duration > 48h måste waranbehandlas i 3 veckor innan elkonvertering, detta då man annars riskerar att skjuta upp tromber i hjärnan på patienten. Permanenta förmaksflimmer kan ej elkonverteras.
- Ålder: Äldre personer har lägre funktionskrav, behöver de verkligen ha sinusrytm?
- Kardiovaskulär/icke kardiovaskulär sjukdom: Kan vara komplicerande faktor vid en elkonvertering eller ablation.
-
Vilka läkemedel kan användas?
- Kan en icke farmakologisk metod användas?

I vetenskapliga studier har man inte lyckats hitta några skillnader gällande mortalitet, strokerisk, livskvalitet och hospitaliseringar när man jämfört frekvenskontrollerade och rytmkontrollerade patienter.

Frekvenskontroll

- God frekvenskontroll: Frekvens 60-80 i vila samt 90-115 vid måttlig ansträngning.
- Framför allt betablockad eller digitalis för frekvenskontroll.
- Icke farmakologisk: HIS-ablation. Ger ett höggradigt AV-block. Sedan sätts en pacemaker. Förbättrar symptom, arbetsförmåga, livskvalité. Genomför om bristande frekvensreglering eller intolerabla biverkningar av frekvensreglerande farmaka.

- EKG: Hypertrofi? Grenblock? Q-vågor? Preexcitation?
-
EKO: Strukturella hjärtfel? Vänsterkammarfunktion?
- Lab: Blodstatus, Tyroideaprover, Leverstatus, Njurfunktion
- Event recorder
- Arbets-EKG

Varför behandla?

- 1,5-1,9 x ökad mortalitet: Denna ej beroende av strokerisken. Oklart varför den existerar.
- Strokerisk: 5% per år. Stark oberoende riskfaktor. Tromber bildas i de stillastående förmaken och kan sedan släppa embolier till hjärnan. 1/6 strokepatienter har FF. Risken ökar kraftigt med stigande ålder och vitier.
- Nedsatt prestationsförmåga/livskvalitet:
Pga nedsat fysisk förmåga
- Risk för takykardiassocierad kardiomyopati.

Behandlingsmål

- Förebygga tromboembolism: Antikoagulantia
- Arytmibehandling: Antingen genom frekvenskontroll som syftar till att reglera hjärtfrekvensen, eller genom rytmkontroll vilken syftar till att återställa och bibehålla sinusrytm.

Förebygga tromboembolism

- Strokerisken bedöms vara lika hög oavsett typ av förmaksflimmer (paroxysmalt, persistent, permanent)
- Waran eller ASA?
Waran ger en högre blödningsrisk, men också en större riskreduktion för stroke.

- Som jämförelse: ASA efter genomgången hjärtinfarkt minskar risken för en ny infarkt med 1,8% (6,5-4,7%)

Riskstratifiering

- Beroende på andra riskfaktorer har olika patienter med förmaksflimmer olika strokerisk!
-
Stratifiering görs enligt CHADS2:

Congestive heart failure (EF<35%)—1p
Hypertention—1p
Age > 75—1p
Diabetes mellitus—1p
Stroke/TIA (tidigare) - 2p

Arytmibehandling

Varför arytmibehandling?

- Nedsatt prestationsförmåga/livskvalitet: Pga nedsat fysisk förmåga vid takykardier.
- Risk för takykardiassocierad kardiomyopati.

Frekvenskontroll eller rytmkontroll?

- Symptom: Vilka och hur uttalade?
- Typ av förmaksflimmer, duration: Misstänkt

Förmaksflimmer

- Flimmervågor med varierande amplitud, utseende och frekvens
- Oregelbunden, snabb förmaksrytm
- Komplett avsaknad av koordinerad förmakssystole.

- Epidemiologi: 1% av befolkningen. 5% av 75-åringar. 10-30% av hjärtsviktare.

Predisponerande faktorer

- Hypertoni
- Hjärtsvikt
- Ischemisk hjärtsjukdom
- Klaffel
- Perimyokardit
- Lungemboli
- Hjärtkirurgi
- Annan arytmi
- Icke kardiella:
Alkohol, fetma, hypertyreos, intrakraniell blödning

Utredning

- Anamnes: Symptom? 1a attack? Utlösande faktorer? Duration? Icke kardiella predisponerande faktorer? Tidigare hjärt/lung sjukdomar?
- Status: Frekvens? Tecken på samtidig hjärtsjukdom? Predisponerande faktorer?

Specifika arytmitillstånd

CHADS-poäng

Strokerisk (%/år)

Val av behandling

0

1,9

ASA (75-320mg/dag)

1

2,8

ASA / Waran (INR 2-3)

2

4,0

Waran

3

5,9

Waran

4

8,5

Waran

5

12,5

Waran

6

18,2

Waran

Preparat

Risk för allvarlig blödning

Absolut reduktion av strokerisk

Waran

1,5%/år

- 2,7%/år vid primär-prevention
- 8,4%/år vid sekundär-prevention

ASA

 

- 0,8%/år vid primär-prevention
- 2,5%/år vid sekundär-prevention

Referenser

Förmaksflimmer/fladder. Hornestam, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=315 (Läst: 2013-01-06) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!