniae

Allmänt

- 0-1 år, samt 40+

Patogenes

- Koloniserar ofta orofaryngealfloran. Kan ge sepsis och meningit vid spridning direkt från denna, eller från ett annat infektionsfokus, tex en pneumoni.
- Nedgångna missbrukare
- Patienter med tidigare skalltrauma: Frakturer mot skallbas och ansiktsskelett drabbar bindvävspreformerat ben. Detta läker med bindväv och CSV-läckage är vanligt. Pneumokockerna får en direkt väg in i CNS från orofaryngealfloran.
- Individer som saknar mjälte: IgG2 bildas ffa i av B-lymfocyter mjälten. Denna antikroppstyp krävs för att opsonisera de kapselbärande pneumokockerna. Patienter med aspleni får ofta en pneumokockinfektion där sepsisbilden dominerar och man i CSV ser rikligt med pneumokocker, men ingen eller obetydlig stegring av LPK.

Klinisk bild

- Relativt snabbt insjuknande med hög feber,

huvudvärk.
- Snabbt insättande symptom på ökat intrakraniellt tryck: Sänkt medvetande, fokala neurologiska symptom som kramper.
- Stark misstanke om: Medelålders eller äldre, luftvägsinfektion, missbrukare, aspleni.

Diagnos

- Blododla! Penicillinkänsligheten varierar hos pneumokockerna.
- LP: Direktmikroskopi visar G+ diplokocker. Odling på CSV.
- Kraftigt förhöjt LPK i CSV (utom vid aspleni). Domineras av PMN celler.
- Latexagglutinationstest påvisar kapseln i CSV eller plasma (särskilt användbart vid tidigare AB-administrering).

Behandling

- Om prevalens av nedsatt känslighet < 2% kan bencyl-Pc användas empiriskt. På många håll i Sverige är dock detta inte fallet.
- PcG vid odlingssvar.
- Ceftaxim, ceftriaxon eller meronem i maxdos vid nedsatt känslighet. Rifampicin i tillägg vid verifierad nedsatt känslighet eller behandlingssvikt.
- I vissa fall kan dexametasontillägg ge positiva resultat. Var 6e timme i 4 dagar.

Prognos

- Mortalitet 15-20%
- Hörselskador och neurologiska restsymptom relativt vanligt hos överlevande.

Vaccinering

- Skyddar mot pneumoni, och borde därför skydda även mot meningit.
- Sämre immunogenicitet hos äldre och immunnedsatta.
- 7-valent vaccin med proteinkonjugat till kapslar finns i Sverige, men är ej helt optimalt anpassat till svenska förhållanden.

- Ge till patienter som haft skallbasfraktur eller ansiktsfraktur + de som saknar normal mjältfunktion .

Listeria Monocytogenes

Allmänt

- Aerob, G+ stav.
- Finns i
icke pasteuriserade mejeriprodukter.

Patogenes

- Ffa nyfödda drabbas.
- Tidig form (inom 7 dagar): Relation till komplicerad förlossning (för tidig vattenavgång, infekterat fostervatten etc).
- Sen form: Okänd smittkälla.
- Även
sporadiskt hos åldringar och immunsupprimerade. Även ibland utbrott kopplade till förtäring av opasteuriserade ostar.
- Perifer infektion kan inte alltid hittas. Bakterien sprider sig hematogent till meningerna. Växer ofta intracellulärt

Klinisk bild

- Nyföddhetsmeningit: Diffus med ökad irritabilitet, måttlig feber, matningssvårigheter.
- Åldringar: Varierande symptomatologi, relativt snabbt insjuknande, påverkat allmäntillstånd, CNS-symptom.

Diagnostik

- Blododla!
- LP: Atypiska fynd för bakteriell meningit. Mindre andel PMN, större andel monocyter. Dock ej lika uttalat som vid tuberkulös meningit. G+ stavar i direktmikroskopi. Odling.

Behandling

- Känslig för Pc, men resistent mot cefalosporiner.
- Ampicillin vid odlingssvar
- Oftast
ampicillin + cefotaxim/ceftriaxon empiriskt, speciellt vid neonatal meningit.
- Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen

Referenser

Infektioner i centrala nervsystemet. Norrby, R. Infektionsmedicin: 333-347 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!