breda QRS-komplex

- Om grenblockad: Dessa ger breda QRS-komplex. Om samtidigt takykardi från förmaksfokus fås en SVT med breda QRS.
- Hur skilja detta från en VT? Titta på gammalt EKG. Om tidigare skänkelblock är det sannolikt att detta är ett skänkelblock med snabb rytm pga tex ett nytillkommet förmaksflimmer.
- Abberation: Frekvensberoende skänkelblock. Vissa får skänkelblock när de får takykardi, men kan ha normalt EKG vid lugnare rytm. Här hjälper inte ett gammalt EKG, gör ett esofagus-EKG!
- Esofagus-EKG: En EKG-elektrod sänks ned i esofagus tills den sitter precis bakom vä förmak. Då registeras aktiviteten i vä förmak som ett QRS-komplex. Samtidigt tas ett vanligt EKG så att kammaraktiviteten kan ses som QRS i detta.
-
Om frekvensen är lägre i förmaksaktiviteten än i kammaraktiviteten är takykardin kammarutlöst (VT).
-
Om frekvensen är högre i förmaksaktiviteten än i kammaraktiviteten är takykardin förmaksutlöst (SVT + grenblock).

 

Konsekvenser av en takykardi

- Hjärtfrekvens: Högre frekvens är värre.
- Myokardfunktion: Ett sviktande hjärta drabbas mycket hårdare än ett friskt.
- Klaffunktion: Tex kan en takykardi hos en patient med mitralisstenos ge ett lungödem då den ökade frekvensen ger sämre diastolisk fyllnad och då den bristande förmakskontraktionen (pga tex ett flimmer eller VT) ger sämre öppning av mitralisklaffen. Båda dessa faktorer bidrar till stas bakåt och lungödem.
- Koronarkärl: Takykardier försämrar koronarperfusionen (då denna är störst under diastole).
- Arytmiduration: En långvarig arytmi kan ge strukturella skador på myokardet (takykardiassocierad kardiomyopati)

Arytmietiologi

- Organisk hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, kardiomyopati, VOC, etc
- Strukturell hjärtsjukdom: Accessoriska banor—WPW tex
- Extrakardiell: Metabol (hyperkalemi, hyperkalcemi etc), endokrin (tyreotoxikos), anemi (ger sinustakykardi)
- Elektrisk: Jonkanaldefekter. Medfött—Long QT syndrom tex.

Supraventrikulär takykardi (SVT)

- Smala QRS-komplex
- Sinustakykardi
- Förmakstakykardi (ektopiskt fokus)
- Förmaksflimmer, fladder
- WPW
- AVNRT

Ventrikulär takykardi (VT)

- Breda QRS-komplex
- Ventrikeltakykardi
- Ventrikelflimmer

Supraventrikulär takykardi med

Översikt —takyarytmier

Ortodrom takykardi (pga WPW-syndrom):

- Pilen pekar på den accessoriska banan mellan förmak och kammare (se nedan för mer om WPW-syndrom).
-
Ett reentry fenomen har uppstått där impulser leds bakåt genom den acessoriska banan och genom förmaken till AV-noden.
- En takykardi med smala QRS fås.
-
P-vågorna bildas av reentry-aktiviteten från den accessoriska banan och hamnar en bit efter QRS-komplexen (ses på esofagus-EKG)
-
RP-tiden (tiden från ett QRS-komplex till nästa P-våg) > 70ms.
- Dock är
RP-tiden < PR-tiden (tiden från en P-våg till nästa QRS-komplex)

AVNRT

- Pilen pekar på reentry-banan som uppstått inne i AV-noden (se nedan för mer om AVNRT).
- Fenomenet ger en
takykardi med smala QRS-komplex .
- P-vågorna bildas av reentryaktiviteten och gömmer sig inne i QRS-komplexen då de utlöses i stort sett samtidigt som kammaraktiviteten.
-
RP-tiden blir därför oftast kort, < 70ms och RP < PR.

Identifiera P-våg
RP < PR
RP > PR
RP > 70ms

- WPW med ortodrom överledning (AVRT)
- Atypisk AVNRT
- Ektopisk förmaksaktivitet

RP < 70ms

- AVNRT

- Förmakstakykardi, A-typ
- Sinustakykardi
- AVNRT (mindre sannolikt)

Algoritm för diagnostik av supraventrikulär takykardi med smala QRS
Sinustakykardi/ektopisk förmaksrytm

- Det centrum som fungerar som rytmgenerator sitter i förmaken .
- En P-våg kommer därför att ligga straxt innan QRS-komplexen (då det är förmaksaktiviteten som fortleder impulserna genom AV-noden ned i kamrarna).
- RP därför > PR

Referenser

Abnormalities of cardiac rythm. Silbernagl, S. Color atlas of pathophysiology: 186-193 Utgåva 2 - Thieme: 2010 (Silbernagl, S; Lang, F)
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex. Gizurarson, S; Edvardson, N. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1899 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!