Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Patogener

Sepsis av grampositiva kocker

Alfastreptokocker

- I anamnes: Låggradig feber, känt hjärtvitium, tecken till septiska embolier (till tex hud/CNS)

- 1/3 har ett föregående tandläkaringrepp

- På hematologiavdelningar där kinoloner använts mot gramnegativa bakterier , med följd att alfastreptokockernas kolonisering ökar.

 

Betastreptokocker (grupp A, C, G)

- Grupp A högvirulent (pyogenes)

- Tränger in via hudskador , ger erysipelas eller lymfangit lokalt.

- Kan ge nekrotiserande fasciit med svår sepsis och septisk chock.

Enterokocker

- Lågvirulenta

- Hos patient med ingångsport i buk eller urinvägar.

- Ofta har pat fått antibiotikaterapi som ej varit verksam mot enterokocker: cefalosporinpreparat

- Resistenta enterokocker blir också allt vanligare.

Pneumokocker

- Högvirulenta

- Luftvägssymptom eller tecken till meningit

- Patienter med aspleni kan få en mycket snabbt progredierande pneumokocksepsis med hög mortalitet.
- B-celler i mjälten producerar IgG2 , vilken är viktig för opsonisering av kapselbärande pneumokocker.

- Alkoholister. Tänk på detta vid misstänkt delirium tremens (konfusion orsakad av alkoholabstinens) med feber, tachykardi, konfusion

S aureus

- Hudskador och främmande kroppar av olika slag

- Septiska metastaser till skelett , lungor och hud

- Kan angripa oskadade hjärtklaffar (till skillnad från alfastreptokockerna). Drabbar bla intravenösa missbrukare , ger snabbt progredierande endokardit.

Koagulasnegativa stafylokocker (KNS)

- Lågvirulenta

- Vanligt på IVA

- Feber hos patient med predisposition , tex en CVK , eller annan kropp som inopererats i samband med kärl-, thorax eller neurokirurgiska ingrepp.

- Tidigare antibiotikaterapi selekterar fram multiresistenta KNS.

- Sällan septisk chock pga relativt låg virulens.

Sepsis av gramnegativa bakterier och svampar

Meningokocker

- Högvirulenta

- Snabbt progredierande infektion , svår allmänpåverkan och petekier

- Barn eller yngre vuxen (< 30 år)

- Kan få fulminant förlopp med snabb chockutveckling. Då saknas ofta meningittecken.

- Kraftig aktivering av koagulationskaskad ger hudblödningar och hudnekroser

Gonokocker

- Mer sällsynt numera

- Låggradig feber , ledvärk och enstaka pustler

- Inga genitala symptom oftast.

Gramnegativa stavar

- Intermittent virulenta

- Sällan endokardit.

- Endotoxiner som ger en större risk för progress till svår sepsis och septisk chock än vid grampositiva.

- Huvudsakligen hos äldre , oftast i samband med urinvägs-, gallvägs- och bukinfektioner.

- E coli, klebsiella, enterobacter, proteus, pseudomonas

- Salmonella: Relativ bradykardi, roseolutslag, leukopeni, trombocytopeni (oftast Salmonella Typhi)

- Anaerober: (Bacteroides fragilis etc) Ger ibland sepsis från infektion i bukhåla eller genitalier, oftast abscess. Ej lika vanligt med progress till septisk chock som för andra gramnegativa stavar.

Fungemi

- lågvirulenta

- Vanligast Candida albicans

- Centrala venkatetrar huvudsaklig ingångsport hos icke neutropena patienter.

- Predisponerande faktorer för KNS gäller även för svampar

Referenser

Sepsis och septisk chock. Sjölin, J. Infektionsmedicin: 348-359 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!