Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Peritonsillit

Etiologi

- Uppstår efter streptokocktonsillit , eller spontant
- En abscess har bildats mellan tonsillen och svalgväggen.
-
Samma bakterie som vid den ursprungliga tonsilliten + anaerober oftast.

Symptom

- Tilltagande ensidiga halssmärtor med utstrålning mot örat.
- Svårighet att intaga föda
- Feber
- Trismus pga kramper i käkmuskulaturen.

Status

- Rodnad och asymmetri i svalget
- Buktande gomtag, lateralförskjuten och svullen uvula
- Punktera peritonsillärt. Aspirera pus. Diagnosen är ställd!

Behandling

- Incision och debridering.
- Penicillin oralt (eller IV vid sväljsvårigheter).

Angina Vincenti

- Ovanlig
- Yngre och medelålders män ffa.
- Bakteriell infektion: Fusobacterium nucleatum/treponema vincentii
- Ensidig, lokal tonsillit med ulceration och beläggningar . Måttliga besvär.
- Behandla med
upprensning och PcV som vid tonsillit.
- Följ upp efter 3 veckor för att utesluta malignitet.

Tonsillektomi - indikationer

- 1-3 akuta tonsilliter/år under de senaste 2-3 åren.
- 1-2 peritonsilliter inom ett par års tid
- Peritonsillit hos barn (de kan behöva sövas för att kunna debrideras, då kan man ta bort tonsillerna

samtidigt)
- Försämring av psoriasis , RA , glomerulonefrit i samband med akut tonsillit
- Detritusproppar i tonsiller med symptom i form av dålig andedräkt
- Obstruktiva besvär hos barn med sömnapné
-
Andningssvårigheter pga förstorade tonsiller hos patient med mononukleos

Ensidig tonsillförstoring

- Peritonsillit: Föregående tonsillit, trismus, sväljningssvårigheter
- Angina Vincenti: Måttliga besvär, ulceration och beläggningar
- Tandabscess
- Malignitet (lymfom): Viktigare hos äldre. Körtelförstoring på andra lokaler.

Akut subglottisk laryngit (pseudokrupp)

- En av de vanligaste orsakerna till akut sjukvårdskontakt för förskolebarn
- Dominerar
1/2 – 6 års ålder
- Ökad incidens under vinterhalvåret.
- Parainfluensavirus i >50% av fallen
. Influensa A kan ge svår pseudokrupp.

Symptom

- Insjuknande föregås ofta av ÖLI-symptom
- Skällande hosta
(mycket karakteristiskt ljud)
- Inspiratorisk stridor pga subglottiskt ödem (svullnad under stämbanden). Inspiratorisk då slemhinnorna vid inspiration sugs mot varandra (Bernoulli).
- Mekanism bakom ödemet okänd , men sannolikt oftast virusinfektion (parainfluensavirus)
- Heshet
- Ej hög feber

-
Dock påverkat barn
- Ej sväljningssmärtor
- Symptom debuterar oftast medan barnet sover
, varpå barnet vaknar av symptomen. Möjligen pga

ökat hydrostatiskt tryck i stämbanden när barnet ligger och därmed sämre återresorption av vätska.

Diagnos

- Differentialdiagnoser: Epiglottit, laryngotrakeit, främmande kropp, astmatisk bronkit, annan obstruktivitet
- Väsentligen noral auskultation av lungor
- Dock
inspiratorisk stridor från larynx. Skällande hosta.

Behandling

- Hemma: Lyft upp barnet ur sängen för att minska hydrostatiskt tryck så att ödemet avtar något.
- Andningshjälp: Blåsa och mask / mun mot mun trycker in luft och minskar bernoulli-sammandraget så att luft går ned.
- Glukokortikoider: Om stridor i vila.
- Inhalation av racemiskt adrenalin: Mer komplicerat då det krävs inhalator, kortvarigare effekt.
- Vissa barn svarar på kortison , andra på adrenalin . Oklart varför.
- Antibiotika oftast ej nödvändigt då viral etiologi är absolut vanligast. Sekundära bakteriella infektioner förekommer dock, dessa kan bli aktuella för AB-behandling.
- Undvik hosmedicin som innehåller opiater och därför kan verka andningsdämpande .
- Näsdroppar med efedrin (avsvällande)

Prognos

- Recidiv vanligt
-
Tendensen växer bort med åren.

Akut supraglottisk laryngit (epiglottit)

- Bakteriell infektion (septisk cellulit) i epiglottis, ofta H influenzae typ B.
- Drabbar oftast
barn mellan 1-4 år.
- Epiglottis svullnar
och förhindrar passage av luft.
- HiB kan också ge sepsis och meningit. Vanligt! Svårt!

Symptom

- Debuterar som ÖLI
- Snabbt utvecklande
av symptom
- Uttalad halssmärta
- Sväljnings- eller andningshinder
- Hög feber
, kraftig allmänpåverkan
- Vill sitta upp med hakan framskjuten för att öka avståndet mellan tungbas och farynxvägg så att luftpassagen förbättras. Dreglar.
- Ökat andningsarbete
visar sig som indragningar i jugulum, interkostalt och i epigastriet
- Medvetslöshet inträffar pga hypoxi/hyperkapni och utmattning. Då överhängande risk för bradykardi och hjärtstillestånd.

Diagnostik

- Lugn och försiktighet: Ej för mycket manipulation i svalget. Kan förvärra svullnaden och ge totalt stopp i luftvägarna!
- Barn har larynx relativt högt sittande.
Pressa ned tungan med spatel för att se rodnat, svullnat körsbärsliknande struplock och svullna, ilsket rodnade slemhinnor i svalget.
- Hos äldre barn och vuxna försiktig spegling eller i undantagsfall fiberlaryngoskopi.
- Väldigt få har samtidigt tonsillit . Ej heller vanligt med svullnad av mjuka gommen som man kan se vid allergisk slemhinnereaktion.
- Blododling för säkerställande av etiologi (20% har bakteriemi) + direktodling från epiglottis

Behandling

- Sjukhusremiss!
- Cefuroxim eller ampicillin
i injektion + ev vattenlösligt hydrokortison
- Steroider dock ej lika effektiva som vid pseudokrupp
- Ventilering vid behov: Mun mot mun, mun mot näsa. På sjukhus intubering . Tracheotomi om medvetslös.
- Paracetamol för att sänka kroppstemp.
- Vätsketillförsel för att minska hypovolemi och

Mer om tonsiller och farynx!

Referenser

Infektioner i luftvägarna. Kalin, M; Örtqvist, Å. Infektionsmedicin: 150-187 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)
Krupp (pseudokrupp, falsk krupp). Axelsson, I. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=723 (Läst: 2013-01-03) (Internetmedicins redaktion)
Upper respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 201-216 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!