Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Faryngotonsillit

Reumatisk feber

- Orsakar mitralisstenos (99%), men även andra klaffsjukdomar.
- Ovanligt i Sverige pga god tillgång till antibiotika.
- Molecular mimicry mot antigen på hjärtklaffar.

Poststreptokockal glomerulonefrit

- Ger nefritiskt syndrom och njursvikt.
- På grund av immunkomplexbildning med bakteriella antigen och antikroppar.

Immunologiskt medierade komplikationer

- Ovanliga i Sverige på grund av god tillgång till antibiotika.

Symptom

- Feber, hals-/sväljningssmärtor (först efter 2 års ålder – innan dess snuva), sjukdomskänsla, trötthet
- Förstorade, rodnade tonsiller med proppar och beläggningar .
- Det går ej säkert att differentiera mellan bakteriell och viral genes med stöd av morfologin.
- Svullna, ömmande lymfkörtlar på halsen

Diagnostik

- Immunologiskt snabbtest: Påvisar grupp A streptokocker. Hög specificitet, men lägre sensitivitet än vanlig odling.
- Svalgodling: Vid stark misstanke, men negativt snabbtest. Vid recidiv eller behandlingssvikt.
- CRP, SR, leukocyter: Begränsat värde i diagnostiken.

Behandling

- PcV 12,5mg/kg x 2 / dygn i 10 dagar.
- Makrolid eller klindamycin v id typ 1 allergi.
- Kontakt om ej förbättring/försämring inom 3-5 dagar med behandling.
- Behandla först när S pyogenes är påvisad! Om snabbtest är neg och du måste odla fördröjer det behandlingen några dagar, men ökar inte risken för komplikationer!

Recidiv

- Hos 15-20% inom 2 månader efter avslutad behandling.
- Tog patienten hela Pc-kuren? Svalgodla. Ge Cefalosporin: bättre effekt än PcV vid recidiv.
- Smittkälla i omgivningen? Mononukleos? Annan viral genes? Malignitet/leukemi? HIV?

Kriterier för streptokockinfektion hos äldre barn och vuxna (söker med halsont)

1. Feber >38,4 grader                               2. Ömmande käkvinkeladeniter
3. Beläggning på tonsillerna                    4. Frånvaro av hosta

1/4 kriterier eller samtidig hosta/snuva/heshet.  Tag inget snabbtest.

Sannolikt virus. ej AB.

Snabbtest

Bakterier. Ge AB.

Positivt

Negativt

Tilläggskriterier

- Uttalad svalgrodnad , Petekier i armhålor och ljumskar , Paronyki , Smultrontunga , Hudfjällning , Sår i näsöppningar och munvinklar , Impetigo , Petekier i gommen .
- Skarlatiniformt exantem: Orsakas av vissa stammar som producerar ett toxin som sprids i

4/4 kriterier + 1 tilläggskriterium (se nedan): Sannolikt streptokocker, erbjud AB.

2-4/4 kriterier: Möjlig streptokock

kroppen och orsakar punktformiga rodnade utslag överallt utom i handflator och på fotsulor samt rodnad tunga. Börjar vanligen i ansiktet och sprider sig sedan. Efter en vecka försvinner utslagen och ersätts av betydande fjällning av huden.

Virus eller bakterier?

- Ålder: <4 år har mycket sällan S. Pyogenes. Adenovirus istället vanligast. S.P < 4 åå ger impetigo + varig snuva + feber + halsont.
- Skolåldern: S. Pyogenes vanligast.
- Tonsillernas storlek: Saknar diagnostiskt värde.
- Körtlar i käkvinkeln: Stora och ömma. Talar för S. Pyogenes.
- Allmänna symptom: Huvudvärk, hög feber, GI-spt. Talar för S. Pyogenes.
- Hosta, heshet, snuva: Talar för virus.
- Feber > 5 dygn: EBV, Adenovirus, eller S. Pyogenes.
- Adenovirus: Hög (>40 grader) och långvarig feber utmärker dessa.

Agens
Kommentar

Grupp A streptokocker (S pyogenes)

30-50% av tonsilliterna. Låg frekvens < 5 års ålder, sedan ökande.

Grupp C och G streptokocker, Cornyebacterium hemolyticum, Gonokocker

Ovanliga orsaker

S aureus

Hos immunsupprimerade

Virus
Kommentarer

Rhinovirus, coronavirus

Milda symptom vid förkylning (ont i halsen etc)

Adenovirus

Pharyngokonjunktival feber

Parainfluensavirus

Svårare symptom än vanlig förkylning. Pseudokrupp.

Epstein-Barr virus

Hos 70-90% av de med körtelfeber (mononukleos)

Herpes simplex virus typ 1

Kan ge svåra symptom (vesikler eller sår i gommen)

Referenser

Infektioner i luftvägarna. Kalin, M; Örtqvist, Å. Infektionsmedicin: 150-187 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)
Upper respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 201-216 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)
Övre lftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 231-240 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!