Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Mononukleos

1. Smitta

- Viruset smittar via oral direktkontakt (”kissing disease”) och finns överallt. De flesta har någon gång smittats.
- Det infekterar troligen oropharyngeala epitelceller och sprider sig sedan till underliggande lymfoid vävnad (tonsiller och körtlar).
- I den lymfoida vävnaden infekteras B-celler då dessa har C3d-receptorer (CD21) på sina ytor, till vilka viruset kan fästa.

Rounded Rectangle: EBNA
Rounded Rectangle: LMP
Rounded Rectangle: Rb
EBNAs

- Virus-DNA-bindande proteiner som förstärker DNA:t och medger replikation av det när cellen delar sig.
- Andra EBNA:s håller tillbaka MHC-1-uttrycket så att de infekterade cellerna undviker immunförsvaret.

MHC1

2. Invasion i B-celler

I de flesta infekterade B-celler sker ingen virusreplikation. Istället lägger sig latenta episomer i deras kärnor. Viruset uttrycker dessa proteiner:

3. Virusreplikation

I ett fåtal celler sker virusreplikation och slutligen lysering, vilket resulterar i virusspridning till omgivningen. Redan i början av infektionsförloppet får patienten virus i saliven och kan smitta andra. Det är oklart om dessa kommer från lyserade B-celler eller epitelceller.

LMPs

- Påverkar B-cellernas delningsmaskineri (bla Rb) vilket resulterar i en polyklonal expansion.
- B-cellerna sprider sig i blodet och skapar många olika sorters antikroppar (av vilka vissa kan användas för diagnostik av sjukdomen).

 
Blodbild

- T-cellerna blir 50 ggr fler än B-cellerna i blodet och ger den typiska blodbilden med ”atypiska lymfocyter”.
- Inflammatoriska cytokiner och autoantikroppar producerade av några av B-cellsklonerna tros stå bakom

symptomen. IgM-antikroppar mot erytrocyter (köldagglutininer) produceras ofta och resulterar i hemolytiska anemier hos c:a 1%.
- Små barn som inte kan sätta igång detta försvar (deras adaptiva immunsystem är inte fullt utvecklat) får oftast ingen kliniskt synlig sjukdom.

- Uttryck av Early Antigens är det första tecknet på att viruset gått in i denna cellytiska cykel.
- Först skapas DNA-polymeras , varpå nysyntes av DNA blir möjlig. Sedan skapas kapsidproteinerna och nya virus blir färdiga.
- Ett immunsvar väcks nu mot de infekterade B-cellerna.

Antikroppsbildning i form av IgM och sedan IgG (vilka också senare ger immunitet)

Ett cellulärt svar med CD8+ T-celler och NK-celler (oumbärligt för bekämpning av infektionen).

4. Immunsvar

- Trots immunsvaret bekämpas oftast inte alla virus , utan ett fåtal kvarstår latenta i B-celler i kroppen. Dessa är dock inte verksamma (ger inte klonal expansion)

5. Komplikationer

- Mononukleosen varar vanligtvis i 4-6 veckor , men tröttheten kan sitta kvar längre . Leverdysfunktionen kan också kvarstå (ger ikterus, förhöjda leverenzymer, låg aptit)
- Då EBV är duktigt på att undvika immunförsvaret (förhindrar MHC-1-uttryck, komplement och INF; skapar fake-IL10 som slår ut de normala; undviker värdcellsapoptos) kvarstår ofta några virus som episomer i lymfocyter resten av livet. Immunnedsättning (tex pga njurtransplantation) kan göra att dessa latenta virus återuppväcks och utsöndras i saliven utan kliniska symptom.
- Saknas förmåga att starta ett tillräckligt T-cellsvar (tex hos de som mottagit benmärgstransplantation) kan B-cellproliferationen löpa amok och ta död på patienten (ett B-cellymfom uppstår).
- Malariainfektion kan försvaga T-cellsvaret mot EBV-infektionen och öka på B-cellproliferationen , för att på detta sätt öka risken att drabbas av Burkitts lymfom

Referenser

Upper respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 201-216 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!